Preskoči na vsebino
e-račun za račun po elektronski pošti Butan plin

E-RAČUNI

Za lažje poslovanje

E-račun

E-račun je brezplačen, enostaven za ravnanje in prijazen do okolja. Družba Butan plin omogoča izdajo računov v elektronski obliki (e-obliki). Namesto papirnatega računa se lahko uporabniki e-pošte odločijo za prejem računov v izbrani elektronski predal (na svoj e-mail oziroma e-naslov), uporabniki spletne banke pa tudi neposredno v svojo spletno banko (e-banko). Naročilo na e-račun pomeni le spremembo načina pošiljanja računov, vsebina računa pa je enaka papirnati različici.

E-račun na e-naslov (email)

E-račun prejmete na izbrani e-naslov, ki ga navedete ob prijavi. Za sprejem e-računov na svojem računalniku si boste morda morali urediti ustrezne nastavitve programske opreme, ki omogočajo in dovoljujejo sprejem vsebine in priponk (pdf, xml – za pregledovanje računov v PDF formatu potrebujete pregledovalnik Adobe Acrobat Reader, medtem ko je vizualizacija e-računa v XML obliki mogoča s standardnimi pregledovalniki, kot je na primer Internet Explorer 6.0 ali novejši), ki jih posredujemo. Prejem računa vam tako omogoča pregled nad prejetimi računi in enostavno arhiviranje na vašem računalniku.

Prednosti e-računa v spletno pošto (email)

 • Storitev ne predstavlja dodatnega stroška.
 • Evidentirano, varno in pregledno poslovanje.
 • E-račun je okolju prijazen, saj se zmanjšajo stroški papirja, tiskanja in druge logistike.
 • Račun prejmete prej kot papirnatega.

Kako se naročim na e-račun?

Za naročilo e-računa je potrebno izpolniti spodnji obrazec:

Podatki o prejemniku (*obvezen podatek):

Vpišite vseh 13 znakov reference prejemnika iz prejetega računa. Najdete jo v spodnjem levem kotu UPN obrazca. Vnos pravilne reference je obvezen.

Opomba: Na prejemanje e-računov se lahko prijavite tudi v spletni banki z izbiro izdajatelja e-računov in oddajo e-prijave.

Splošni pogoji za poslovanje z e-računom

Teaser Text

TextHeader
SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE Z E-RAČUNOM

1. Splošno
S temi Splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja e-računa in prejemnika e-računa v zvezi s poslovanjem z e-računom. Ti Splošni pogoji imajo značaj pogodbe in predstavljajo spremembo veljavnega poslovnega razmerja med izdajateljem e- računa in prejemnikom e-računa v obsegu navedenem v teh Splošnih pogojih.
S prijavo na izdajo e-računa prejemnik e-računa potrjuje:
• da je s temi Splošnimi pogoji seznanjen in da z njimi v celoti soglaša.

2. Opredelitev pojmov
Pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
• e-račun: je račun v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-računa izda svojemu dolžniku in mu ga pošlje po elektronski pošti ali mu ga vroči v spletno banko;
• način prijave/odjave prejema e-računa: fizična ali pravna oseba lahko prijavi/odjavi prejemanje e-računa z izpolnitvijo Vloge za izdajo e-računa/Vloge za preklic izdaje e-računa ali v svoji spletni banki, ki posreduje podatke o prijavi/odjavi;
• prejemnik e-računa: je fizična ali pravna oseba;
• izdajatelj e-računa: BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana; MŠ: 5094933000
• format e-računa: e-račun je izdan v PDF in XML obliki; PDF oblika e-računa je na pogled enaka računu, ki bi ga prejemnik prejel po običajni pošti; za pregledovanje PDF e-računa je potrebna namestitev programa Adobe Acrobat Reader, XML oblika e-računa (v formatu e-SLOG, standard GZS) je namenjena uvozu v spletno banko ali za uvoz podatkov v finančne aplikacije.

