Preskoči na vsebino

E-RAČUNI

Preklopite na e-račun in sodelujte v nagradni igri

Nagradna igra traja od 1. 7. - 31. 8. 2024

E-račun

E-račun je brezplačen, enostaven za ravnanje in prijazen do okolja. Družba Butan plin omogoča izdajo računov v elektronski obliki (e-obliki). Namesto papirnatega računa se lahko uporabniki e-pošte odločijo za prejem računov v izbrani elektronski predal (na svoj e-mail oziroma e-naslov), uporabniki spletne banke pa tudi neposredno v svojo spletno banko (e-banko). Naročilo na e-račun pomeni le spremembo načina pošiljanja računov, vsebina računa pa je enaka papirnati različici.

Če se na prejem e-računa ali deaktivacijo papirnega računa (na voljo v uporabniškem portal Moj Butan plin) odločite med 1. 7. - 31. 8. 2024 lahko sodelujete tudi v nagradni igri in prejmete Darilni bon v vrednosti 20 EUR ali druge privlačne nagrade. Vse, kar morate storiti je, da v Vlogi za e-račun obkljukate tudi Strinjanje s Splošnimi pravili nagradne igre.

E-račun na e-naslov (email)

E-račun prejmete na izbrani e-naslov, ki ga navedete ob prijavi. Za sprejem e-računov na svojem računalniku si boste morda morali urediti ustrezne nastavitve programske opreme, ki omogočajo in dovoljujejo sprejem vsebine in priponk (pdf, xml – za pregledovanje računov v PDF formatu potrebujete pregledovalnik Adobe Acrobat Reader, medtem ko je vizualizacija e-računa v XML obliki mogoča s standardnimi pregledovalniki, kot je na primer Internet Explorer 6.0 ali novejši), ki jih posredujemo. Prejem računa vam tako omogoča pregled nad prejetimi računi in enostavno arhiviranje na vašem računalniku.

Prednosti e-računa v spletno pošto (email)

 • Storitev ne predstavlja dodatnega stroška.
 • Evidentirano, varno in pregledno poslovanje.
 • E-račun je okolju prijazen, saj se zmanjšajo stroški papirja, tiskanja in druge logistike.
 • Račun prejmete prej kot papirnatega.

Kako se naročim na e-račun?

Za naročilo e-računa je potrebno izpolniti spodnji obrazec:

Podatki o prejemniku (*obvezen podatek):

Vpišite vseh 13 znakov reference prejemnika iz prejetega računa. Najdete jo v spodnjem levem kotu UPN obrazca. Vnos pravilne reference je obvezen.

Opomba: Na prejemanje e-računov se lahko prijavite tudi v spletni banki z izbiro izdajatelja e-računov in oddajo e-prijave.

Splošni pogoji za poslovanje z e-računom

SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE Z E-RAČUNOM

1. Splošno
S temi Splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja e-računa in prejemnika e-računa v zvezi s poslovanjem z e-računom. Ti Splošni pogoji imajo značaj pogodbe in predstavljajo spremembo veljavnega poslovnega razmerja med izdajateljem e- računa in prejemnikom e-računa v obsegu navedenem v teh Splošnih pogojih.
S prijavo na izdajo e-računa prejemnik e-računa potrjuje:
• da je s temi Splošnimi pogoji seznanjen in da z njimi v celoti soglaša.

2. Opredelitev pojmov
Pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
• e-račun: je račun v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-računa izda svojemu dolžniku in mu ga pošlje po elektronski pošti ali mu ga vroči v spletno banko;
• način prijave/odjave prejema e-računa: fizična ali pravna oseba lahko prijavi/odjavi prejemanje e-računa z izpolnitvijo Vloge za izdajo e-računa/Vloge za preklic izdaje e-računa ali v svoji spletni banki, ki posreduje podatke o prijavi/odjavi;
• prejemnik e-računa: je fizična ali pravna oseba;
• izdajatelj e-računa: BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana; MŠ: 5094933000
• format e-računa: e-račun je izdan v PDF in XML obliki; PDF oblika e-računa je na pogled enaka računu, ki bi ga prejemnik prejel po običajni pošti; za pregledovanje PDF e-računa je potrebna namestitev programa Adobe Acrobat Reader, XML oblika e-računa (v formatu e-SLOG, standard GZS) je namenjena uvozu v spletno banko ali za uvoz podatkov v finančne aplikacije.

