Preskoči na vsebino

Splošni pogoji poslovanja

I. SPLOŠNE ODLOČBE

1.1. S temi splošnimi pogoji za uporabo portala MOJ BUTAN PLIN (v nadaljevanju: splošni pogoji) BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana, matična št.: 5094933000, id. št. za DDV: SI32952902, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 2.000.000,00 evrov (v nadaljevanju: BUTAN PLIN) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo ter poslovanje preko portala MOJ BUTAN PLIN.

1.2. Splošni pogoji veljajo za uporabo portala MOJ BUTAN PLIN, v kolikor iz besedila posameznih členov teh splošnih pogojev ne izhaja drugače.

1.3. Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe portala MOJ BUTAN PLIN.


II. DEFINICIJE

2.0 Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Uporabnik portala MOJ BUTAN PLIN je lahko pravna oseba ali fizična oseba, ki je polnoletna in polno poslovno sposobna. Zlasti so uporabniki fizične ali pravne osebe, ki imajo z BUTAN PLINOM sklenjeno pogodbo o dobavi energenta oz. drugega blaga ali storitve, na podlagi katerih jim BUTAN PLIN izdaja račune oz. položnice, ter vse druge fizične ali pravne osebe, ki se registrirajo za uporabo portala MOJ BUTAN PLIN.

Portal MOJ BUTAN PLIN je spletni portal, ki uporabnikom med drugim omogoča pregled finančnega poslovanja ter drugih ugodnosti, zlasti pa: pregled računov, pregled statistike porabe, sporočanje stanja števcev, pregled ugodnosti, pregled pogodb ipd. 

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije, poda soglasje k danim splošnim pogojem in s tem povezani obdelavi osebnih podatkov ter potrdi uporabljen elektronski naslov.

Prijava pomeni vsak nadaljnji vpis v portal MOJ BUTAN PLIN, pri čemer so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in je elektronski naslov uporabnika potrjen. V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo ali prijavo potrditi prek Facebook oz Google avtentikacijskega postopka. Geslo lahko uporabnik naknadno po želji spremeni.


III. REGISTRACIJA IN POVEZOVANJE ODJEMNEGA MESTA


3.1. Za prvi dostop do portala MOJ BUTAN PLIN se je treba predhodno registrirati. Pri tem mora uporabnik z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije na portal MOJ BUTAN PLIN potrditi, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje Uporabniškega portala Moj Butan plin in se z njimi strinja ter jih sprejema v celoti. Registracijo lahko uporabnik izvede na več načinov, in sicer s svojim e-naslovom ter določitvijo gesla ali z uporabo Facebook ali Google računa.

3.2. Podatki, ki so v postopku registracije označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno, so obvezni podatki in so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati portala MOJ BUTAN PLIN.

3.3. Po registraciji uporabnik poveže svoje odjemno mesto (eno ali več) z uporabniškim računom. Povezovanje svojega uporabniškega računa MOJ BUTAN PLIN z odjemnim mestom lahko uporabnik uredi z vnosom podatkov, ki so navedeni na računu, ki ga prejema od družbe BUTAN PLIN d.d. Ljubljana. V postopku povezovanja odjemnega mesta z uporabniškim računom mora uporabnik vpisati sledeče podatke: številka plačnika, številka zunanjega dokumenta ter davčna številka. Odjemno mesto lahko z uporabniškim računom poveže le plačnik oz. prejemnik računa. Če uporabnik nima sklenjene pogodbe s podjetjem BUTAN PLIN oz. mu družba ni izstavila položnice ali računa, uporabnik ob registraciji ustvari novo nepovezano uporabniško ime z vpisom zahtevanih osebnih podatkov. 

3.4. Z uspešnim postopkom registracije in povezovanja odjemnega mesta uporabnik pridobi možnost pregleda nad svojim poslovanjem. S povezavo z odjemnim mestom dobi uporabnik pregled nad svojimi odjemnimi mesti, porabo oz. preteklimi naročili plina, oddajo števčnih stanj, pregledom računov in statusa plačila, pregledom pogodb, možnost sporočanja sprememb podatkov uporabnika. V primeru registracije z vpisom osebnih podatkov in brez povezovanja z odjemnim mestom uporabnik pridobi možnost naročanja plina in dostop do obrazcev.

3.5. Po opravljeni registraciji, se lahko uporabnik na portal MOJ BUTAN PLIN prijavi z elektronskim naslovom in geslom ali Facebook oziroma Google računom, kot je to uporabnik določil v postopku registracije.

3.6. Uporabnik lahko kadar koli prekliče svojo registracijo in zahteva izbris uporabniškega računa s portala MOJ BUTAN PLIN. To stori s klicem na kontaktno številko 080 1005 ali na e-naslov podpora@butanplin.si. S tem potrdi, da BUTAN PLIN v njegovem imenu in za njegov račun izvede preklic registracije. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabnikovo uporabniško ime, skupaj s podatki, ki jih BUTAN PLIN ne potrebuje za nadaljnjo obravnavo uporabnika oziroma morebitnih z njim povezanih zahtevkov, izbrisano iz seznama uporabnikov portala MOJ BUTAN PLIN.


IV. NAROČANJE UNP PREK PORTALA  MOJ BUTAN PLIN

4.1. Uporabniki portala MOJ BUTAN PLIN lahko preko portala dostopajo do obrazca za naročilo utekočinjenega naftnega plina (UNP). 

4.2. Uporabnik portala MOJ BUTAN PLIN, ki ima lastniški plinohram in z BUTAN PLINOM nima sklenjene Pogodbe o uporabi plinohrama in dobavi UNP, je seznanjen in soglaša, da ga ob oddaji naročila za dobavo utekočinjenega naftnega plina (UNP), do katerega dostopa prek povezave v portalu MOJ BUTAN PLIN zavezujejo vsakokrat veljavni Splošni pogoji za dobavo plina v omejeni prostornini in prodajo blaga, kot so objavljeni na spletni strani https://www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja.

4.3. Uporabnik portala MOJ BUTAN PLIN, ki nima lastniškega plinohram in ima z družbo BUTAN PLIN sklenjeno Pogodbo o najemu plinohrama in dobavi plina za lokacijo ali Obnovitev pogodbenega razmerja, je seznanjen in soglaša, da ga ob oddaji naročila za dobavo utekočinjenega naftnega plina (UNP) prek povezave v portalu MOJ BUTAN PLIN zavezujejo vsakokrat veljavni Splošni pogoji za dobavo in odjem plina, kot so objavljeni na spletni strani https://www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja.

4.4. Šteje se, da je dogovor o dobavi UNP med BUTAN PLIN in uporabnikom sklenjen, ko uporabnik na portalu MOJ BUTAN PLIN ali prek spletnega obrazca dokončno potrdi in odda svoje naročilo.


V. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

5.1. BUTAN PLIN v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe portala MOJ BUTAN PLIN, ampak si bo za nemoteno delovanje portala zgolj prizadeval.

5.2. Za prikaz določenih funkcionalnosti se v portalu MOJ BUTAN PLIN uporablja neodvisne zunanje storitve. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve, BUTAN PLIN pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

5.3. Družba Butan plin ni odgovorna za občasno nedelovanje portala, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

5.4. Družba Butan plin tudi ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

5.5. Uporabnik je izključno sam odgovoren za varno hrambo elektronskega naslova in gesla oziroma drugih podatkov, ki jih uporablja v postopku prijave na portal MOJ BUTAN PLIN. Družba BUTAN PLIN tako ni odgovorna za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla.

5.6. Podatki na portalu so zgolj informativne narave, zato družba Butan plin ne prevzema nobene odgovornosti za katere koli napake v vsebini in pravilnosti ter točnosti objavljenih podatkov do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba Butan plin tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last podjetja.

5.7. Družba Butan plin ne odgovarja za morebitne napake in kakršno koli škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja, ki izvira iz sfere uporabnika, npr. ob registraciji ali prijavi v portal MOJ BUTAN PLIN.

5.8. Prav tako si družba Butan plin pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na portalu MOJ BUTAN PLIN. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojih napravah, s katerimi dostopajo do portala.


VI. NADGRADNJE IN NOVE VERZIJE PORTALA MOJ BUTAN PLIN

6.1. Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj portala MOJ BUTAN PLIN, si družba BUTAN PLIN pridržuje pravico, da objavi novo verzijo portala. Nadgradnja portala se bo izvedla samodejno, pri čemer tudi za novo verzijo portala v celoti veljajo vse določbe teh splošnih pogojev.


VII. OSEBNI PODATKI

7.1. Obdelava osebnih podatkov

Družba BUTAN PLIN je upravljavec osebnih podatkov po teh splošnih pogojih, pri čemer osebne podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; v nadaljevanju: ZVOP-2), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugimi nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

7.2. Vrste osebnih podatkov, podlaga ter namen obdelave

Za registracijo v portal MOJ BUTAN PLIN mora uporabnik posredovati družbi BUTAN PLIN svoje osebne podatke, in sicer:

 • ime in priimek in
 • elektronski naslov.

Za pregled vsega svojega poslovanja v portalu MOJ BUTAN PLIN mora uporabnik povezati svoj uporabniški račun s svojimi odjemnimi mesti, ki jih ima pri družbi BUTAN PLIN. Glede na storitev, mora uporabnik družbi BUTAN PLIN posredovati tudi sledeče osebne podatke:

 • številko plačnika (navedena na računu družbe Butan plin);
 • številko veznega dokumenta (navedena na računu družbe Butan plin); in
 • davčno številko.

Obdelava navedenih osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je uporabnik, oziroma za uresničitev zakonitih interesov družbe BUTAN PLIN, kot je to ustrezno.

Družba Butan plin bo navedene podatke obdelovala na podlagi za namen:

 • kontaktiranja uporabnika za potrebe nemotene uporabe blaga ali storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev;
 • zagotavljanja blaga ali storitev, ki so predmet drugih splošnih pogojev;
 • sklenitve pogodbe z uporabnikom;
 • registracije uporabnika;
 • preverjanja identitete uporabnika;
 • izvajanja in pregledovanja plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh splošnih pogojev.

Poleg obveznih podatkov lahko uporabnik družbi BUTAN PLIN posreduje tudi podatke, ki niso obvezni za uporabo portala MOJ BUTAN PLIN in jih uporabnik BUTAN PLINU predloži prostovoljno, in sicer:

 • telefonsko številko.

Pri tem uporabnik izrecno soglaša, da lahko BUTAN PLIN takšne prostovoljno predložene podatke obdeluje na podlagi uporabnikove privolitve.

Na podlagi registracije v portal MOJ BUTAN PLIN s povezavo odjemnega mesta BUTAN PLIN obdeluje tudi podatke o plačilu obveznosti, porabi energenta, dobroimetjih in drugih pridobljenih ugodnostih. V primeru, da posameznik ne poda ustreznega soglasja za tovrstno obdelavo, BUTAN PLIN te podatke obdeluje anonimno ali s psevdonimom in sicer poleg že navedenih namenov tudi z namenom analiziranja in preučevanja nakupovalnih navad, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev.

7.3. Spremembe podatkov

V primeru, da se osebni podatki iz točke 7.2 (Vrste osebnih podatkov, podlaga in namen) spremenijo, mora uporabnik sporočiti BUTAN PLINU spremembo v roku 30 dni od spremembe, in sicer prek obrazca za Spremembo najemnika plinohrama/ uporabnika plinomera v portalu MOJ BUTAN PLIN ali pisno, na naslov BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana.

BUTAN PLIN bo spremembo podatkov upošteval najkasneje v roku 15 dni od dne prejema pisnega obvestila oz. spremembe podatkov preko portala MOJ BUTAN PLIN.

7.4. Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali družba BUTAN PLIN obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Prav tako lahko uporabnik kadar koli prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Pri tem velja, da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu določb ZVOP 2 in Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev in v primeru, da za obdelavo obstaja druga pravna podlaga po 6. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, pri čemer se bo obdelava v tem primeru izvajala zgolj za namene, ki ustrezajo tej podlagi.

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka tega poglavja lahko uporabnik poda pisno, prek elektronskega sporočila poslanega na elektronski naslov osebnipodatki@butanplin.si ali po pošti na naslov BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana.

V primeru dodatnih vprašanj, pripomb, pohval ali pritožb se lahko uporabniki obrnejo tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO), ki jo kontaktirajo preko elektronskega naslova: dpo@shvenergy.com.

Če menite, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. po navadni pošti na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Kljub temu bi cenili, če nam svoje pomisleke sporočite, preden se obrnete na Informacijskega pooblaščenca, zato vas prosimo, da v takšnem primeru najprej kontaktirate nas.

7.5. Uporabniki osebnih podatkov

Družba BUTAN PLIN z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih BUTAN PLIN ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom družbe BUTAN PLIN (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr.).

Na podlagi obrazložene pisne zahteve in v primeru zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila, lahko BUTAN PLIN uporabnikove osebne podatke posreduje tudi državnim organom za potrebe vodenja konkretnega postopka.

7.6. Rok hrambe osebnih podatkov

Družba BUTAN PLIN osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, družba BUTAN PLIN osebne podatke hrani v skladu z zakonskimi določbami. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani družbe BUTAN PLIN najdete v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na spletni strani www.butanplin.si/izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov.


VIII. OBVEZNOSTI UPORABNIKA

8.1. Uporabnik portala MOJ BUTAN PLIN se obvezuje, da portala ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala MOJ BUTAN PLIN ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko kakor koli poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu MOJ BUTAN PLIN ali družbi BUTAN PLIN.

8.2. Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom MOJ BUTAN PLIN družbi BUTAN PLIN, uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

8.3. V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti BUTAN PLIN na elektronski naslov podpora@butanplin.si. BUTAN PLIN ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnih koli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi portala s strani uporabnikov ali katere koli druge osebe in/ali v primeru suma zlorabe gesla, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na, preprečitev dostopa do portala MOJ BUTAN PLIN.


IX. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

9.1. Vsi podatki, podobe in druge informacije na portalu MOJ BUTAN PLIN so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

9.2. Z registracijo v portal MOJ BUTAN PLIN uporabnik pridobi zgolj pravico do uporabe portala za nekomercialne namene, pri čemer lahko portal uporablja izključno na svojem (tabličnem) računalniku ali pametnem telefonu. Uporabnik z registracijo ne pridobi nobenih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine. BUTAN PLIN tako na uporabnika ne prenaša nobenih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov ali celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu družbe BUTAN PLIN. Pri uporabi portala MOJ BUTAN PLIN, uporabnik ne sme izdelovati kopij portala MOJ BUTAN PLIN, ali predelati oz. kako drugače posegati v delovanje portala MOJ BUTAN PLIN.


X. PIŠKOTKI

10.1. Družba BUTAN PLIN, kot upravljavec portala MOJ BUTAN PLIN, za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnika uporablja lastne sejne piškotke, skladno z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo.