3. Prijava in prenehanje prejemanja e-računov
Vlogo za izdajo e-računa oziroma Preklic vloge za izdajo e-računa lahko oddate preko:
- elektronske pošte: eracuni@butanplin.si;
- navadne pošte na naslov: Butan plin d. d., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana; ali
- spletnega obrazca.
Fizična ali pravna oseba se prijavi oziroma odjavi na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o prijavi izdajatelju e-računa.
Izdajatelj si pridržuje pravico, da posamezen račun posreduje v papirni obliki, če tehnični pogoji onemogočajo posredovanje e-računa po elektronski poti. Takšen primer ne šteje za odpoved poslovanja z e-računi.
Izdajatelj e-računa lahko po lastni presoji enostransko odpove poslovanje z e-računom in pošlje prejemniku e-računa papirnati račun, če prejemnik ravna v nasprotju z določili, opisanimi v teh Splošnih pogojih, ali če obstajajo razlogi za odpoved pogodbe na podlagi veljavnih predpisov.

4. Pravice in obveznosti prejemnika e-računov
Pravice in obveznosti prejemnika e-računa so:
• da se za prejemanje e-računov prijavi na način, opisan v točki 3 teh Splošnih pogojev;
• da posluje z banko, ki omogoča prejemanje e-računov;
• da soglaša, da mu izdajatelj e-računa namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki, in sicer na elektronski naslov naveden v Vlogi za izdajo e-računa;
• da z dnem prijave na storitev e-računa prevzema vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev;

• da je seznanjen in se strinja s prejemanjem e-računa po elektronski pošti, kot nezaščiteno elektronsko pošto;
• da se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-računov, in sicer tako, da izpolni obrazec Preklic vloge za izdajo e-računa, ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega odda izdajatelju e-računa na enega izmed načinov opisanih v točki 3 teh Splošnih pogojev ali odjavi storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o odjavi izdajatelju e-računa;
• da s prijavo na e-račun jamči za resničnost in pravilnost vseh posredovanih podatkov in da mora o vsaki spremembi, povezani s prejemanjem e-računa, takoj obvestiti izdajatelja e-računa, v primeru da tega ne naredi, nosi odgovornost za morebitno nepravilno vročanje e-računa;
• v primeru, če račun ni bil dostavljen, preveri delovanje elektronske pošte oziroma pri izdajatelju e-računa preveri stanje svojih obveznosti;
• da pravočasno, najkasneje na datum zapadlosti vsakega posameznega računa, poravna svoje obveznosti do izdajatelja e-računa.

5. Varstvo osebnih podatkov in zaupnih informacij
Izdajatelj e-računa se zaveže, da bo osebne podatke, pridobljene zaradi potreb poslovanja z e- računi, obdeloval in hranil skladno z veljavno zakonodajo ter uporabljal le za potrebe poslovanja z e-računi, s čimer prejemnik e-računa izrecno soglaša. Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na osebnipodatki@butanplin.si.

6. Reklamacije in opomini
V primeru, da se z vsebino e-računa ne strinjate, lahko v roku 15 dni od dne prejema računa oddate reklamacijo. Reklamacije sprejemamo pisno na naslov Butan plin d.d., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana in na e-naslov eracuni@butanplin.si. Opomine za nepravočasno prejeta plačila bo prejemnik e-računa še naprej prejemal po pošti v papirnati obliki.

7. Končne določbe
Vsakokratni veljavni Splošni pogoji za poslovanje z e-računom so objavljeni na spletni strani in na sedežu izdajatelja e-računa. Izdajatelj e-računa lahko v skladu z veljavnimi predpisi in/ali svojo poslovno politiko spreminja in dopolnjuje te Splošne pogoje, pri čemer se zavezuje prejemnika e-računa o spremembi obvestiti na običajen način najkasneje 15 dni pred uveljavitvijo spremembe. Ob tem bo izdajatelj e-računa prejemniku hkrati posredoval besedilo spremenjenih pogojev. Besedilo spremenjenih pogojev bo prejemnikom e-računa prav tako dostopno v elektronski obliki na spletni strani izdajatelja e- računa oziroma v fizični obliki na sedežu izdajatelja e-računa. Če prejemnik e-računa izdajatelju e-računa ne sporoči pisno, da sprememb Splošnih pogojev ne sprejema v 15 dneh od datuma veljavnosti, se šteje, da s spremembami soglaša. Če prejemnik e-računa zavrne spremembe Splošnih pogojev, se šteje, da je podal odstop od poslovanja z e-računi.
Izdajatelj e-računa in prejemnik e-računa soglašata, da bosta v primeru morebitnega spora medsebojno priznavala veljavnost elektronskih sporočil in sistema e-računa. Prejemnik e-računa lahko vprašanja, pritožbe ali pripombe, ki so povezane z uporabo sistema e-računa, posreduje po pošti na sedež izdajatelja e-računa.
Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz teh Splošnih pogojev poskušali reševati sporazumno, če to ne bo mogoče pa je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
Ti Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 08.09.2023 dalje, zanje pa velja pravo Republike Slovenije.