3. Prijava in prenehanje prejemanja e-računov
Vlogo za izdajo e-računa oziroma Preklic vloge za izdajo e-računa lahko oddate preko:
- elektronske pošte: eracuni@butanplin.si;
- navadne pošte na naslov: Butan plin d. d., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana; ali
- spletnega obrazca.
Fizična ali pravna oseba se prijavi oziroma odjavi na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o prijavi izdajatelju e-računa.
Izdajatelj si pridržuje pravico, da posamezen račun posreduje v papirni obliki, če tehnični pogoji onemogočajo posredovanje e-računa po elektronski poti. Takšen primer ne šteje za odpoved poslovanja z e-računi.
Izdajatelj e-računa lahko po lastni presoji enostransko odpove poslovanje z e-računom in pošlje prejemniku e-računa papirnati račun, če prejemnik ravna v nasprotju z določili, opisanimi v teh Splošnih pogojih, ali če obstajajo razlogi za odpoved pogodbe na podlagi veljavnih predpisov.

4. Pravice in obveznosti prejemnika e-računov
Pravice in obveznosti prejemnika e-računa so:
• da se za prejemanje e-računov prijavi na način, opisan v točki 3 teh Splošnih pogojev;
• da posluje z banko, ki omogoča prejemanje e-računov;
• da soglaša, da mu izdajatelj e-računa namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki, in sicer na elektronski naslov naveden v Vlogi za izdajo e-računa;
• da z dnem prijave na storitev e-računa prevzema vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev;

• da je seznanjen in se strinja s prejemanjem e-računa po elektronski pošti, kot nezaščiteno elektronsko pošto;
• da se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-računov, in sicer tako, da izpolni obrazec Preklic vloge za izdajo e-računa, ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega odda izdajatelju e-računa na enega izmed načinov opisanih v točki 3 teh Splošnih pogojev ali odjavi storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o odjavi izdajatelju e-računa;
• da s prijavo na e-račun jamči za resničnost in pravilnost vseh posredovanih podatkov in da mora o vsaki spremembi, povezani s prejemanjem e-računa, takoj obvestiti izdajatelja e-računa, v primeru da tega ne naredi, nosi odgovornost za morebitno nepravilno vročanje e-računa;
• v primeru, če račun ni bil dostavljen, preveri delovanje elektronske pošte oziroma pri izdajatelju e-računa preveri stanje svojih obveznosti;
• da pravočasno, najkasneje na datum zapadlosti vsakega posameznega računa, poravna svoje obveznosti do izdajatelja e-računa.

5. Varstvo osebnih podatkov in zaupnih informacij
Izdajatelj e-računa se zaveže, da bo osebne podatke, pridobljene zaradi potreb poslovanja z e- računi, obdeloval in hranil skladno z veljavno zakonodajo ter uporabljal le za potrebe poslovanja z e-računi, s čimer prejemnik e-računa izrecno soglaša. Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na osebnipodatki@butanplin.si.

6. Reklamacije in opomini
V primeru, da se z vsebino e-računa ne strinjate, lahko v roku 15 dni od dne prejema računa oddate reklamacijo. Reklamacije sprejemamo pisno na naslov Butan plin d.d., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana in na e-naslov eracuni@butanplin.si. Opomine za nepravočasno prejeta plačila bo prejemnik e-računa še naprej prejemal po pošti v papirnati obliki.