10.2. Seznam piškotkov, ki jih uporablja portal MOJ BUTAN PLIN, in več informacij glede piškotkov si lahko ogledate na povezavi www.butanplin.si/piskotki.


XI. PREDHODNE IN KONČNE ODLOČBE

11.1. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike družbe BUTAN PLIN, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

11.2. Družba BUTAN PLIN si pridružuje pravico kadar koli spremeniti te splošne pogoje. V primeru morebitne spremembe določb splošnih pogojev, bo BUTAN PLIN uporabnike o spremembi obvestil preko elektronske pošte oz. na drug običajen način najmanj 30 dni pred začetkom uporabe spremenjenih določb splošnih pogojev. Prav tako bo BUTAN PLIN besedilo spremenjenih splošnih pogojev objavil na spletni strani www.butanplin.si. Sprememba splošnih pogojev stopi v veljavo 30. dan od njene objave, razen če veljavni predpisi določajo drugače. Družba BUTAN PLIN lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

11.3. V primeru, da se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora v roku 30 dni od prejema obvestila o spremembi oz. objave spremembe splošnih pogojev o tem obvestiti BUTAN PLIN in zahtevati izbris iz baze uporabnikov portala MOJ BUTAN PLIN, v skladu s členom 3.6 teh splošnih pogojev, sicer še šteje, da s spremembo splošnih pogojev soglaša.

11.4. Morebitne spore bosta družba BUTAN PLIN in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem v Ljubljani.

11.5. Ti splošni pogoji pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave na spletni strani www.butanplin.si. 


Ljubljana, 20. 6. 2023 

Butan plin, d. d. 


K: UPORABNIK ŠE NIMA ZELENE JEKLENKE: 

Uporabnik v gotovini plača enkratni strošek najema Zelene jeklenke (kavcijo) v višini 10 €, za kar se mu izda kavcijsko potrdilo. V primeru vračila Zelene jeklenke brez sočasne menjave jeklenke se uporabniku znesek kavcije brezobrestno izplača v skladu z določili teh splošnih pogojev.


M10: MENJAVA ORANŽNE JEKLENKE ZA ZELENO JEKLENKO

Butan plin d.d. (v nadaljevanju: Butan plin) odkupi uporabnikovo 10 kg oranžno jeklenko za UNP (»oranžna jeklenka«) za znesek v višini 3 € ter jo s tem prevzame v last in posest. Uporabnik in Butan plin se dogovorita, da Butan plin kupnino za odkupljeno oranžno jeklenko zadrži kot del kavcije, ki jamči za vračilo Zelene jeklenke. Uporabnik mora za prejem Zelene jeklenke doplačati razliko v višini 7 € do polne kavcije, ki znaša 10 €. O plačani kavciji Butan plin uporabniku izda kavcijsko potrdilo. Vplačana kavcija se v primeru vračila Zelene jeklenke brez sočasne menjave jeklenke uporabniku brezobrestno izplača v skladu z določili teh splošnih pogojev.

Menjava ali prodaja oranžne jeklenke Butan plinu brez sočasnega naročila Zelene jeklenke ni mogoča.


SPLOŠNI POGOJI UPORABE ZELENE JEKLENKE:

Uporabnik pridobi z vplačilom kavcije pravico do brezplačne uporabe Zelene jeklenke za lastne potrebe.
Uporabnik se z Zeleno jeklenko zaveže ravnati kot dober gospodar in jo uporabljati skladno z njenim namenom in navodili, ki so dostopna na spletni strani ter na sedežu družbe Butan plin.
Uporabnik nima lastninske pravice na jeklenki, saj ima le-to Butan plin.
Uporabnik se zavezuje, da z Zeleno jeklenko ne bo na noben način razpolagal (je prodal, podaril, zamenjal za jeklenko druge barve, zastavil, ipd.) ali prepustil njene rabe, uživanja, posesti ali imetništva katerikoli tretji osebi, razen družbi Butan plin.
Uporabnik lahko po tem, ko ima Zeleno jeklenko v uporabi, kupi plin (UNP) tako, da vrne prazno nepoškodovano Zeleno jeklenko in prevzame polno Zeleno jeklenko ter plača ceno plina v jeklenki v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom družbe Butan plin. V primeru, da je ob vrnitvi Zelena jeklenka poškodovana ali neuporabna, sme družba Butan plin obdržati prejeto kavcijo, uporabnik pa v tem primeru polno Zeleno jeklenko prejme le ob ponovnem vplačilu kavcije.
Vračilo Zelene jeklenke brez sočasne menjave je možno na sedežu družbe Butan plin, v njenih poslovnih enotah (Ljubljana, Maribor, Izola, Kranj) ali preko storitve dostave na dom (s telefonskim klicem v kontaktni center družbe Butan plin in naročilom brezplačnega prevzema Zelene jeklenke). Možnost vračila preko storitve dostave na dom velja le za na naslove na območju Republike Slovenije. Informacije so na voljo na brezplačni telefonski številki 080 2005.
Butan plin ob vračilu nepoškodovane Zelene jeklenke (brez sočasne menjave) in predložitvi kavcijskega potrdila, uporabniku izplača znesek kavcije naveden na predloženem kavcijskem potrdilu. V kolikor uporabnik ob vračilu nepoškodovane Zelene jeklenke ne predloži kavcijskega potrdila, Butan plin uporabniku izplača kavcijo v višini 10 €. Ta določba ne velja v primeru vračila poškodovane Zelene jeklenke, vračila Zelenih jeklenk v količinah, ki presegajo običajne količine jeklenk UNP za gospodinjstva in /ali vračila Zelene jeklenke, za katero je na dan fizičnega vračila Zelene jeklenke rok za preizkus jeklenke, razviden iz žiga na Zeleni jeklenki, pretekel za več kot eno (1) leto.
Uporabnik ni upravičen zahtevati vračila oranžne jeklenke, ki jo je prodal in izročil ob izdaji kavcijskega potrdila.
Uporabnik ima pravico do jeklenke v brezhibnem stanju in sme v primeru dvoma od prodajalca zahtevati drugo jeklenko.
Butan plin bo uporabnikove osebne podatke obravnaval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov ter jih bo hranil in obdeloval za potrebe evidence uporabnikov in statistično analizo za potrebe poslovanja.


Ljubljana, 21. 2. 2022
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ti splošni pogoji za dobavo in odjem plina (v nadaljevanju: Pogoji) družbe BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, matična št.: 5094933000, ident. št. za DDV in davčna številka: SI 32952902 (v nadaljevanju: dobavitelj), urejajo pravice in obveznosti med odjemalcem in dobaviteljem pri sklepanju pogodb, katerih predmet je oskrba z utekočinjenim naftnim plinom (v nadaljevanju: plin ali UNP), ki se ne prodaja v omejeni prostornini ali določeni količini. V primeru, da ti Pogoji vsebujejo določila, ki so v nasprotju s pogodbo med dobaviteljem in odjemalcem, prevladajo določila pogodbe, razen, če ni izrecno določeno drugače.

Pogoji prav tako urejajo pravice, obveznosti in odgovornost dobavitelja ter odjemalca v zvezi z:
-napravami dobavitelja in odjemalcev plina ter njihovim vzdrževanjem;
priključitvijo in spuščanjem plina v plinsko inštalacijo;
-odjemnim mestom in merilni napravi;
polnjenjem plinohrama in naročanjem plina;
prijavo, odjavo in obračunom porabe plina;
pravico do odstopa od pogodbe;
prekinitvijo dobave plina; in
-varnostnimi ukrepi pri uporabi plina.

2. člen

Odjemalec po teh Pogojih je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji dobavitelj na podlagi sklenjene pisne pogodbe o dobavi plina dobavlja UNP (v nadaljevanju: odjemalec). Pogodba se šteje za sklenjeno tudi z dejanskim izvrševanjem pravic in obveznosti iz teh Pogojev.

Potrošnik po teh Pogojih je odjemalec, ki je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik).

3. člen

Pogodba, sklenjena na daljavo, je pogodba, sklenjena med dobaviteljem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti strank (v nadaljevanju: pogodba, sklenjena na daljavo).

Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, je pogodba med podjetjem in potrošnikom:
ki se sklene ob istočasni prisotnosti dobavitelja in potrošnika zunaj poslovnih prostorov dobavitelja;
za katero je potrošnik dal ponudbo za sklenitev v okoliščinah iz prejšnje alineje;
ki je sklenjena v poslovnih prostorih dobavitelja ali z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo takoj za tem, ko je bil potrošnik s strani dobavitelja ob njuni istočasni prisotnosti osebno obravnavan v prostorih, ki niso poslovni prostori dobavitelja; ali
ki se sklene med izletom, ki ga organizira dobavitelj z namenom ali učinkom trženja in prodaje blaga, storitve ali digitalne vsebine
(v nadaljevanju: pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov).

Za pogodbo, sklenjeno na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ne gre, če vsota vseh plačil, ki jih mora plačati potrošnik na podlagi sklenjene pogodbe, ne presega 20 EUR.

II. NAPRAVE DOBAVITELJA

4. člen

Naprave dobavitelja so:
plinska postaja – postroj za shranjevanje in/ali pripravo plina, ki primeroma sestoji iz:
plinohrama(ov) za skladiščenje plina,
plinskega izparilnika in naprave za ogrevanje izparilnika,
regulacijske opreme,
cevnih povezav med elementi;
zunanja plinska instalacija od plinske postaje do vključno požarne pipe na objektu odjemalca;
merilna naprava za ugotavljanje pretoka (porabe) količin plina; in
plinska požarna pipa, ki je glavni zaporni element, s katerim se zapre dovod plina v objekt oziroma razvod v objektu in mora biti vedno dostopna ter vidno označena s trajno oznako
(v nadaljevanju: naprave dobavitelja).

Če ni v pogodbi drugače določeno, so naprave dobavitelja v lasti in upravljanju dobavitelja ter predstavljajo njegova osnovna sredstva. Naprave dobavitelja niso trajno spojene z nepremičnino odjemalca in ne predstavljajo sestavine nepremičnine, pač pa jih je v vsakem trenutku možno ločiti od odjemalčeve nepremičnine, v/na kateri se nahajajo.

Natančno mesto namestitve naprav dobavitelja določi odjemalec, mora pa lokacija izpolnjevati tehnično/varnostne predpise in zakonodajne standarde. Dobavitelj za postavitev in nameščene naprave dobavitelja na mestu odjemalca ne plačuje nobenega nadomestila.

5. člen

Naprave dobavitelja se lahko uporabljajo izključno za dobavo plina, ki ga dobavlja dobavitelj.

6. člen

Odjemalec mora dobavitelju omogočiti izvedbo preizkusa zunanje plinske instalacije na tesnost ter nemoten dostop do naprav dobavitelja.

Ograja okoli plinohrama ne sme biti zaklenjena s ključavnicami odjemalcev, pač pa izključno s ključavnicami dobavitelja, da je omogočena stalna dostopnost.

7. člen

Odgovornost za upravljanje in vzdrževanje, vključno s stroški vzdrževanja in rednih pregledov, naprav dobavitelja je na strani dobavitelja, razen če pogodba določa drugače.

Odgovornost za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja odjemalca z napravami dobavitelja, vključno zaradi nepooblaščenega poseganja v naprave odjemalca, nosi odjemalec.

III. NAPRAVE ODJEMALCA

8. člen

Naprave odjemalca so:
-notranja plinska instalacija (brez omarice s plinsko požarno pipo); in
plinska trošila
(v nadaljevanju: naprave odjemalca).

Notranja plinska instalacija vključuje plinovodno napeljavo od požarne pipe do posameznih plinskih trošil.

Plinska trošila so naprave, ki so priključene na plinsko inštalacijo in trošijo plin.

9. člen

Odgovornost in stroške izgradnje ter rednega in izrednega vzdrževanja naprav odjemalca nosi odjemalec, če ni s pogodbo drugače določeno.

IV. PRIKLJUČITEV IN SPUŠČANJE PLINA V PLINSKO INSTALACIJO

10. člen

Pred prvim spuščanjem plina v plinsko instalacijo, ki je v lasti ali upravljanju odjemalca, je odjemalec dolžan dobavitelju predložiti ustrezno dokumentacijo s katero dokazuje, da:
(i)je plinska instalacija varna in tesna;
(ii)je plinsko instalacijo izvedel inštalater, pooblaščen za izvajanje plinskih instalacij; in
(iii)so bili izvedeni vsi pregledi in preizkusi inštalacij ter funkcionalnosti dimovodnih in prezračevalnih naprav,
vse v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Odjemalec mora dobavitelju predložiti ustrezne podpisane pisne izjave izvajalcev del in zapisnike o preizkusih.

11. člen

Plinska instalacija, pri kateri je ugotovljena kakršna koli nepravilnost, ki je v nasprotju z veljavnimi predpisi ali tehničnimi standardi, se ne sme uporabljati in jo je potrebno takoj odklopiti od ostalih delov plinske instalacije.

12. člen
Dobavitelj ima v primeru suma ali ugotovljene nepravilnosti na notranji plinski instalaciji ali funkcionalnosti plinskih trošil odjemalca, pravico, da prekine dobavo plina odjemalcu do (i) zaključka postopkov preverbe varnosti plinske instalacije in/ali plinskih trošil ter (ii) v primeru nepravilnosti na notranji plinski instalaciji ali plinskih trošilih odjemalca, predložitve dokazil s strani odjemalca, da so plinska instalacija in/ali plinska trošila skladni z zahtevami veljavne zakonodaje.

13. člen

Odjemalec je dolžan o vsakem posegu na notranji plinski instalaciji predhodno obvestiti dobavitelja.

V. ODJEMNO MESTO IN MERILNE NAPRAVE

14. člen

Odjemno mesto je z merilno napravo opremljeno mesto predaje plina med dobaviteljem in odjemalcem, ki meri porabo plina odjemalca ali več odjemalcev, če se ti oskrbujejo preko skupnega plinohrama (v nadaljevanju: odjemno mesto).

15. člen

Merilne naprave za ugotavljanje pretoka (porabe) količin plina so plinomeri, ki jih za namene obračuna porabljenih količin plina in določanja zaloge plina pri odjemalcu odčitava odjemalec ter odčitek sporoča dobavitelju v skladu s temi Pogoji (v nadaljevanju: merilne naprave).

Dobavitelj odčitava merilne naprave za kontrolo odčitanih količin (kontrolni odčitek) ali na zahtevo odjemalca, vendar na stroške odjemalca.

16. člen

Odjemalec je dolžan dobavitelju omogočiti nemoten dostop do merilnih naprav zaradi odčitavanja merilne naprave in drugih dejavnosti, ki so predpisani z zakoni in temi Pogoji.