Ljubljana, 08. 09. 2023
Butan plin, d. d.

Headline

Teaser Text

TextHeader
PopupText

Headline

Teaser Text

TextHeader
PopupText

Headline

Teaser Text

TextHeader
PopupText

Prosimo, da izpolnite vsa obvezna polja.

Samo trenutek, da preverimo ustreznost vaše priponke.

E-račun v e-banko

E-račun je uveljavljen način poslovanja s pomočjo sodobnih bančnih poti in omogoča prihranek časa in denarja. Račun za storitve družbe Butan plin v e-obliki prejmete v svoj predal e-banke, kjer ga brez dodatnih aktivnosti poravnate – enostavno, brez dodatnega tipkanja, prepisovanja številk in referenc. Na prejemanje računa v e-banko se lahko naročite uporabniki e-banke (spletne banke), ki omogoča prejemanje e-računov.

Prednosti e-računa v e-banko

 • Plačevanje računov z le nekaj kliki.
 • Vsi podatki so že izpolnjeni, zato ne prihaja do neljubih napak.
 • E-račun je okolju prijazen, saj se zmanjšajo stroški papirja, tiskanja in prevoza.
 • Prejeti in plačani e-računi se vam shranjujejo v arhivu spletne banke.

Kako se naročim na e-račun v e-banko?

 • Prek spletne banke, kjer v polje »ID referenca« vpišete številko zadnjega prejetega računa.

Združite e-račun po spletni pošti s plačilom prek direktne obremenitve

Predlagamo, da e-račun po e-pošti združite s plačilom prek direktne obremenitve, kar lahko uredite prek obrazca Soglasje za direktno bremenitev. Prejeti e-računi vam služijo za spremljanje in vpogled v vsebino računov, plačilo pa banka izvede prek direktne obremenitve in vam ni potrebno skrbeti za plačilo slehernega računa, ampak bo to na izbran datum izvršeno samodejno iz vašega bančnega računa.

Pogosta vprašanja o e-računih

Na prejemanje e-računov se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki račun plačujejo s plačilnim nalogom ali so uporabniki spletnih bank oziroma komitenti bank, ki prejemanje e-računov v spletno banko omogočajo.

Odjavite se lahko na dva načina:

 • z izpolnitvijo obrazca Preklic vloge za izdajo e-računa in izbiro drugačnega načina izpisa računa (obrazec posredujete na družbo Butan plin),
 • z oddajo e-odjave v spletni banki.

V tem primeru vam bomo v bodoče pošiljali račune s plačilnim nalogom v papirni obliki.

Ob menjavi ali ukinitvi številke TRR-ja je potrebno javiti spremembo, saj sicer računov ne boste prejeli oziroma jih bo banka zavrnila. Ob prehodu na drugo banko, preverite, ali nova banka omogoča izmenjavo e-računov in nam ponovno sporočite, kako želite v prihodnje prejemati račun (v e-banko, na e-naslov, po pošti).
V primeru, da spremenite svoj e-mail in želite, da vam e-račun posredujemo na drug naslov je potrebno izpolniti Vlogo za spremembo e-naslova (obrazec posredujete na družbo Butan plin).
Za prejemnike e-računov veljajo enaki pogoji v postopkih reklamacije kot to velja za prejemnike papirnatih računov. Postopek vložitve reklamacije je zaveden na računu in v splošnih pogojih.

Uporabna dokumentacija