7. Končne določbe
Vsakokratni veljavni Splošni pogoji za poslovanje z e-računom so objavljeni na spletni strani in na sedežu izdajatelja e-računa. Izdajatelj e-računa lahko v skladu z veljavnimi predpisi in/ali svojo poslovno politiko spreminja in dopolnjuje te Splošne pogoje, pri čemer se zavezuje prejemnika e-računa o spremembi obvestiti na običajen način najkasneje 15 dni pred uveljavitvijo spremembe. Ob tem bo izdajatelj e-računa prejemniku hkrati posredoval besedilo spremenjenih pogojev. Besedilo spremenjenih pogojev bo prejemnikom e-računa prav tako dostopno v elektronski obliki na spletni strani izdajatelja e- računa oziroma v fizični obliki na sedežu izdajatelja e-računa. Če prejemnik e-računa izdajatelju e-računa ne sporoči pisno, da sprememb Splošnih pogojev ne sprejema v 15 dneh od datuma veljavnosti, se šteje, da s spremembami soglaša. Če prejemnik e-računa zavrne spremembe Splošnih pogojev, se šteje, da je podal odstop od poslovanja z e-računi.
Izdajatelj e-računa in prejemnik e-računa soglašata, da bosta v primeru morebitnega spora medsebojno priznavala veljavnost elektronskih sporočil in sistema e-računa. Prejemnik e-računa lahko vprašanja, pritožbe ali pripombe, ki so povezane z uporabo sistema e-računa, posreduje po pošti na sedež izdajatelja e-računa.
Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz teh Splošnih pogojev poskušali reševati sporazumno, če to ne bo mogoče pa je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
Ti Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 08.09.2023 dalje, zanje pa velja pravo Republike Slovenije.


Ljubljana, 08. 09. 2023
Butan plin, d. d.

Headline

Teaser Text

TextHeader
PopupText

Headline

Teaser Text

TextHeader
PopupText

Splošna pravila in pogoji nagradne igre PREKLOPI NA E-RAČUN

1. člen – Organizator nagradne igre
Po teh pravilih kot organizator Butan plin d.d. Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju Butan plin) prireja nagradno igro v tržno - promocijski namen na področju Republike Slovenije.

2. člen – Namen nagradne igre
Nagradna igra bo potekala na spletni strani butanplin.si, ki je dostopna na spletnem naslovu:
https://www.butanplin.si/e-racuni od ponedeljka, 1. 7. 2024 do vključno sobote, 31. 8. 2024, do 23:59.

3. člen – Sodelovanje in trajanje nagradne igre
V nagradni igri lahko sodeluje polnoletna fizična oseba, starejša od 18. let s stalnim prebivališčem v Evropski uniji, ki je stranka Butan plina in za storitve prejema račune v papirni obliki ter bo v skladu z navodili izpolnila vse potrebne pogoje. Ena oseba lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat. Udeleženec je lahko izžreban samo enkrat.

Način sodelovanja v nagradni igri:
Oseba sodeluje v nagradni igri tako, da se naroči na prejem računa v elektronski obliki oz. prekine prejem računa v papirni obliki (s tem račun prejme bodisi kot PDF dokument na svoj e-naslov, kot trajnik, kot e-račun in/ali kot dokument v uporabniškem portalu Moj Butan plin). Oseba lahko brezpapirno poslovanje uredi na več načinov:
- Registriran uporabnik s povezanim odjemnim mestom lahko v uporabniškem portalu Moj Butan plin / računi izbere Deaktiviraj papirnati račun.
- Prejemnik papirnih računov se lahko na spletni strani https://www.butanplin.si/e-racuni z oddajo obrazca uspešno naroči na prejem e-računa.
- Prejemnik papirnih računov se lahko prek telefonskega klica na 080 1005 neposredno dogovori za vklop e-računa.
Po sprejeti odločitvi o vklopu e-računa, se morajo uporabniki strinjati s pravili in pogoji nagradne igre, k čemur jih bo pozval Butan plin.

Nakup pri podjetju organizatorja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Vsaka sprememba oz. dopolnitev bo objavljena na https://www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja.

Nagradna igra bo potekala v dveh delih. Glede na datum oddaje obrazca na spletni strani bo
uporabnik dodan v žrebanje v enem delu nagradne igre. Uporabnik je lahko le enkrat v
celotnem trajanju nagradne igre dodan v žreb.
Trajanje nagradne igre:
1. del: 1. 7. od 9:00 do vključno 31. 7. 2024 do 23:59
2. del: 1. 8. od 00:00 do vključno 31. 8. 2024 do 23:59

4. člen – Podelitev nagrad
Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal petdeset (50) izžrebancev v dveh delih (25 nagrad v vsakem posameznem sklopu), ki bodo ob izpolnitvi pogojev iz teh pravil prejeli nagrado. Izbor nagrad je opredeljen v 5. členu pravil.