17. člen

Vse merilne naprave morajo imeti veljavno overitveno oznako (žig ali nalepko) pristojnega organa Republike Slovenije. Po namestitvi morajo biti merilne naprave plombirane tako, da je njihova demontaža brez poškodbe plombe onemogočena. Odjemalec je dolžan nemudoma obvestiti dobavitelja, če na merilni napravi ni plombe ali je ta poškodovana.

Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem, vzdrževanjem in zamenjavo merilnih naprav, lahko opravlja samo dobavitelj plina oziroma z njegove strani pooblaščena oseba.

18. člen

Vzdrževanje in redne preglede merilnih naprav ter zamenjavo dotrajanih merilnih naprav izvaja dobavitelj plina v skladu z veljavno zakonodajo. Stroške, ki nastanejo v zvezi s temi deli, nosi odjemalec s plačilom prispevka za vzdrževanje merilnih naprav.

19. člen

Če je pri odjemalcu zaradi povečane odjemne moči potrebno obstoječo merilno napravo zamenjati z novo, večje kapacitete, nosi stroške nabave in zamenjave merilne naprave odjemalec.

20. člen

Dobavitelj in odjemalec imata pravico kontrolirati natančnost merilnih naprav. Če se ugotovi napaka pri delovanju merilne naprave je odjemalec dolžan napako nemudoma sporočiti dobavitelju.

Če se pri preizkusu natančnosti merilne naprave ugotovi, da je natančnost merilne naprave izven dopustnih meja, nosi stroške preizkusa dobavitelj, v nasprotnem primeru pa tisti, ki je preizkus zahteval.

Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave, ki je nastala brez krivde odjemalca, količine porabljenega plina nepravilno registrirane, se na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjena količina plina sporazumno popravi za čas od zadnje kontrole merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravilnosti ugotovljene. Pri tem je potrebno upoštevati vse okoliščine, v katerih je odjemalec rabil plin, v času, ko so merilne naprave nepravilno registrirale količino porabljenega plina.

Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih količin plina, se popravek izvrši tako, da se prevzeta količina plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave niso pravilno registrirale porabe, določi na osnovi srednjih vrednosti porabljenih količin v obdobju pred nastankom okvare in v obdobju po odstranitvi okvare, z upoštevanjem dinamike porabe.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN ODJEMALCA

21. člen

Obveznosti dobavitelja so predvsem naslednje:
stalna in zadostna dobava plina;
preizkušanje plinskih inštalacij pred požarno pipo na objektu odjemalca na tesnost ter izdajanje atestov o sposobnosti inštalacij za obratovanje (v primeru, da je plinska inštalacija last odjemalca, ta obveznost bremeni njega);
-odklop plina, če plinske naprave in napeljave ogrožajo življenje in premoženje odjemalcev ali okolice;
pregled in kontrola plinomerov;
zamenjava dotrajanih plinomerov; in
-obveščanje odjemalcev plina o omejitvi oziroma prekinitvi dobave plina.

22. člen

Obveznosti odjemalca plina oziroma lastnika plinske inštalacije za požarno pipo so:
redni odjem plina (kar pomeni najmanj 80% pogodbenih količin v posameznem letu);
redna poravnava plačilnih obveznosti;
kontrola obratovalne sposobnosti plinske inštalacije in kontrola plinskih trošil v predpisanih rokih;
-nadzor nad požarno pipo;
skrb za redno in strokovno vzdrževanje plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last;
preureditev oziroma sanacija plinskih naprav, napeljav in trošil, ki so njegova last, če so dotrajane in je njihova kvaliteta neustrezna;
izvajanje rednih vizualnih pregledov in odprava napak in pomanjkljivosti na plinskih napravah, napeljavah in trošilih, ki so njegova last in ki ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem;
dovoljevanje in omogočanje dobavitelju opravljanje pregledov plinskih trošil in preizkusov plinskih naprav ter napeljav v njegovi lasti, ne glede na to, če plin uporablja ali ne;
dajanje podatkov dobavitelju o porabi plina in odjemalcih, ki so potrebni za statistične in druge obdelave;
zavarovanje in začepljenje inštalacij, če preneha uporabljati plin;
javljanje vseh okvar na plinskih napravah, napeljavah in trošilih dobavitelju plina;
-obveščanje, če se sumi, da je v nedostopnih prostorih plin;
uporaba samo tistih plinskih trošil in opreme, ki imajo veljaven atest za uporabo;
da s plinskimi napravami in trošili upravlja samo odrasla in strokovno usposobljena oseba; in
-omogočanje neoviranega dostopa dobavitelju do naprav, ki so v njegovi lasti, ter demontažo in odvoz teh naprav v primeru grobih kršitev pogodbe.

VII. OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH IN ODJAVA DOBAVE PLINA

23. člen

Odjemalec je dolžan sporočiti dobavitelju vse spremembe, ki vplivajo na izvrševanje pogodbe in teh Pogojev, kar vključuje, vendar ni omejeno na, spremembe svojega pravnega statusa, naslova, dejanskega odjemalca plina, spremembe na odjemnem mestu ali spremembe odjema plina. Navedene spremembe je odjemalec dolžan sporočiti pisno, najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe. V nasprotnem primeru je odjemalec odškodninsko odgovoren dobavitelju in do ureditve sprememb nosi tudi vse morebitne s tem povezane finančne obveznosti.

Odjemalec se obvezuje, da bo za vsako spremembo priključne moči, namena porabe in poseg v naprave dobavitelja pridobil predhodno pisno soglasje dobavitelja.

24. člen

Odjemalec je dolžan odjavo plina dobavitelju javiti pisno najmanj 30 dni pred prekinitvijo odjema, če ni s pogodbo določeno drugače. Odjemalec, ki je odjavil dobavo plina, je dolžan plačati vse stroške dobave plina do zaključnega odčitka merilne naprave ob prenehanju dobave.

Če odjemalec ne obvesti dobavitelja o odjavi plina, ostane zavezan za plačilo vseh obveznosti odjemnega mesta odjemalca iz naslova dobave plina.

Pri spremembi lastništva ali uporabnika odjemnega mesta je predhodni odjemalec dolžan novega odjemalca ob prenosu pogodbenega razmerja seznaniti s končnim stanjem plinomera na dan prenosa pogodbenega razmerja. V nasprotnem primeru je za nastale stroške in preteklo porabo odgovoren predhodni odjemalec po pogodbenem razmerju.

VIII. NEUPRAVIČEN ODJEM PLINA

25. člen

Za neupravičen odjem plina se šteje vsaka poraba plina, ki ni merjena z merilno napravo dobavitelja, opremljeno z veljavno overitveno oznako pristojnega organa Republike Slovenije (v nadaljevanju: neupravičen odjem plina).

26. člen

Če zaradi razlogov na strani odjemalca ni mogoče ugotoviti količine in časa trajanja neupravičenega odjema plina, se neupravičen odjem obračuna od dneva, ko je bila uporaba tehnično mogoča in v izračunanih izgubljenih količinah. Neupravičen odjem plina se obračuna po dejanski porabi, če jo je mogoče ugotoviti, vendar najmanj v znesku 1.500 EUR. V primeru kontejnerske postaje se neupravičen odjem zaračuna do višine maksimalne zaloge, ki je bila na voljo.

27. člen

Količina neupravičeno porabljenega plina se izračuna iz polne priključne vrednosti plinskih trošil ob upoštevanju 24‑urne dnevne porabe plina.

IX. OBRAČUN DOBAVE PLINA IN DRUGIH STORITEV

28. člen

Dobavitelj zaračuna odjemalcu porabljen plin mesečno po stanju merilne naprave odjemalca (odčitku), ki ga odjemalec sporoči dobavitelju za tekoči mesec med 20. in 25. dnem tekočega meseca na enega od naslednjih načinov, če ni v pogodbi o dobavi plina dogovorjeno drugače:
preko brezplačne telefonske številke 080 6005 ali
preko spletne strani: www.butanplin.si.

Če stanje merilne naprave, ki ga dobavitelju sporoči odjemalec, odstopa od kontrolnega odčitka dobavitelja, dobavitelj za namene obračuna porabljenih količin plina in določanja zaloge plina pri odjemalcu upošteva stanje pridobljeno s kontrolnim odčitkom.

29. člen

Če odjemalec ne sporoči stanja merilne naprave v skladu s temi Pogoji, dobavitelj odjemalcu obračuna porabo plina glede na porabo plina odjemalca v enakem mesecu preteklega leta oziroma v primeru, da dobavitelj tega podatka nima, glede na porabo plina odjemalca v zadnjem predhodnem mesecu, ko je odjemalec javil stanje merilne naprave ali je dobavitelj naredil kontrolni odčitek merilne naprave (pavšal).

Če odjemalec tudi po pozivu dobavitelja ne sporoči stanja merilne naprave, dobavitelj odjemalcu obračuna porabo plina v skladu s prejšnjim odstavkom. Dobavitelj ima pravico prekiniti dobavo plina odjemalcu dokler odjemalec ne sporoči stanja merilne naprave ali omogoči dobavitelju kontrolnega odčitka merilne naprave ter poravna obveznosti iz naslova poračuna dejanske porabe pline.

Poračun dejanske porabe plina odjemalca se opravi ob odčitku merilnih naprav dobavitelja, pri čemer se skladno z 31. členom teh Pogojev izvede ob upoštevanju cenika, ki je veljaven v trenutku izvedbe poračuna.

30. člen

Dobavitelj in odjemalec se lahko dogovorita, da bo odjemalec plačeval plin mesečno po povprečni porabi v višini 1/12 ocenjene letne porabe odjemalca. Ocenjeno letno porabo določita dobavitelj in odjemalec sporazumno.

Dobavitelj in odjemalec se lahko dogovorita za spremembo višine mesečnega plačila plina po povprečni porabi, če se med obračunskim obdobjem bistveno spremeni odjem ali druge okoliščine v zvezi z dobavo plina odjemalcu.

V primeru plačevanja porabljenega plina po povprečni porabi dobavitelj najmanj enkrat letno opravi kontrolni odčitek merilne naprave in izvede dejanski (letni) poračun porabe plina. Letni obračun upošteva medletne obračune plina (po dejanski ali povprečni porabi) in se opravi za 12 mesecev, ki so praviloma enaki koledarskemu letu ali za vsakih 12 mesecev, ne glede na začetek ali konec koledarskega leta. Pri tem se, skladno z 31. členom teh Pogojev, poračun porabe plina izvede ob upoštevanju cenika, ki je veljaven v trenutku izvedbe poračuna.

31. člen

Če ni s pogodbo dogovorjeno drugače, dobavitelj plin in druge opravljene storitve zaračunava po vsakokrat veljavnem ceniku, dostopnem na www.butanplin.si/ceniki ali poslanem odjemalcu po elektronski pošti na njegovo zahtevo, ne glede na to kdaj dobavitelj dostavi plin odjemalcu. Dobavitelj praviloma svoje cene usklajuje z gibanjem cen na trgu.

Cenik dobavitelja se zaradi sprememb gibanja cen plina in stroškov, povezanih z njegovo dobavo, lahko spremeni.

Dobavitelj bo odjemalce, ki niso potrošniki, o spremembah veljavnega cenika obvestil na običajen način najmanj 15 dni pred uveljavitvijo spremenjenega cenika.

Ne glede na predhodni odstavek, bo dobavitelj potrošnike o spremembah veljavnega cenika obvestil na običajen način najmanj 30 dni pred uveljavitvijo spremenjenega cenika.

Dobavitelj lahko kadar koli ponudi dobavo plina po posebej ugodni ceni, pri čemer morebitne posebne pogoje in pravila tovrstnih akcij opredeli v reklamnih gradivih in/ali na spletni strani www.butanplin.si.

32. člen

Odjemalec je dolžan izpolniti svoje obveznosti iz naslova dobave plina in opravljenih storitev dobavitelja v 15‑ih dneh po izstavitvi računa, če ni v pogodbi dogovorjeno drugače.

Če odjemalec v 15-ih dneh po zaključku obračunskega obdobja, ki je enak koledarskemu mesecu,) ne prejme računa, je o tem dolžan obvestiti dobavitelja. V nasprotnem primeru se šteje, da je račun prejel.

33. člen

Če odjemalec svojih obveznosti ne poravna pravočasno, ima dobavitelj pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti obveznosti do dneva plačila in stroške opominjanja, ki jih je kupec dolžan plačati v roku 8 dni od izstavitve računa oz. opomina.

Če odjemalec v roku 15 dni po prejemu opomina, v katerem so navedene posledice neplačila, ne plača v celoti svojih neplačanih obveznosti, ima dobavitelj pravico brez predhodnega obvestila prekiniti dobavo plina, za izterjavo neplačanih obveznosti pa sprožiti ustrezne pravne postopke.

Stroške odklopa, izterjave, priklopa ter stroške morebitne odstranitve in postavitve naprav dobavitelja v celoti nosi odjemalec.

34. člen

Dobavitelj zaračunava stroške izterjave in prekinitve dobave plina v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom. Osnova za izračun stroškov pisnega opomina so dejanski stroški izterjave in razpošiljanja opominov.

35. člen

Odjemalec lahko prejeti račun oziroma obračun za dobavljeni plin oziroma storitve, ki jih opravi dobavitelj, zavrne s pisno obrazložitvijo v roku 8 dni po prejemu.

Zavrnitev računa oziroma ugovor na prejeti račun oziroma obračun ne zadrži obveznosti plačila računa ali obračuna za nesporni del.

X. POLNJENJE PLINOHRAMA IN NAROČILO PLINA

36. člen

Polnjenje in praznjenje plinohrama lahko na podlagi naročila odjemalca oziroma dogovorjenega terminskega načrta dobav plina izvede izključno dobavitelj ali z njegove strani pooblaščen izvajalec, pri čemer dobavitelj polnjenje izvede najkasneje v roku 10 delovnih dni, pod pogojem, da vremenske razmere to dopuščajo.

Odjemalec je dolžan ob vsakokratni dobavi plina dobavitelju oziroma z njegove strani pooblaščenemu izvajalcu omogočiti neoviran dostop do plinohrama. V nasprotnem primeru dobava plina ne bo izvršena, pri čemer je dobavitelj upravičen nastale stroške neuspešne dobave plina obračunati po vsakokrat veljavnem ceniku, dostopnem na www.butanplin.si/ceniki. V zvezi z neuspešno dobavo plina odjemalec zoper dobavitelja ni upravičen zahtevati nobenega povračila stroškov oziroma uveljavljati drugih zahtevkov.

37. člen

Odjemalec nadzoruje zalogo plina v plinohramu s pomočjo nivokaza na plinohramu. Stanje plina v plinohramu mora biti vedno najmanj 30 % kapacitete plinohrama, sicer dobavitelj ne odgovarja za morebitni izpad dobave plina.

Naročilo plina je možno po telefonu na brezplačni telefonski številki: 080 1005 ali preko spletne strani www.butanplin.si.

38. člen

V primeru naročene nujne urgentne dostave plina, tj. dostave v roku 24 ur od prejema naročila odjemalca, ki se opravi med ponedeljkom in petkom, je dobavitelj BUTAN PLIN upravičen kupcu obračunati dodatek na osnovno ceno, ki se odmeri v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom, objavljenim na spletni strani www.butanplin.si/ceniki.

XI. LASTNOSTI DOBAVLJENEGA PLINA

39 .člen

Dobavitelj v skladu s temi Pogoji dobavlja UNP, in sicer propan ali mešanico butan – propan (UNP MIX).

Dobavitelj lahko, brez odgovornosti za kakršno koli škodo ali stroške, spremeni sestavo dobavljenega plina odjemalcu, če ta ne vpliva na varnost obratovanja naprav odjemalca.

40. člen

Plin se v skladu s temu Pogoji dobavlja v količini, ki ni vnaprej omejena ali določena, zaradi česar potrošnikom ne pripadajo pravice iz naslova obveznega jamstva za skladnost blaga, kot to urejajo relevantni predpisi s področja varstva potrošnikov.


XII. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN STROŠKI ODSTOPA

41. člen

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti dobavitelja, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Odjemalec lahko obvestilo o odstopu predloži dobavitelju na obrazcu, ki je priloga 1 k tem Pogojem, ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

Rok za odstop začne teči z dnem sklenitve pogodbe.

42. člen

Kadar je potrošnik podal zahtevo, da dobavitelj začne z dobavo plina, če se ta ne prodaja v omejeni prostornini ali določeni količini, pred iztekom odstopnega roka iz 41. člena teh Pogojev (v nadaljevanju: zahteva za predčasno dobavo plina), se dobavitelj zaveže začeti z opravljanjem storitve nemudoma, v nobenem primeru pa ne prej, kot to omogoča narava trga.

Potrošnik mora zahtevo za predčasno dobavo plina podati izrecno, v pisni obliki in najkasneje ob sami sklenitvi pogodbe, dobavitelj pa mu izda potrdilo o predhodnem izrecnem soglasju prav tako v pisni obliki.

Če potrošnik poda zahtevo za predčasno dobavo plina, izgubi pravico do odstopa od pogodbe po 41. členu teh Pogojev, ko dobavitelj v celoti izpolni pogodbo.

43. člen

Če potrošnik odstopi od pogodbe skladno z 41. členom teh Pogojev, mu dobavitelj brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v 14‑ih dneh od dneva prejetja pisnega obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila. Tako vračilo dobavitelj izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače ali če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva.

Ne glede na prejšnji odstavek, potrošnik, v primeru, ko odstopi od pogodbe po tem, ko je podal zahtevo za predčasno dobavo plina, plača dobavitelju znesek v sorazmerju z opravljeno storitvijo do dneva obvestitve dobavitelja o odstopu od pogodbe. Sorazmerni del se izračuna glede na skupno vrednost pogodbe oziroma, če je to mogoče zanesljivo izmeriti, glede na količino porabljenega plina.

XIII. PREKINITEV DOBAVE PLINA

44. člen

Dobavitelj sme brez odškodnine prekiniti dobavo plina ob nastopu višje sile in v naslednjih primerih:
pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na napravah dobavitelja;
pri priključevanju novih odjemalcev na plinsko inštalacijo; ali
če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji infrastrukture, gradbenih objektov in komunalnih napeljav.

Prekinitev dobave plina sme trajati toliko časa, dokler ni odstranjen vzrok, zaradi katerega je prišlo do prekinitve dobave plina.

45. člen

Dobavitelj lahko takoj in brez odpovedi, na stroške odjemalca, prekine dobavo plina, če:
-naprave odjemalca ogrožajo življenje in varnost okolice ali obstoji sum na to, ker odjemalec dobavitelju ne omogoči pregleda naprav;
-naprave odjemalca ovirajo redno dobavo plina drugim odjemalcem in odjemalec tega noče preprečiti;
-odjemalec namerno ali iz malomarnosti poškoduje naprave dobavitelja;
se neupravičeno odjema plin;
-odjemalec tudi po pozivu dobavitelja ne omogoči dobavitelju dostopa do merilnih naprav in/ali naprav dobavitelja;
-odjemalec brez vednosti dobavitelja nadalje prodaja plin tretji osebi;
je overitvena oznaka (žig) na merilni napravi poškodovana ali odstranjena;
-odjemalec po pozivu dobavitelja ne izpolni obveznosti iz naslova porabljenega plina in storitev dobavitelja ter drugih finančnih obveznosti do dobavitelja;
-odjemalec na lastne stroške ne naroči dobavitelju izvedbe obdobnega preizkusa tesnosti in trdnosti plinske instalacije;
-odjemalec na zahtevo dobavitelja ne predloži izjave pooblaščenega serviserja o izvršenem pregledu in ugotovljeni usposobljenosti naprav odjemalca za brezhibno in varno obratovanje; ali
se ugotovi, da je odjemalec naprave dobavitelja brez soglasja dobavitelja polnil s plinom tretje osebe.

46. člen

V primeru prekinitve dobave iz razlogov navedenih v 45. členu teh Pogojev, bo dobavitelj pričel s ponovno dobavo plina (in izvedel priklop) najpozneje v 3 delovnih dneh od odprave razloga za prekinitev dobave. Dobavitelj ne odgovarja za morebitno škodo, ki je nastala zaradi prekinitve dobave pline ali v času od prekinitve dobave do ponovne dobave plina.

Odjemalec je kljub prekinitvi dobave plina dolžan poravnati vse od porabe neodvisne stroške za čas od prekinitve dobave do ponovne dobave plina.

47. člen

Poleg obveznosti, ki so določene v pogodbi med prodajalcem in kupcem, je kupec, v primeru predčasne prekinitve pogodbe po lastni volji ali zaradi kršitev pogodbe in/ali teh Pogojev s strani kupca, dolžan prodajalcu plačati:
znesek obračunanega popusta, ki ga je bil deležen v času do prekinitve pogodbe;
-vrednost prejetih subvencij in ugodnosti;
pavšalni strošek za delo dobaviteljevega osebja v zvezi z odpovedjo po veljavnem ceniku
strošek odklopa plinskega števca;
strošek izkopa (v primeru podzemnega plinohrama) in odvoza plinohrama; in
strošek izčrpavanja plinohrama,
pod pogojem, da je bil deležen tovrstnih ugodnosti oziroma je tak strošek nastal. Stroški se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku, dostopnem na www.butanplin.si/ceniki. V tej zvezi bo dobavitelj odjemalcu izdal račun, ki ga je odjemalec dolžan plačati v roku 8 dni.

Ob prekinitvi pogodbe je dobavitelj dolžan plinohram izčrpati, demontirati in odstraniti najkasneje v roku enega leta od dne prenehanja pogodbe. Odpoved se šteje za dano z dnem, ko dobavitelj od odjemalca prejeme obrazec za prekinitev.

V primeru kontejnerskih postaj (KP – več odjemalcev na enem števcu) se stroški odpovedi iz prvega odstavka tega člena, ki jih je ob prekinitvi dolžan plačati posamezni odjemalec, obračunajo tako, da se izračuna celoten strošek odstranitve KP, ki se deli s številom odjemalcem na kontejnerski postaji, ter se odjemalcu ob prekinitvi pogodbe zaračuna tako izračunan sorazmerni del.

48. člen

Dobavitelj in odjemalec se lahko dogovorita za odkup celote ali dela naprav dobavitelja. Cena naprav dobavitelja je enaka seštevku neamortizirane in tržne vrednosti, če je do prenehanja pogodbe prišlo pred pogodbeno določenim minimalnim rokom trajanja pogodbe, oz. tržni vrednosti, če je do prenehanja pogodbe prišlo po pogodbeno določenem minimalnim rokom trajanja pogodbe. Cenik za odkup naprav je objavljen na spletni strani dobavitelja.

XIV. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI UPORABI PLINA

49. člen

Če se v prostoru zazna vonj po plinu, je potrebno takoj ugasniti vsak plamen, zapreti plinsko požarno pipo pred merilno napravo ter odpreti okna in vrata, da se prostor dobro prezrači in zapustiti ogroženi prostor ali objekt. Ponesrečence je potrebno prenesti na svež zrak, jim nuditi prvo pomoč in poklicati zdravnika.

Plinska požarna pipa je zaprta, kadar stoji ročica plinske požarne pipe ali diagonalna zareza na štirikotnem nastavku za ključ plinske požarne pipe, pravokotno na smer cevi.

V vsakem primeru je treba o uhajanju plina takoj obvestiti dobavitelja plina na telefonsko številko 01 588 9838 in o tem napisati intervencijski zapisnik.

50. člen

V prostore, za katere obstaja sum, da so napolnjeni z mešanico plina in zraka, se ne sme vstopiti z odprtim plamenom, tlečo cigareto in podobnim, niti se ne sme uporabljati električnih stikal in telefona.

Prepovedano je iskanje netesnostih mest na plinski instalaciji in napravah s plamenom. Netesna mesta smejo iskati le s strani dobavitelja pooblaščene osebe.

51. člen

Če prihaja vonj po plinu izza nedostopnega prostora, je treba takoj poklicati ustrezne službe in vrata na silo odpreti. Istočasno je treba obvestiti tudi dobavitelja plina.

52. člen

Zaprto požarno pipo sme ponovno odpreti samo za to pooblaščeni delavec dobavitelja plina.

53. člen

Dokler se zaznava vonj po plinu, oziroma, dokler se plinske naprave in napeljave popravljajo, morajo biti vse plinske pipe pred trošili zaprte. Da ne bi prišlo do nesreče, se je potrebno pred prižiganjem plina prepričati, da plin ne uhaja, kar se zazna z vonjem ali posebnimi instrumenti.

54. člen

Odjemalec mora poskrbeti, da so vsi uporabniki v objektu, kjer so nameščena plinska instalacija in naprave, poučeni o ravnanju s plinskimi požarnimi pipami in trošili, mestu namestitve plinske požarne pipe na objektu in ukrepih pri uhajanju plina. Na njihovo zahtevo jih mora dobavitelj plina poučiti o varnostnih ukrepih v zvezi z uporabo plina.

Navodila za uporabo in vzdrževanje plinskih inštalacij in trošil je dolžan izdati izvajalec inštalacij oziroma dobavitelj opreme.

55. člen

Odjemalec, ki preneha uporabljati plin, je po demontaži plinskih naprav dolžan poskrbeti za strokovno začepljenje vseh izpustov na plinski instalaciji. Ob demontaži merilne naprave (odpoved pogodbe, izredna testiranja plinomera) mora biti odjemalec prisoten (osebno ali po pooblaščencu) in podpisati zapisnik o demontaži plinske naprave, na katerem je zavedena tovarniška številka merilne naprave ter stanje porabe. V primeru odsotnosti se šteje, da se je v celoti strinjal z vsebino zapisnika.

56. člen

Napake in okvare na zunanji plinski inštalaciji do plinomera lahko odpravlja samo dobavitelj plina ali njegov podizvajalec, ki je ustrezno usposobljen in registriran ter ima na razpolago zahtevan strokovni kader. Popravila na plinski napeljavi za plinomerom lahko izvajajo osebe, ki so za to dejavnost registrirane in usposobljene. Popravila plinskih trošil odjemalca lahko izvajajo vsa inštalaterska osebe, ki so za to dejavnost registrirane in usposobljene pri proizvajalcu plinske opreme.

XV. KODEKS RAVNANJA

57. člen

Dobavitelj pri svojem poslovanju sledi določbam Kodeksa ravnanja dobaviteljev in Kodeksa ravnanja poslovnih partnerjev, ki sta objavljena na spletni strani dobavitelja (www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja).

XVI. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

58. člen

Odjemalec lahko morebitne pritožbe in reklamacije, ki se nanašajo na predmet pogodbe, dobavitelju sporoči na:
elektronski naslov: info@butanplin.si;
-naslov dobavitelja: BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana; ali
telefonsko številko: 080 1005, 080 2005, 080 4005 ali 080 6005.

Dobavitelj ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, če ne izhaja drugače iz objavljenih splošnih pogojev poslovanja in/ali sklenjenih pogodb.

XVII. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

59. člen

Odjemalec je seznanjen s tem, da dobavitelj uporablja in obdeluje njegove osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani www.butanplin.si/izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov.

BUTAN PLIN za potrebe izvajanja pogodbenih pravic in obveznosti v zvezi s sklenitvijo in izvrševanjem pogodbe, ki je predmet teh pogojev, obdeluje naslednje osebne podatke odjemalca: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, davčna številka, telefonska številka in naslov elektronske pošte, naziv odjemnega mesta, naslov in številka odjemnega mesta ter številka kontrolne postaje.

BUTAN PLIN bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem da za takšno obdelavo obstoji zakonita pravna podlaga oziroma pisna privolitev odjemalca

Odjemalec lahko svoje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kadar koli uveljavlja s sporočilom na elektronski naslov osebnipodatki@butanplin.si.

XVIII. OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH

60. člen

Odjemalec je dolžan sporočiti dobavitelju vse spremembe, ki vplivajo na izvrševanje pogodbe in teh Pogojev, kar vključuje, vendar ni omejeno na, spremembe svojega pravnega statusa, naslova, kontaktnih podatkov itd. Navedene spremembe je odjemalec dolžan sporočiti pisno, najkasneje v 8‑ih dneh po nastanku spremembe. V nasprotnem primeru je odjemalec odškodninsko odgovoren dobavitelju in do ureditve sprememb nosi tudi vse morebitne s tem povezane finančne obveznosti.

XIX. VIŠJA SILA

61. člen

V primeru višje sile, dobavitelj odjemalcu ni dolžan dobaviti pogodbenih količin plina. V tem primeru je dobavitelj prav tako prost odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi višje sile.

Za višjo silo veljajo okoliščine, do katerih je prišlo zaradi vzroka, ki je bil izven narave stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti ali se mu izogniti (nepredvidljivo in neobvladljivo zunanje dogajanje). Razen običajnih vzrokov, ki jih upošteva sodna praksa, se kot primer višje sile smatrajo tudi ukrepi državnih organov, bodisi domačih ali tujih, ki bi na poseben način urejali distribucijo določene vrste blaga oziroma bi onemogočili ali znatno otežili nabavo ali dobavo blaga.


O nezmožnosti izpolnitve pravnega posla zaradi nastopa višje sile mora dobavitelj obvestiti odjemalca pisno.

62. člen

V času trajanja višje sile pogodbene obveznosti strank mirujejo, razen obveznost plačila za že dobavljene količine plina.

63. člen

Če višja sila traja več kot 1 mesec, se stranki dogovorita o nadaljnji usodi pogodbe. Če se stranki ne bosta mogli sporazumeti, ima vsaka izmed strank pravico do enostranske prekinitve pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki.