V kolikor izžrebanec navedenih podatkov ne predloži v roku 7 dni od prejema obvestila o
žrebu, se šteje, da se nagradi odpoveduje. Taka nagrada ostane nepodeljena.
V kolikor je bil izžreban nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri
oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali izvajalec pri udeležencu zazna
nepravilnosti v postopku sodelovanja, se nagrada ne podeli.


5. člen – Nagradni sklad
Skupno število nagrad je petdeset (50).
Nagradni sklad obsega:
20x darilni bon za Specializirano trgovino za plin in plinske izdelke Butan plin na Verovškovi 70 v Ljubljani v vrednosti 20 €. Bon je unovčljiv le v fizični trgovini do 31. 12.2024.
15 x promocijska kapica v vrednosti 5 EUR in 15x promocijska majica v vrednosti 5 EUR.

Vsi sodelujoči v nagradni igri, ki ne prejmejo ene od glavnih nagrad, za sodelovanje prejmejo posebno kodo za 5 EUR popusta ob nakupu nad 30 EUR, ki jo lahko unovčijo za nakup v spletni trgovini https://trgovina.butanplin.si/ in jo lahko izkoristijo do 31. 12. 2024. Število kod je omejeno na 50 kos.
Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino ali jo prenesti na drugo osebo.

6. člen - Obdavčitev nagrad
Posamezna nagrada ne presega vrednosti 42 EUR in se ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

7. člen – Nagradni žreb
Nagradna žrebanja bo izvajal organizator nagradne akcije z naključnim računalniškim
žrebom na sedežu svoje družbe. Žrebanje nagrajencev bo potekalo v roku 10 dni po koncu
vsakega dela nagradne igre.
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na elektronski naslov, s katerim se bodo registrirali za prejem e-računa.

8. člen - Obveščanje nagrajencev in podelitev nagrad
Nagrajenci bodo pozvani, da v roku 7 dni pošljejo podatke za dostavo nagrade na elektronski
naslov marketing@butanplin.si. Nagrajenci, ki ne bodo upoštevali roka, ne bodo upravičeni do nagrade.

9. člen – Varovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da lahko organizator osebne podatke
udeležencev (ime, priimek in elektronski naslov) uporablja izključno za namene izvedbe
nagradne igre.
Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitve nagrad oz. najkasneje do
izpolnitve vseh obveznosti nagradne igre bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani.
Osebni podatki nagrajencev, ki so podlaga za obračun dohodnine (REK obrazci, zapisnik o
žrebu z vsemi podatki, ime, priimek, davčna številka) se hranijo do konca davčnega obdobja.
Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo udeleženci posredovali, ne bodo
predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo
Republike Slovenije in EU.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne
igre, obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.
Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja
naslednje pravice, da od Butan plin d. d., Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana (upravljavec)
kadarkoli zahteva:
- Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
namene obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki
so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, predvideno obdobje hrambe osebnih
podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
informacijo o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z
oblikovanjem profilov.
- Eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi sam (če je zahteva
podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija
zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec
zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.
- Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s
pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvotni
upravljavec pri tem oviral.
- Popravek netočnih osebnih podatkov.
- Omejitev obdelave, kadar:
• oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
• je obdelava nezakonita,
• nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
• upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več̌ za namene obdelave, pa jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
- Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz
člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekliče
to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
- Da za posameznika velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi,
vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben
način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o
varstvu podatkov.
- Da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da
obdelava njegovih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
Ne glede na navedeno lahko organizator zbrane osebne podatke še naprej uporablja, v
kolikor za to obstaja druga ustrezna pravna podlaga.

10. člen – Seznanjenost udeležencev
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z naslednjimi trditvami:
- »Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja
pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: info@butanplin.si.
- »Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru
uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke,
ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo
identificirati.«
- »Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje
pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega
odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.«

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre: Butan plin d. d. Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Butan plin d. d., Ljubljana je dosegljiv na e-naslov: dpo@butanplin.si

11. člen - Preklic sodelovanja v nagradni igri
Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu privolitve na e-poštni naslov marketing@butanplin.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.


12. člen - Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade.

Organizator in pogodbeni obdelovalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator in pogodbeni obdelovalec prav tako nista odgovorna, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem na strani organizatorja ali pogodbenega obdelovalca. Poleg tega organizator in pogodbeni obdelovalec nista odgovorna za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nimata vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem mora organizator obvestiti sodelujoče na spletni strani butanplin.si. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. člen - Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da po lastni presoji izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. V tem primeru nagrada ostane nepodeljena, organizator pa je prost vseh obveznosti do prvotno izžrebanega nagrajenca.