XX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

64. člen

Dobavitelj ima pravico, da svoje pravice na podlagi teh Pogojev in pogodbe o dobavi plina v celoti ali delno odstopi brez soglasja odjemalca. Dobavitelj ima tudi pravico, da za izpolnjevanje svojih obveznosti na podlagi teh Pogojev angažira podizvajalce.

Dobavitelj ima pravico, da svoje obveznosti na podlagi teh Pogojev in pogodbe o dobavi plina v celoti ali delno odstopi, če odjemalca o takšnem prenosu obvesti vsaj 15 dni vnaprej, v tem času pa odjemalec lahko ugovarja takšnemu prenosu.

Odjemalec svojih pravic in/ali obveznosti na podlagi teh Pogojev in pogodbe o dobavi plina ne sme odstopiti brez dobaviteljevega pisnega predhodnega soglasja.

65. člen

Dobavitelj si pridržuje pravico do spremembe teh Pogojev. V primeru spremembe teh Pogojev bo dobavitelj odjemalca o tem obvestil na dobavitelju običajen način najmanj 30 dni pred začetkom veljavnosti spremembe Pogojev in mu dal na voljo novo različico Pogojev. Če odjemalec v roku do uveljavitve nove verzije Pogojev slednjim ne nasprotuje ali če nadaljuje z odjemom plina, se šteje, da je novo različico Pogojev sprejel in se z njo strinja.

Vsakokratno veljavni Pogoji so na voljo na spletni strani dobavitelja (www.butanplin.si) in v njegovih poslovalnicah.

Ljubljana, 10.8.2023                                                      

Butan plin, d.d., Ljubljana


Dežurna kontaktna številka za prijavo vseh napak: 01 588 9838

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ti Splošni pogoji za dobavo plina v omejeni prostornini in prodajo blaga (v nadaljevanju: Pogoji) družbe BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, matična št.: 5094933000, identifikacijska št. za DDV in davčna številka: SI 32952902 (v nadaljevanju: BUTAN PLIN in/ali prodajalec), urejajo pravice in obveznosti med kupcem in BUTAN PLIN pri naročanju, nakupu in prodaji blaga, storitev ter digitalne vsebine.

V primeru, da ti Pogoji vsebujejo določila, ki so v nasprotju s pogodbo med BUTAN PLIN in kupcem, prevladajo določila pogodbe, razen, če ni izrecno določeno drugače.

Pogoji prav tako urejajo pravice in obveznosti BUTAN PLIN ter kupca v zvezi z:
polnjenjem plinohrama in naročanjem plina v omejeni prostornini ali določeni količini; in
-varnostnimi ukrepi pri uporabi plina.

Ti Pogoji se ne uporabljajo za pogodbe o dobavi vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, in daljinskega ogrevanja.

2. člen

Kupec po teh Pogojih je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji prodajalec na podlagi pisne, ustne ali kako drugače dogovorjene pogodbe proda blago, kupec pa to blago sprejeme (v nadaljevanju: kupec). Pogodba se šteje za sklenjeno tudi z dejanskim izvrševanjem pravic in obveznosti iz teh Pogojev.

Potrošnik po teh Pogojih je kupec, ki je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik).

3. člen

Blago je:
-vsaka premična stvar, razen stvari, ki so prodane v okviru izvršbe ali drugih sodnih postopkov, pri čemer se za blago štejejo tudi voda, plin in elektrika, kadar se prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini; in
-vsaka premična stvar, ki vključuje digitalno vsebino ali digitalno storitev ali je z njo medsebojno povezana na način, da blago brez te digitalne vsebine ali digitalne storitve ne bi moglo opravljati svoje funkcije
(v nadaljevanju: blago).

4. člen

Pogodba, sklenjena na daljavo, je pogodba, sklenjena med prodajalcem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti strank (v nadaljevanju: pogodba, sklenjena na daljavo).

Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, je pogodba med prodajalcem in potrošnikom:
ki se sklene ob istočasni prisotnosti prodajalca in potrošnika zunaj poslovnih prostorov družbe BUTAN PLIN;
za katero je potrošnik dal ponudbo za sklenitev v okoliščinah iz prejšnje alineje;
ki je sklenjena v poslovnih prostorih družbe BUTAN PLIN ali z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo takoj za tem, ko je bil potrošnik s strani prodajalca ob njuni istočasni prisotnosti osebno obravnavan v prostorih, ki niso poslovni prostori družbe BUTAN PLIN; ali
ki se sklene med izletom, ki ga organizira prodajalec z namenom ali učinkom trženja in prodaje blaga, storitve ali digitalne vsebine
(v nadaljevanju: pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov).

Za pogodbo, sklenjeno na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ne gre, če vsota vseh plačil, ki jih mora plačati potrošnik na podlagi sklenjene pogodbe, ne presega 20 EUR.

II. NAPRAVE PRODAJALCA

5. člen

Naprave prodajalca so:
plinska postaja – postroj za shranjevanje in/ali pripravo plina, ki primeroma sestoji iz:
plinohrama(ov) za skladiščenje plina,
plinskega izparilnika in naprave za ogrevanje izparilnika,
regulacijske opreme,
cevnih povezav med elementi;
zunanja plinska instalacija od plinske postaje do vključno požarne pipe na objektu kupca;
 in
plinska požarna pipa, ki je glavni zaporni element, s katerim se zapre dovod plina v objekt oziroma razvod v objektu in mora biti vedno dostopna ter vidno označena s trajno oznako
(v nadaljevanju: naprave prodajalca).

Če ni v pogodbi drugače določeno, so naprave prodajalca v lasti in upravljanju prodajalca ter predstavljajo njegova osnovna sredstva. Naprave prodajalca niso trajno spojene z nepremičnino kupca in ne predstavljajo sestavine nepremičnine, pač pa jih je v vsakem trenutku možno ločiti od kupčeve nepremičnine, v/na kateri se nahajajo.

Natančno mesto namestitve naprav prodajalca določi kupec, mora pa lokacija izpolnjevati tehnično/varnostne predpise in zakonodajne standarde. BUTAN PLIN za postavitev in nameščene naprave prodajalca na mestu kupca ne plačuje nobenega nadomestila.

Določbe tega člena veljajo v primeru, da ima kupec s prodajalcem sklenjeno pogodbo o najemu plinohrama (ali naprav prodajalca) in dobavi plina ali drugo pogodbo, ki ureja najem naprav prodajalca (ali dela le teh). Če kupec s prodajalcem nima sklenjene takšne pogodbe, so za namene teh Pogojev vsa naprave štejejo za naprave kupca.

6. člen

Naprave prodajalca se lahko uporabljajo izključno za dobavo plina, ki ga dobavlja prodajalec.

7. člen

Kupec mora prodajalcu omogočiti izvedbo preizkusa zunanje plinske instalacije na tesnost ter nemoten dostop do naprav prodajalca.

Ograja okoli plinohrama ne sme biti zaklenjena s ključavnicami kupcev, pač pa izključno s ključavnicami prodajalca, da je omogočena stalna dostopnost.

8. člen

Odgovornost za upravljanje in vzdrževanje, vključno s stroški vzdrževanja in rednih pregledov, naprav prodajalca je na strani prodajalca, razen če pogodba določa drugače.

Odgovornost za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja kupca z napravami prodajalca, vključno zaradi nepooblaščenega poseganja v naprave prodajalca, nosi kupec.

III. NAPRAVE KUPCA

9. člen

Naprave kupca so:
-notranja plinska instalacija (brez omarice s plinsko požarno pipo); in
plinska trošila
(v nadaljevanju: naprave kupca).

Notranja plinska instalacija vključuje plinovodno napeljavo od požarne pipe do posameznih plinskih trošil.

Plinska trošila so naprave, ki so priključene na plinsko inštalacijo in trošijo plin.

10. člen

Odgovornost in stroške izgradnje ter rednega in izrednega vzdrževanja naprav kupca nosi kupec, če ni s pogodbo drugače določeno.


IV. NAROČILO IN SKLENITEV POGODBE

11. člen

Kupec lahko naročila blaga oziroma storitev odda:
-v pisni obliki in poslano na naslov prodajalca po pošti ali na elektronski naslov butanplin@butanplin.si; ali
preko telefonske komunikacije (klicnega centra) na telefonski številki 080 1005, 080 2005, 080 4005 ali 080 1115; oziroma
za naročilo Zelene jeklenke: preko spletne trgovine trgovina.butanplin.si.

12. člen

Če ni drugače dogovorjeno ali iz okoliščin posameznega nakupa ne izhaja drugače, je pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o bistvenih sestavinah posla, oziroma ko prodajalec prejme od kupca pisno izjavo, da njegovo ponudbo sprejema.

13. člen

Če želi kupec blago naročiti preko telefonske komunikacije s prodajalcem, se mora ob vzpostavitvi telefonske povezave identificirati s podatki, ki jih prodajalec potrebuje za izpolnitev pogodbe, vključno z, vendar ne omejeno na, ime in priimek, naslov in elektronski naslov. Prodajalec lahko v postopku sklepanja pravnega posla od kupca kadar koli zahteva dodaten identifikacijski element, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe, kupec pa lahko kadar koli zahteva popravo podatkov, ki jih je podal prodajalcu za namen oddaje naročila.

Po oddanem naročilu, bo prodajalec na elektronski naslov kupca, ki ga je ta navedel ob oddaji naročila oziroma ga v zvezi z dotičnim kupcem hrani prodajalec v svojih evidencah, poslal potrdilo o oddanem naročilu, skupaj s takrat veljavnim besedilom Pogojev. Če kupec elektronskega sporočila nima oziroma ga ne želi sporočiti prodajalcu, mu slednji veljavno besedilo Pogojev posreduje po pošti ali na drug običajen način.

V tem primeru, se pogodba šteje za sklenjeno z dnem, ko kupec s strani prodajalca prejme potrditev naročila, skupaj z besedilom Pogojev. Z zaključkom naročila se šteje, da je naročnik seznanjen s temi Pogoji in da se z njihovo uporabo strinja.

Kupcu je besedilo Pogojev kadar koli dostopno tudi na spletni strani www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja.

Kupec je obveščen in soglaša, da je skladno z veljavnimi predpisi snemanje telefonske komunikacije v okviru zakonite poslovne prakse dovoljeno, in sicer zato, da se zagotovi dokaz o tržni transakciji ali kateri koli drugi poslovni komunikaciji oziroma z namenom dokazovanja istovetnosti kupca ter veljavnosti sklenitve pravnega posla. Snemanje se izvede na način in v rokih, kot so določeni v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na spletni strani www.butanplin.si/izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov.

14. člen

Če iz okoliščin posameznega naročila ne izhaja drugače, lahko kupec oddano naročilo kadar koli prekliče, vendar najkasneje do predaje blaga v dostavo oziroma pričetka izvrševanja storitev. Preklic naročila je mogoče opraviti zgolj preko telefonske številke 080 1005, 080 2005, 080 4005 ali 080 1115.

15. člen

V primeru, da pogodbena obveznost kupca veže določeno obdobje, bo BUTAN PLIN o tem kupca seznanil v pogodbi, aneksu k pogodbi ali na drug običajen način, v vsakem primeru pa tako, da bo kupec o minimalnem trajanju obveznosti najkasneje ob sklenitvi pogodbe.

V. CENA BLAGA IN STORITEV

16. člen

Če ni s pogodbo dogovorjeno drugače, prodajalec blago oziroma opravljeno storitev zaračunava po vsakokrat veljavnem ceniku, dostopnem na www.butanplin.si/ceniki ali poslanem kupcu po elektronski pošti na njegovo zahtevo.

Prodajalec svoje cene usklajuje z gibanjem cen na trgu, zaradi česar se cenik lahko spremeni.

17. člen

Prodajalec lahko kadar koli ponudi blago ali storitev po posebej ugodni ceni, pri čemer morebitne posebne pogoje in pravila tovrstnih akcij opredeli v reklamnih gradivih in/ali na spletni strani www.butanplin.si.

18. člen

Če kupec ob nakupu plina v jeklenki ne razpolaga s primerno jeklenko, je dolžan ob prvem nakupu bodisi kupiti ustrezno jeklenko bodisi plačati stroške kavcije za najem jeklenke, ki se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku, dostopnem na www.butanplin.si/ceniki.

Način uporabe jeklenk in pogoje plačila ter vračila kavcije za najem podrobneje urejajo Splošni pogoji uporabe jeklenke, ki so objavljeni na spletni strani www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja.

VI. DOSTAVA IN STROŠKI

19. člen

Prodajalec bo kupcu dobavil dogovorjene količine in vrste blaga oz. opravil storitev v roku in pod pogoji, dogovorjenimi v pogodbi.

Dogovorjeni dobavni rok se ne šteje za bistveno sestavino pogodbe v smislu 104. člena Obligacijskega zakonika, razen če sta se stranki o tem posebej dogovorili. Pogodbena kazen zaradi zamude dobavnega roka se prizna samo, če je posebej dogovorjena.

20. člen

BUTAN PLIN bo kupca o dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja obveščal na primeren in zakonsko skladen način, tako da bodo informacije o navedenih stroških dostopne v sami pogodbi, aneksu, na spletni strani www.butanplin.si, drugih splošnih pogojih družbe BUTAN PLIN ali kako drugače.

21. člen

Potrošnikom bodo informacije o stroških v vsakem primeru dosegljive pred sklenitvijo pogodbe in na trajnem nosilcu podatkov.

Potrošnik je seznanjen, da lahko pri izpolnjevanju pogodbe nastanejo dodatni stroški, ki jih prodajalec ni mogel predvideti pred sklenitvijo pogodbe ali niso bili dogovorjeni v pisni obliki, ker jih ni bilo mogoče vnaprej izračunati. V tem primeru bo prodajalec potrošnika o višini takih stroškov na običajen način seznanil naknadno.


VII. NAROČILO PLINA IN POLNJENJE PLINOHRAMA

22. člen

Določbe tega poglavja se uporabljajo zgolj za dobave plina v omejeni prostornini ali določeni količini.

23. člen

BUTAN PLIN v skladu s temi Pogoji dobavlja UNP, in sicer propan, mešanico butan – propan (UNP MIX) ali, odvisno od vsakokratne razpoložljivosti, Futurio Propan.

BUTAN PLIN lahko, brez odgovornosti za kakršno koli škodo ali stroške, spremeni sestavo dobavljenega plina kupcu, če ta ne vpliva na varnost obratovanje naprav kupca.

24. člen

Polnjenje in praznjenje plinohrama lahko na podlagi naročila kupca oziroma dogovorjenega terminskega načrta dobav plina izvede izključno BUTAN PLIN ali z njegove strani pooblaščen izvajalec.

Kupec je dolžan ob vsakokratni dobavi plina BUTAN PLIN oziroma z njegove strani pooblaščenemu izvajalcu omogočiti neoviran dostop do plinohrama. V nasprotnem primeru dobava plina ne bo izvršena, pri čemer je BUTAN PLIN upravičen nastale stroške neuspešne dobave plina obračunati po vsakokrat veljavnem ceniku, dostopnem na www.butanplin.si/ceniki. V zvezi z neuspešno dobavo plina kupec zoper BUTAN PLIN ni upravičen zahtevati nobenega povračila stroškov oziroma uveljavljati drugih zahtevkov.

Odjemalec nadzoruje zalogo plina v plinohramu s pomočjo nivokaza na plinohramu. Stanje plina v plinohramu mora biti vedno najmanj 30 % kapacitete plinohrama, sicer dobavitelj ne odgovarja za morebitni izpad dobave plina.

Naročilo plina je možno po telefonu na brezplačni telefonski številki: 080 1005 ali preko spletne strani www.butanplin.si.

25. člen

V primeru urgentne dostave plina, tj. dostave v roku 24 ur od prejema naročila kupca, ali v primeru dostave plina v količini, ki ne presega 500 l, je BUTAN PLIN upravičen kupcu obračunati dodatek na osnovno ceno, ki se odmeri v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom, objavljenim na spletni strani www.butanplin.si/ceniki.

VIII. PLAČILNI POGOJI

26. člen

Če iz pogodbe in drugih medsebojnih dogovorov ne izhaja drugače, je kupec dolžan izpolniti svoje obveznosti iz naslova nakupa blaga prodajalca v 15‑ih dneh po izstavitvi računa.

27. člen

Če kupec svojih obveznosti ne poravna pravočasno, ima BUTAN PLIN pravico zaračunavati zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti obveznosti do dneva plačila in stroške opominjanja, ki jih je kupec dolžan plačati v roku 8 dni od izstavitve računa oz. opomina.

Če kupec v roku 8 dni po prejemu opomina, v katerem so navedene posledice neplačila, ne plača v celoti svojih neplačanih obveznosti, ima BUTAN PLIN pravico brez predhodnega obvestila prekiniti vse bodoče dobave blaga, ki še niso bile opravljene, za izterjavo neplačanih obveznosti pa sprožiti ustrezne pravne postopke. V tem primeru BUTAN PLIN v nobenem delu ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi morebiti nastala kupcu kot posledica prekinitve dobave blaga, vključno z, vendar ne omejeno na, izpad oziroma izgubo iz naslova nedostavljenega plina.

Stroške odklopa, izterjave, priklopa ter stroške morebitne odstranitve in postavitve naprav BUTAN PLIN v celoti nosi kupec.

28. člen

BUTAN PLIN zaračunava stroške izterjave v skladu z vsakokratnim veljavnim cenikom. Osnova za izračun stroškov pisnega opomina so dejanski stroški izterjave in razpošiljanja opominov.

29. člen

Kupec lahko prejeti račun zavrne s pisno obrazložitvijo v roku 8 dni po prejemu.

Zavrnitev računa oziroma ugovor na prejeti račun oziroma obračun ne zadrži obveznosti plačila računa ali obračuna za nesporni del.

IX. JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA

30. člen

Kupec ima pravico uveljavljanja pravic iz naslova jamstva za skladnost blaga v skladu z določbami veljavnih predpisov, ki urejajo obligacijska razmerja.

31. člen

Ne glede na 30. člen teh Pogojev, potrošnik uveljavlja pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga v skladu s členi 32 do 42 teh Pogojev.

32. člen

Blago je skladno s pogodbo zlasti, kadar je to primerno:
ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v pogodbi;
je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v pogodbi; in
je posodobljeno, kot je določeno v pogodbi
(v nadaljevanju skupaj: subjektivne zahteve za skladnost blaga).

Prav tako mora blago:
ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno; in
biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel, je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga
(v nadaljevanju skupaj: objektivne zahteve za skladnost blaga).

33. člen

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga, če je potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost in je potrošnik ob sklenitvi pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

34. člen

Če je namestitev sestavni del prodajne pogodbe in jo izvede ali je zanjo odgovoren prodajalec, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

Če potrošnik blago, ki ga mora namestiti sam, nepravilno namesti zaradi pomanjkljivih navodil za namestitev, ki jih je zagotovil prodajalec ali v primeru blaga z digitalnimi elementi prodajalec oziroma podjetje, ki dobavlja digitalno vsebino ali digitalno storitev, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

35. člen

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže v enem letu od dobave blaga. V primeru, da je imel potrošnik blago v posesti še preden mu ga je prodajalec prodal (npr. zaradi predhodnega najema blaga), se šteje, da je bila dobava blaga opravljena, ko je bilo blago prvič izročeno potrošniku.

36. člen

Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

37. člen

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odstavka, upravičen da:
zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Pri tem mora potrošnik natančno opisati neskladnost. Obvestilo o neskladnosti potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Potrošnik mora prodajalcu omogočiti, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz prvega odstavka tega člena. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

Pravice iz prvega odstavka tega člena prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

38. člen

Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje.

Navedeni rok za vzpostavitev skladnosti blaga se lahko podaljša za čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Prodajalec bo potrošnika obvestil o razlogih za podaljšanje roka in številu dni pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, da potrošnik blago na voljo prodajalcu. Če je za vzpostavitev skladnosti potrebna zamenjava blaga, prodajalec zamenjano blago vzame nazaj na lastne stroške.

Kadar je treba blago, ki je bilo nameščeno v skladu z njegovo naravo in namenom, preden se je pokazala neskladnost, za namene popravila ali zamenjave blaga odstraniti, obveznost popravila ali zamenjave blaga vključuje tudi odstranitev neskladnega blaga in namestitev nadomestnega ali popravljenega blaga oziroma kritje stroškov te odstranitve in nove namestitve.

Potrošniku ni treba plačati za običajno uporabo zamenjanega blaga v obdobju pred zamenjavo.

39. člen

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:
prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga;
-neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;
-narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe; ali
prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko potrošnik odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Odstop od pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe.

Kadar se neskladnost nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi pogodbe, in obstaja razlog za odstop od prodajne pogodbe v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, lahko potrošnik odstopi od pogodbe v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil skupaj z neskladnim blagom, če od potrošnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo obdržal le blago, ki je skladno.

Kadar potrošnik odstopi od pogodbe, potrošnik prodajalcu na stroške prodajalca vrne blago.

Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi prodajalec.

40. člen

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

41. člen

Če potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, mu prodajalec vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

Kadar potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

42. člen

Če se nepravilnost nanaša na storitev, opravljeno na podlagi pogodbe o opravljanju storitev (tj. pogodba, razen prodajne pogodbe, na podlagi katere se podjetje zaveže opraviti storitev za potrošnika, potrošnik pa se zaveže, da bo za to plačal določeno ceno; v nadaljevanju: pogodba o opravljanju storitev), lahko potrošnik, ki je o tem obvestil podjetje:
zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;
zahteva ponovno izvedbo storitve;
zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi; ali
-odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za neskladnost blaga, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve.

X. GARANCIJA

43. člen

Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali na oglaševalskih sporočilih, ki so na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem, oziroma je tako določeno z veljavnimi predpisi.

Kupec lahko morebitne zahtevke iz naslova dane garancije, prostovoljne (tržne) ali obvezne, uveljavlja neposredno pri proizvajalcu blaga ali pri pooblaščenem servisu, navedenem na garancijski listu.

BUTAN PLIN v zvezi z uveljavljanjem morebitne garancijske obveznosti ni dolžan sprejeti blaga v popravilo oziroma reklamacijo ter prav tako ni dolžan prejetega blaga posredovati proizvajalcu.

XI. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN STROŠKI ODSTOPA

44. člen

Določbe tega poglavja se uporabljajo zgolj za pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

45. člen

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Potrošnik lahko obvestilo o odstopu predloži prodajalcu na obrazcu, ki je priloga 1 k tem Pogojem, ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

46. člen

Rok za odstop začne teči z dnem, ko:
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Pri pogodbi o opravljanju storitve ali dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe.

47. člen

Razen če je dogovorjeno drugače, potrošnik nima pravice do odstopa pri sledečih pogodbah:
-o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera prodajalec nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
-o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
-o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če prodajalec pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo prodajalec v celoti izpolni;
-o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk predstavnika prodajalca na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če prodajalec pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe; in
-o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če je (i) potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka, (ii) potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in (iii) je prodajalec predložil potrdilo o sklenjeni pogodbi.

48. člen

Če potrošnik odstopi od pogodbe skladno z 45. členom teh Pogojev po tem, ko je že prejel blago, mora blago nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po podani izjavi o odstopu vrniti prodajalcu.

Potrošnik blago vrne po pošti na naslov BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana.

Potrošnik sam krije vse stroške vračila blaga ali digitalne vsebine, ki je dobavljena na materialnem nosilcu podatkov, in v nobenem primeru ni upravičen zahtevati povračila teh stroškov od prodajalca.

49. člen

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanje blaga. Odgovornost potrošnika za zmanjšanje vrednosti blaga lahko znaša do vrednosti polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa blaga, kar se ugotavlja za vsak posamezni primer posebej.

50. člen

Če potrošnik odstopi od pogodbe skladno z 45. členom teh Pogojev, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v 14‑ih dneh od dneva prejetja pisnega obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila. Prodajalec tako vračilo izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače ali če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva.

Potrošnik ni upravičen do povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja prodajalec.

Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

XII. ZAVRNITEV DOBAVE PLINA

51. člen

Prodajalec sme brez odškodnine zavrniti posamezno dobavo plina ob nastopu višje sile in v naslednjih primerih:
pri rednih in izrednih vzdrževalnih delih na napravah prodajalca;
če to zahtevajo dela pri gradnji in rekonstrukciji infrastrukture, gradbenih objektov in komunalnih napeljav.

Zavrnitev dobave plina sme trajati toliko časa, dokler ni odstranjen vzrok, zaradi katerega je prišlo do zavrnitve dobave plina.

52. člen

Prodajalec lahko takoj in brez odpovedi, na stroške kupca zavrne posamezno dobavo plina, če:
-naprave kupca ogrožajo življenje in varnost okolice ali obstoji sum na to, ker kupec prodajalcu ne omogoči pregleda naprav;
-naprave kupca ovirajo redno dobavo plina drugim kupcem in kupec tega noče preprečiti;
kupec namerno ali iz malomarnosti poškoduje naprave prodajalca;
se neupravičeno odjema plin;
kupec tudi po pozivu prodajalca ne omogoči prodajalcu dostopa naprav prodajalca;
kupec brez vednosti prodajalca nadalje prodaja plin tretji osebi;
kupec po pozivu prodajalca ne izpolni obveznosti iz naslova dobavljenega plina in storitev prodajalca ter drugih finančnih obveznosti do prodajalca;
kupec na lastne stroške ne naroči prodajalcu izvedbe obdobnega preizkusa tesnosti in trdnosti plinske instalacije;
kupec na zahtevo prodajalca ne predloži izjave pooblaščenega serviserja o izvršenem pregledu in ugotovljeni usposobljenosti naprav kupca za brezhibno in varno obratovanje; ali
se ugotovi, da je kupec naprave prodajalca brez soglasja prodajalca polnil s plinom tretje osebe.

53. člen

V primeru zavrnitve dobave iz razlogov navedenih v 52. členu teh Pogojev, bo prodajalec izvedel zavrnjeno dobavo plina najpozneje v 3 delovnih dneh od odprave razloga za prekinitev dobave. Prodajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki je nastala zaradi zavrnitve dobave plina ali v času od prekinitve dobave do dobave plina.

Kupec je kljub zavrnitvi dobave plina dolžan poravnati vse od dobave neodvisne stroške za čas od zavrnitve dobave do ponovne dobave plina.

54. člen

Poleg obveznosti, ki so določene v pogodbi med prodajalcem in kupcem, je kupec, v primeru predčasne prekinitve pogodbe po lastni volji ali zaradi kršitev pogodbe in/ali teh Pogojev s strani kupca, dolžan prodajalcu plačati:
znesek obračunanega popusta, ki ga je bil deležen v času do prekinitve pogodbe;
-vrednost prejetih subvencij in ugodnosti;
pavšalni strošek za delo prodajalčevega osebja v zvezi z odpovedjo po veljavnem ceniku.
strošek izkopa (v primeru podzemnega plinohrama) in odvoza plinohrama; in
strošek izčrpavanja plinohrama,
pod pogojem, da je bil deležen tovrstnih ugodnosti oziroma je tak strošek nastal. Stroški se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku, dostopnem na www.butanplin.si/ceniki. V tej zvezi bo prodajalec kupcu izdal račun, ki ga je kupec dolžan plačati v roku 8 dni.

Ob prekinitvi pogodbe je prodajalec dolžan plinohram izčrpati, demontirati in odstraniti najkasneje v roku enega leta od dne prenehanja pogodbe. Odpoved se šteje za dano z dnem, ko prodajalec od kupca prejeme obrazec za prekinitev.

55. člen

Prodajalec in kupec se lahko dogovorita za odkup celote ali dela naprav prodajalca. Cena naprav prodajalca je enaka seštevku neamortizirane in tržne vrednosti, če je do prenehanja pogodbe prišlo pred pogodbeno določenim minimalnim rokom trajanja pogodbe, oz. tržni vrednosti, če je do prenehanja pogodbe prišlo po pogodbeno določenem minimalnim rokom trajanja pogodbe. Cenik za odkup naprav prodajalca je objavljen na spletni strani prodajalca.


XIII. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI UPORABI PLINA

56. člen

BUTAN PLIN ne odgovarja za morebitno škodo, ki je posledica nepravilnega priklopa plinske jeklenke, razen, če je priklop izvedel pooblaščeni delavec družbe BUTAN PLIN.

57. člen

Če se v prostoru zazna vonj po plinu, je potrebno takoj ugasniti vsak plamen, zapreti plinsko požarno pipo pred merilno napravo oziroma, v primeru uporabe plinske jeklenke, zapreti varnostni ventil na jeklenki in odpreti okna ter vrata, da se prostor dobro prezrači in zapustiti ogroženi prostor ali objekt.

Morebitne ponesrečence je potrebno prenesti na svež zrak, jim nuditi prvo pomoč in poklicati zdravnika.

Plinska požarna pipa je zaprta, kadar stoji ročica plinske požarne pipe ali diagonalna zareza na štirikotnem nastavku za ključ plinske požarne pipe, pravokotno na smer cevi.

V vsakem primeru je potrebno v primeru uhajanja plina iz plinohrama takoj obvestiti BUTAN PLIN, ki po potrebi opravi ogled in v tem primeru tudi zapiše intervencijski zapisnik.