V primeru, da se izkaže, da je sodelujoča oseba v nagradni igri uporabljala nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, trojance itd.), da je pridobivala koristi s pomočjo manipulacije ali da za to obstaja utemeljen sum, si organizator pridružuje pravico, da takšnega udeleženca izključi brez predhodnega obvestila. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre.

14. člen – Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno akcijo, je pristojno sodišče v Ljubljani.

15. člen – Končne odločbe
Organizator lahko spremeni ta pravila v primeru bistveno spremenjenih okoliščin ali višje
sile. Pravila in spremembe pravil bodo objavljeni na povezavi: https://www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja

Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami se lahko pošlje na info@butanplin.si.


Pravila pričnejo veljati 1. 7. 2024.

V Ljubljani, dne 15. 6. 2024

Butan plin d. d., Ljubljana

Headline

Teaser Text

TextHeader
PopupText

Prosimo, da izpolnite vsa obvezna polja.

Samo trenutek, da preverimo ustreznost vaše priponke.

E-račun v e-banko

E-račun je uveljavljen način poslovanja s pomočjo sodobnih bančnih poti in omogoča prihranek časa in denarja. Račun za storitve družbe Butan plin v e-obliki prejmete v svoj predal e-banke, kjer ga brez dodatnih aktivnosti poravnate – enostavno, brez dodatnega tipkanja, prepisovanja številk in referenc. Na prejemanje računa v e-banko se lahko naročite uporabniki e-banke (spletne banke), ki omogoča prejemanje e-računov.

Prednosti e-računa v e-banko

 • Plačevanje računov z le nekaj kliki.
 • Vsi podatki so že izpolnjeni, zato ne prihaja do neljubih napak.
 • E-račun je okolju prijazen, saj se zmanjšajo stroški papirja, tiskanja in prevoza.
 • Prejeti in plačani e-računi se vam shranjujejo v arhivu spletne banke.

Kako se naročim na e-račun v e-banko?

 • Prek spletne banke, kjer v polje »ID referenca« vpišete številko zadnjega prejetega računa.

Združite e-račun po spletni pošti s plačilom prek direktne obremenitve

Predlagamo, da e-račun po e-pošti združite s plačilom prek direktne obremenitve, kar lahko uredite prek obrazca Soglasje za direktno bremenitev. Prejeti e-računi vam služijo za spremljanje in vpogled v vsebino računov, plačilo pa banka izvede prek direktne obremenitve in vam ni potrebno skrbeti za plačilo slehernega računa, ampak bo to na izbran datum izvršeno samodejno iz vašega bančnega računa.

Pogosta vprašanja o e-računih

Na prejemanje e-računov se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki račun plačujejo s plačilnim nalogom ali so uporabniki spletnih bank oziroma komitenti bank, ki prejemanje e-računov v spletno banko omogočajo.

Odjavite se lahko na dva načina:

 • z izpolnitvijo obrazca Preklic vloge za izdajo e-računa in izbiro drugačnega načina izpisa računa (obrazec posredujete na družbo Butan plin),
 • z oddajo e-odjave v spletni banki.

V tem primeru vam bomo v bodoče pošiljali račune s plačilnim nalogom v papirni obliki.

Ob menjavi ali ukinitvi številke TRR-ja je potrebno javiti spremembo, saj sicer računov ne boste prejeli oziroma jih bo banka zavrnila. Ob prehodu na drugo banko, preverite, ali nova banka omogoča izmenjavo e-računov in nam ponovno sporočite, kako želite v prihodnje prejemati račun (v e-banko, na e-naslov, po pošti).
V primeru, da spremenite svoj e-mail in želite, da vam e-račun posredujemo na drug naslov je potrebno izpolniti Vlogo za spremembo e-naslova (obrazec posredujete na družbo Butan plin).
Za prejemnike e-računov veljajo enaki pogoji v postopkih reklamacije kot to velja za prejemnike papirnatih računov. Postopek vložitve reklamacije je zaveden na računu in v splošnih pogojih.

Uporabna dokumentacija