Navodila za varno rokovanje in uporabo UNP v jeklenkah najdete na https://www.butanplin.si/jeklenke/varnost-in-nasveti


58. člen

V prostore, za katere obstaja sum, da so napolnjeni z mešanico plina in zraka, se ne sme vstopiti z odprtim plamenom, tlečo cigareto in podobnim, niti se ne sme uporabljati električnih stikal in telefona.

Prepovedano je iskanje netesnostih mest na plinski instalaciji in napravah s plamenom. Netesna mesta smejo iskati le s strani pooblaščene osebe.

59. člen

Če prihaja vonj po plinu izza nedostopnega prostora, je treba takoj poklicati ustrezne službe in vrata na silo odpreti. Istočasno je treba obvestiti tudi dobavitelja plina.

60. člen

Zaprto požarno pipo sme ponovno odpreti samo za to pooblaščeni delavec družbe BUTAN PLIN.

61. člen

Dokler se zaznava vonj po plinu, oziroma, dokler se plinske naprave in napeljave popravljajo, morajo biti vse plinske pipe pred trošili in varnostni ventili na plinskih jeklenkah zaprti. Da ne bi prišlo do nesreče, se je potrebno pred prižiganjem plina prepričati, da plin ne uhaja, kar se zazna z vonjem ali posebnimi instrumenti.

62. člen

Kupec mora poskrbeti, da so vsi uporabniki v objektu, kjer so nameščena plinska instalacija in naprave, poučeni o ravnanju s plinskimi požarnimi pipami in trošili, mestu namestitve plinske požarne pipe na objektu in ukrepih pri uhajanju plina. Na njihovo zahtevo jih mora dobavitelj plina poučiti o varnostnih ukrepih v zvezi z uporabo plina.

63. člen

Kupec, ki preneha uporabljati plin, je po demontaži plinskih naprav dolžan poskrbeti za strokovno začepljenje vseh izpustov na plinski instalaciji. Ob demontaži merilne naprave (odpoved pogodbe, izredna testiranja plinomera) mora biti kupec prisoten (osebno ali po pooblaščencu) in podpisati zapisnik o demontaži plinske naprave, na katerem je zavedena tovarniška številka merilne naprave ter stanje porabe. V primeru odsotnosti se šteje, da se je v celoti strinjal z vsebino zapisnika.

64. člen

Napake in okvare na zunanji plinski inštalaciji do plinomera lahko odpravlja samo BUTAN PLIN ali njegov podizvajalec, ki je ustrezno usposobljen in registriran ter ima na razpolago zahtevan strokovni kader.

Popravila na plinski napeljavi za plinomerom lahko izvajajo osebe, ki so za to dejavnost registrirane in usposobljene.

Popravila plinskih trošil kupca lahko izvajajo vsa inštalaterska osebe, ki so za to dejavnost registrirane in usposobljene pri proizvajalcu plinske opreme.

XIV. KODEKS RAVNANJA

65. člen

BUTAN PLIN pri svojem poslovanju sledi določbam Kodeksa ravnanja dobaviteljev in Kodeksa ravnanja poslovnih partnerjev, ki sta objavljena na spletni strani BUTAN PLIN (www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja).

XV. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

66. člen

Kupec lahko morebitne pritožbe in reklamacije, ki se nanašajo na predmet pogodbe, sporoči BUTAN PLIN:
-na elektronski naslov: info@butanplin.si;
pisno po pošti na naslov: BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana; ali
preko telefonske številke: 080 1005, 080 2005, 080 4005, 080 6005 ali 080 1115.

BUTAN PLIN ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, če ne izhaja drugače iz objavljenih splošnih pogojev poslovanja in/ali sklenjenih pogodb.

XVI. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

67. člen

Kupec je seznanjen s tem, da BUTAN PLIN uporablja in obdeluje njegove osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani www.butanplin.si/izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov.

BUTAN PLIN za potrebe izvajanja pogodbenih pravic in obveznosti v zvezi s sklenitvijo in izvrševanjem pogodbe, ki je predmet teh pogojev, obdeluje naslednje osebne podatke kupca: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, naslov za dostavo, davčna številka, telefonska številka in naslov elektronske pošte.

BUTAN PLIN bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem da za takšno obdelavo obstoji zakonita pravna podlaga oziroma pisna privolitev kupca.


Kupec lahko svoje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kadar koli uveljavlja s sporočilom na elektronski naslov osebnipodatki@butanplin.si.

XVII. OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH

68. člen

Kupec je dolžan sporočiti BUTAN PLIN vse spremembe, ki vplivajo na izvrševanje pogodbe in teh Pogojev, kar vključuje, vendar ni omejeno na, spremembe svojega pravnega statusa, naslova, kontaktnih podatkov itd. Navedene spremembe je kupec dolžan sporočiti pisno, najkasneje v 8‑ih dneh po nastanku spremembe. V nasprotnem primeru je kupec odškodninsko odgovoren BUTAN PLIN in do ureditve sprememb nosi tudi vse morebitne s tem povezane finančne obveznosti.

XVIII. VIŠJA SILA

69. člen

V primeru višje sile, prodajalec ni dolžan dobaviti kupcu pogodbenih količin in vrst blaga oz. opraviti storitev. V tem primeru je prodajalec prav tako prost odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi višje sile.

Za višjo silo veljajo okoliščine, do katerih je prišlo zaradi vzroka, ki je bil izven narave stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti ali se mu izogniti (nepredvidljivo in neobvladljivo zunanje dogajanje). Razen običajnih vzrokov, ki jih upošteva sodna praksa, se kot primer višje sile smatrajo tudi ukrepi državnih organov, bodisi domačih ali tujih, ki bi na poseben način urejali distribucijo določene vrste blaga oziroma bi onemogočili ali znatno otežili nabavo ali dobavo blaga.

O nezmožnosti izpolnitve pravnega posla zaradi nastopa višje sile mora prodajalec obvestiti kupca pisno.

70. člen

V času trajanja višje sile pogodbene obveznosti strank mirujejo, razen obveznost plačila za že dobavljeno blago oz. že opravljeno storitev.

71. člen

Če višja sila traja več kot 1 mesec, se stranki dogovorita o nadaljnji usodi pogodbe. Če se stranki ne bosta mogli sporazumeti, ima vsaka izmed strank pravico do enostranske prekinitve pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki.

XIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

72. člen

BUTAN PLIN ima pravico, da svoje pravice na podlagi teh Pogojev in pogodbe v celoti ali delno odstopi brez soglasja kupca, pri čemer mora kupca o takšnem prenosu obvestiti vsaj 15 dni vnaprej. Kupec lahko v tem času ugovarja takšnemu prenosu.

BUTAN PLIN ima tudi pravico, da za izpolnjevanje svojih obveznosti na podlagi teh Pogojev angažira podizvajalce.

Kupec svojih pravic in/ali obveznosti na podlagi teh Pogojev in pogodbe o dobavi plina ne sme odstopiti brez predhodnega pisnega soglasja BUTAN PLIN.

73. člen

BUTAN PLIN si pridržuje pravico do spremembe teh Pogojev. V primeru spremembe teh Pogojev bo BUTAN PLIN kupca o tem obvestil na običajen način najmanj 30 dni pred začetkom veljavnosti spremembe Pogojev in mu dal na voljo novo različico Pogojev. Če kupec v roku do uveljavitve nove verzije Pogojev slednjim ne nasprotuje, se šteje, da je novo različico Pogojev sprejel in se z njo strinja.

Vsakokratno veljavni Pogoji so na voljo na spletni strani BUTAN PLIN (www.butanplin.si) in v njegovih poslovalnicah.


Ljubljana,10.08.2023                                                      

Butan plin, d.d., Ljubljana

Dežurna kontaktna številka za prijavo vseh napak: 01 588 9838

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ti Splošni pogoji za dostavo jeklenk na dom (v nadaljevanju: Pogoji) družbe BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, matična št.: 5094933000, identifikacijska št. za DDV in davčna številka: SI 32952902 (v nadaljevanju: BUTAN PLIN in/ali prodajalec), urejajo pravice in obveznosti med kupcem in BUTAN PLIN pri naročanju, nakupu in prodaji plina v jeklenkah preko spletne strani www.butanplin.si (v nadaljevanju: spletna stran) ter preko telefona. S spletno stranjo upravlja družba BUTAN PLIN.

Vsak kupec se je dolžan seznaniti s Pogoji. Prav tako je kupec ob oddaji naročila ali izpolnitvi drugih obrazcev na spletni strani oziroma ob oddaji naročila preko telefona vedno posebej opozorjen na Pogoje oziroma druge pogoje in z oddajo naročila/obrazca potrdi svojo seznanjenost z njimi. V primeru, da ti Pogoji vsebujejo določila, ki so v nasprotju s pogodbo med BUTAN PLIN in kupcem, prevladajo določila pogodbe, razen, če ni izrecno določeno drugače.

Pogoji prav tako urejajo pravice in obveznosti BUTAN PLIN ter kupca v zvezi z varnostnimi ukrepi pri uporabi plina.

Ob uporabi spletne strani za kupca veljajo tudi Splošni pogoji poslovanja spletne strani, ki so objavljeni na spletni strani www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja.

2. člen

Kupec po teh Pogojih je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji prodajalec na podlagi pisne, ustne ali kako drugače dogovorjene pogodbe proda blago, kupec pa to blago sprejeme (v nadaljevanju: kupec). Pogodba se šteje za sklenjeno tudi z dejanskim izvrševanjem pravic in obveznosti iz teh Pogojev.

Potrošnik po teh Pogojih je kupec, ki je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik).

3. člen

Predmet prodaje po navedenih pogojih je plin v jeklenkah (v nadaljevanju: plin v jeklenki ali jeklenka ali blago).
Ponudba jeklenk z dostavo na dom je objavljena na spletni strani družbe BUTAN PLIN.

4. člen

Pogodba, sklenjena na daljavo, je pogodba, sklenjena med prodajalcem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti strank (v nadaljevanju: pogodba, sklenjena na daljavo).

Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, je pogodba med prodajalcem in potrošnikom:
ki se sklene ob istočasni prisotnosti prodajalca in potrošnika zunaj poslovnih prostorov družbe BUTAN PLIN;
za katero je potrošnik dal ponudbo za sklenitev v okoliščinah iz prejšnje alineje;
ki je sklenjena v poslovnih prostorih družbe BUTAN PLIN ali z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo takoj za tem, ko je bil potrošnik s strani prodajalca ob njuni istočasni prisotnosti osebno obravnavan v prostorih, ki niso poslovni prostori družbe BUTAN PLIN; ali
ki se sklene med izletom, ki ga organizira prodajalec z namenom ali učinkom trženja in prodaje blaga, storitve ali digitalne vsebine
(v nadaljevanju: pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov).

Za pogodbo, sklenjeno na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ne gre, če vsota vseh plačil, ki jih mora plačati potrošnik na podlagi sklenjene pogodbe, ne presega 20 EUR.

II. CENE IN PROMOCIJSKA KODA

5. člen

Prodajalec plin v jeklenki prodaja po vsakokratnem veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani www.butanplin.si/ceniki.

Cene so predstavljene kot redne cene in / ali cene s popustom. Prodajalec svoje cene usklajuje z gibanjem cen na trgu, zaradi česar se cena posamezne jeklenke lahko spremeni. Vse navedene cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v primeru plačila z načini plačila in pogoji plačila navedenimi v nadaljevanju.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena jeklenke spremeni med obdelavo naročila, bo prodajalec kupcu omogočil odstop od nakupa.

6. člen

Prodajalec lahko občasno omogoči uporabo promocijske kode, ki prinaša različne ugodnosti ob nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo lahko kupec prejme preko komunikacijskih kanalov prodajalca ali iz drugih medijev.

Kupec promocijsko kodo na spletni strani uporabi tako, da v tretjem koraku nakupa, kot je ta opisan v 10. členu, v polje »Koda kupona« vnese promocijsko kodo. Vnos potrdi s klikom na gumb »Dodaj«.

V primeru naročila plina v jeklenki preko telefona, kupec promocijsko kodo uporabi tako, da agenta obvesti, da želi uporabiti promocijsko kodo in za katero kodo gre.

Ob vsakem nakupu lahko kupec izkoristi le eno promocijsko kodo (na primer ob naročilu dveh artiklov lahko sočasno uporabite največ̌ eno promocijsko kodo).

Promocijsko kodo je mogoče uspešno unovčiti le, če vrednost vašega naročila vsaj za 1 EUR presega vrednost promocijske kode (popusta).

Z vpisom promocijske kodo, se vrednost promocijske kode avtomatsko odšteje od vrednosti vašega naročila. Preostanek zneska je kupec dolžan plačati.

Kombinacija različnih oblik ugodnosti (koda za popust, promocijska koda in bonus) znotraj istega naročila ni mogoča.

V primeru, da kupec izkoristi promocijsko kodo, a naročilo s koriščeno kodo kasneje sam prekliče po lastni volji, ali se pošiljka med transportom poškoduje, do nove ugodnosti z naslova te kode ni več upravičen.

III. NAROČILO PLINA V JEKLENKAH

7. člen

Kupec lahko naročilo plina v jeklenki odda preko:
spletne strani, pri čemer registracija kupca za oddajo naročila ni potrebna; ali
telefonske komunikacije (klicnega centra) na telefonski številki 080 1005, 080 2005, 080 4005 ali 080 1115.

8. člen

Zaradi narave poslovanja lahko prodajalec spremeni in posodobi ponudbo jeklenk na spletni strani.

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe popraviti podatkov na spletni strani. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega plina v jeklenki.

9. člen

Če prodajalec ob navedbi posameznih jeklenk na spletni strani prikazuje tudi fotografijo, je takšna fotografija simbolična. Prodajalec v nobenem primeru ne zagotavlja, da bo dobavljena jeklenka enaka prikazani na fotografiji.

10. člen

Kupec nakup preko spletne strani izvede na sledeči način:

Oddaja naročila

Kupec nakup na spletni strani prične s klikom na gumb »Naročite jeklenko«. Kupec mora ob pričetku nakupa potrditi naslov, na katerega želi, da mu prodajalec dostavi plin v jeklenki, in termin dostave (prvi korak). Po izbranem času in kraju dostave, kupec izbere jeklenko, ki jo želi naročiti (drugi korak). V tretjem koraku je kupcu omogočen pregled njegove izbire, pri čemer lahko v polje »koda za popust« vnese promocijsko kodo (tretji korak). V zadnjem (četrtem) koraku mora kupec navesti podatke, ki so potrebni za izvršitev naročila, pri čemer je kupec sam odgovoren za pravilnost vnesenih podatkov.

Sprejem naročila

Po oddaji naročila kupec na elektronski naslov, ki ga je navedel v postopku oddaje naročila, prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. Kupec lahko naročilo prekliče v roku ene ure od oddaje naročila, pri čemer mora preklic posredovati na elektronski naslov trgovina@butanplin.si.

Potrditev naročila

Če kupec naročila ne prekliče, se izvede nadaljnja obdelava naročila, ko prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenega plin v jeklenki in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko.

Prodajalec kupca preko elektronske pošte obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec naročilo prekliče. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi neuspešne dobave blaga, ki ga prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču.

Odprema

Prodajalec v dogovorjenem roku jeklenko plina pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Prodajalec v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o možnosti odstopa od nakupa, o politiki vračila blaga in o tem kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi ali v primeru pritožbe.

11. člen

Če želi kupec jeklenko naročiti preko telefonske komunikacije s prodajalcem, se mora ob vzpostavitvi telefonske povezave identificirati s podatki, ki jih prodajalec potrebuje za izpolnitev pogodbe, vključno z, vendar ne omejeno na, ime in priimek, naslov in elektronski naslov. Prodajalec lahko v postopku sklepanja pravnega posla od kupca kadar koli zahteva dodaten identifikacijski element, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe, kupec pa lahko kadar koli zahteva popravo podatkov, ki jih je podal prodajalcu za namen oddaje naročila.

Po oddanem naročilu, bo prodajalec na elektronski naslov kupca, ki ga je ta navedel ob oddaji naročila oziroma ga v zvezi z dotičnim kupcem hrani prodajalec v svojih evidencah, poslal potrdilo o oddanem naročilu, skupaj s takrat veljavnim besedilom Pogojev. Če kupec elektronskega sporočila nima oziroma ga ne želi sporočiti prodajalcu, mu slednji veljavno besedilo Pogojev posreduje po pošti ali na drug običajen način.

Kupec je obveščen in soglaša, da je skladno z veljavnimi predpisi snemanje telefonske komunikacije v okviru zakonite poslovne prakse dovoljeno, in sicer zato, da se zagotovi dokaz o tržni transakciji ali kateri koli drugi poslovni komunikaciji oziroma z namenom dokazovanja istovetnosti kupca ter veljavnosti sklenitve pravnega posla. Snemanje se izvede na način in v rokih, kot so določeni v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, objavljeni na spletni strani www.butanplin.si/izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov.

12. člen

Če ni drugače dogovorjeno ali iz okoliščin posameznega nakupa ne izhaja drugače, je pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o bistvenih sestavinah posla, oziroma ko prodajalec kupcu potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo s statusom »Naročilo potrjeno«).

13. člen

Po opravljenem nakupu prodajalec kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški.

14. člen

Kupec naročeno jeklenko plača na enega izmed sledečih načinov:
z gotovino ob dostavi;
s plačilno oziroma kreditno kartico
·v enkratnem plačilu preko elektronske banke, en dan pred želenim dnem dostave.

15. člen

Če kupec ob nakupu plina v jeklenki ne razpolaga s primerno jeklenko, je dolžan ob prvem nakupu bodisi kupiti ustrezno jeklenko bodisi plačati stroške kavcije za najem jeklenke, ki se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku, dostopnem na www.butanplin.si/ceniki.

Način uporabe jeklenk in pogoje plačila ter vračila kavcije za najem podrobneje urejajo Splošni pogoji uporabe jeklenke, ki so objavljeni na spletni strani www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja.

IV. DOSTAVA IN STROŠKI

16. člen

Prodajalec bo kupcu dobavil dogovorjeno količino plina v jeklenki v roku in pod pogoji, dogovorjenimi ob nakupu.

Prodajalec jeklenko kupcu dostavi na naslov, ki ga je naveden ob oddaji naročila. Naročeno jeklenko prodajalec dostavi po dogovoru s stranko, upoštevajoč plan dostave po posameznih krajih in njene želje.

Dogovorjeni dobavni rok se ne šteje za bistveno sestavino pogodbe v smislu 104. člena Obligacijskega zakonika, razen če sta se stranki o tem posebej dogovorili.

17. člen

Strošek dostave se obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku.

Prodajalec bo kupca o dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja obveščal na primeren in zakonsko skladen način, tako da bodo informacije o navedenih stroških dostopne ob samem nakupu, v potrdilu o oddanem naročilu, na spletni strani www.butanplin.si, v drugih splošnih pogojih družbe BUTAN PLIN ali kako drugače.

18. člen

Potrošnikom bodo informacije o stroških v vsakem primeru dosegljive pred sklenitvijo pogodbe in na trajnem nosilcu podatkov.

Potrošnik je seznanjen, da lahko pri izpolnjevanju pogodbe nastanejo dodatni stroški, ki jih prodajalec ni mogel predvideti pred sklenitvijo pogodbe ali niso bili dogovorjeni v pisni obliki, ker jih ni bilo mogoče vnaprej izračunati. V tem primeru bo prodajalec potrošnika o višini takih stroškov na običajen način seznanil naknadno.

V. JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA

19. člen

Kupec ima pravico uveljavljanja pravic iz naslova jamstva za skladnost blaga v skladu z določbami veljavnih predpisov, ki urejajo obligacijska razmerja.

20. člen

Ne glede na 19. člen teh Pogojev, potrošnik uveljavlja pravice iz naslova jamstva za skladnost v skladu s členi 21 do 31 teh Pogojev.

21. člen

Blago je skladno s pogodbo zlasti, kadar je to primerno:
ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v pogodbi;
je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v pogodbi; in
je posodobljeno, kot je določeno v pogodbi
(v nadaljevanju skupaj: subjektivne zahteve za skladnost blaga).

Prav tako mora blago:
ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno; in
biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel, je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga
(v nadaljevanju skupaj: objektivne zahteve za skladnost blaga).

22. člen

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga, če je potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost in je potrošnik ob sklenitvi pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

23. člen

Če je namestitev sestavni del prodajne pogodbe in jo izvede ali je zanjo odgovoren prodajalec, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

Če potrošnik blago, ki ga mora namestiti sam, nepravilno namesti zaradi pomanjkljivih navodil za namestitev, ki jih je zagotovil prodajalec ali v primeru blaga z digitalnimi elementi prodajalec oziroma podjetje, ki dobavlja digitalno vsebino ali digitalno storitev, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

24. člen

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže v enem letu od dobave blaga.

25. člen

Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

26. člen

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odstavka, upravičen da:
zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Pri tem mora potrošnik natančno opisati neskladnost. Obvestilo o neskladnosti potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Potrošnik mora prodajalcu omogočiti, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz prvega odstavka tega člena. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

Pravice iz prvega odstavka tega člena prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

27. člen

Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje.

Navedeni rok za vzpostavitev skladnosti blaga se lahko podaljša za čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Prodajalec bo potrošnika obvestil o razlogih za podaljšanje roka in številu dni pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, da potrošnik blago na voljo prodajalcu. Če je za vzpostavitev skladnosti potrebna zamenjava blaga, prodajalec zamenjano blago vzame nazaj na lastne stroške.

Kadar je treba blago, ki je bilo nameščeno v skladu z njegovo naravo in namenom, preden se je pokazala neskladnost, za namene popravila ali zamenjave blaga odstraniti, obveznost popravila ali zamenjave blaga vključuje tudi odstranitev neskladnega blaga in namestitev nadomestnega ali popravljenega blaga oziroma kritje stroškov te odstranitve in nove namestitve.

Potrošniku ni treba plačati za običajno uporabo zamenjanega blaga v obdobju pred zamenjavo.

28. člen

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:
prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga;
-neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;
-narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe; ali
prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko potrošnik odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Odstop od pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe.

Kadar se neskladnost nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi pogodbe, in obstaja razlog za odstop od prodajne pogodbe v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, lahko potrošnik odstopi od pogodbe v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil skupaj z neskladnim blagom, če od potrošnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo obdržal le blago, ki je skladno.

Kadar potrošnik odstopi od pogodbe, potrošnik prodajalcu na stroške prodajalca vrne blago.

Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi prodajalec.

29. člen

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

30. člen

Če potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, mu prodajalec vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

Kadar potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

31. člen

Če se nepravilnost nanaša na storitev, opravljeno na podlagi pogodbe o opravljanju storitev (tj. pogodba, razen prodajne pogodbe, na podlagi katere se podjetje zaveže opraviti storitev za potrošnika, potrošnik pa se zaveže, da bo za to plačal določeno ceno; v nadaljevanju: pogodba o opravljanju storitev), lahko potrošnik, ki je o tem obvestil podjetje:
zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;
zahteva ponovno izvedbo storitve;
zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi; ali
-odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za neskladnost blaga, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve.

VI. GARANCIJA

32. člen

Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali na oglaševalskih sporočilih, ki so na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem, oziroma je tako določeno z veljavnimi predpisi.

Kupec lahko morebitne zahtevke iz naslova dane garancije, prostovoljne (tržne) ali obvezne, uveljavlja neposredno pri proizvajalcu blaga ali pri pooblaščenem servisu, navedenem na garancijski listu.

BUTAN PLIN v zvezi z uveljavljanjem morebitne garancijske obveznosti ni dolžan sprejeti blaga v popravilo oziroma reklamacijo ter prav tako ni dolžan prejetega blaga posredovati proizvajalcu.

VII. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN STROŠKI ODSTOPA

33. člen

Določbe tega poglavja se uporabljajo zgolj za pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

34. člen

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Potrošnik lahko obvestilo o odstopu predloži prodajalcu na obrazcu, ki je priloga 1 k tem Pogojem, ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

35. člen

Rok za odstop začne teči z dnem, ko:
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Pri pogodbi o opravljanju storitve ali dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe.

36. člen

Razen če je dogovorjeno drugače, potrošnik nima pravice do odstopa pri sledečih pogodbah:
-o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera prodajalec nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
-o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
-o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če prodajalec pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo prodajalec v celoti izpolni;
-o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk predstavnika prodajalca na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če prodajalec pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe; in
-o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če je (i) potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka, (ii) potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in (iii) je prodajalec predložil potrdilo o sklenjeni pogodbi.

37. člen

Če potrošnik odstopi od pogodbe skladno z 33. členom teh Pogojev po tem, ko je že prejel blago, mora blago nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po podani izjavi o odstopu vrniti prodajalcu.

Potrošnik blago vrne po pošti na naslov BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana.

Potrošnik sam krije vse stroške vračila blaga ali digitalne vsebine, ki je dobavljena na materialnem nosilcu podatkov, in v nobenem primeru ni upravičen zahtevati povračila teh stroškov od prodajalca.

38. člen

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanje blaga. Odgovornost potrošnika za zmanjšanje vrednosti blaga lahko znaša do vrednosti polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa blaga, kar se ugotavlja za vsak posamezni primer posebej.

39. člen

Če potrošnik odstopi od pogodbe skladno z 33. členom teh Pogojev, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v 14‑ih dneh od dneva prejetja pisnega obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila. Prodajalec tako vračilo izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače ali če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva.

Potrošnik ni upravičen do povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja prodajalec.

Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

VIII. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI UPORABI PLINA

40. člen

Prodajalec kupcu zagotavlja varnost pri uporabi Zelene jeklenke. Podrobne informacije najdete na spletni strani www.butanplin.si/jeklenke/varnost-in-nasveti.

41. člen

BUTAN PLIN ne odgovarja za morebitno škodo, ki je posledica nepravilnega priklopa ali poškodbe plinske jeklenke.

42. člen

Če se v prostoru zazna vonj po plinu, je potrebno takoj ugasniti vsak plamen, zapreti plinsko požarno pipo pred merilno napravo oziroma, v primeru uporabe plinske jeklenke, zapreti varnostni ventil na jeklenki in odpreti okna ter vrata, da se prostor dobro prezrači in zapustiti ogroženi prostor ali objekt.

Morebitne ponesrečence je potrebno prenesti na svež zrak, jim nuditi prvo pomoč in poklicati zdravnika.

Varnostni ventil na jeklenki je zaprt, ko je ventil zavrten v desno do njegove skrajne lege. V primeru posameznik jeklenk, se lahko pri odpiranju in zapiranju ventila orientirate po oznakah na ventilu, in sicer je označena smer »Z« - zapiranje in »O« -odpiranje.

43. člen

V prostore, za katere obstaja sum, da so napolnjeni z mešanico plina in zraka, se ne sme vstopiti z odprtim plamenom, tlečo cigareto in podobnim, niti se ne sme uporabljati električnih stikal in telefona.

Prepovedano je iskanje netesnostih mest na plinski instalaciji in napravah s plamenom. Netesna mesta smejo iskati le s strani pooblaščene osebe.

44. člen

Če prihaja vonj po plinu izza nedostopnega prostora, je treba takoj poklicati ustrezne službe in vrata na silo odpreti.

45. člen

Dokler se zaznava vonj po plinu, oziroma, dokler se plinske naprave in napeljave popravljajo, morajo biti vsi varnostni ventili na plinskih jeklenkah zaprti. Da ne bi prišlo do nesreče, se je potrebno pred prižiganjem plina prepričati, da plin ne uhaja, kar se zazna z vonjem ali posebnimi instrumenti.

IX. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

46. člen

V primeru reklamacije s strani kupca, voznik, ki opravi dostavo jeklenke, izpolni reklamacijski zapisnik in jeklenko preda na testiranje tehničnemu sektorju. V primeru upravičene reklamacije se kupcu izda dobropis oziroma brezplačna menjava jeklenke.

47. člen

Kupec prav tako lahko morebitne pritožbe in reklamacije, ki se nanašajo na predmet pogodbe, sporoči BUTAN PLIN:
-na elektronski naslov: info@butanplin.si;
pisno po pošti na naslov: BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana; ali
preko telefonske številke: 080 1005, 080 2005, 080 4005, 080 6005 ali 080 1115.

BUTAN PLIN ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, če ne izhaja drugače iz objavljenih splošnih pogojev poslovanja in/ali sklenjenih pogodb.

X. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

48. člen

Kupec je seznanjen s tem, da BUTAN PLIN uporablja in obdeluje njegove osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani www.butanplin.si/izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov.

BUTAN PLIN za potrebe izvajanja pogodbenih pravic in obveznosti v zvezi s sklenitvijo in izvrševanjem pogodbe, ki je predmet teh Pogojev, obdeluje naslednje osebne podatke kupca: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, naslov za dostavo, telefonsko številko in naslov elektronske pošte.

BUTAN PLIN bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem da za takšno obdelavo obstoji zakonita pravna podlaga oziroma pisna privolitev odjemalca.

Kupec lahko svoje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kadar koli uveljavlja s sporočilom na elektronski naslov osebnipodatki@butanplin.si.

XI. VIŠJA SILA

49. člen

V primeru višje sile, prodajalec ni dolžan dobaviti kupcu pogodbenih količin in vrst blaga oz. opraviti storitev. V tem primeru je prodajalec prav tako prost odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi višje sile.

Za višjo silo veljajo okoliščine, do katerih je prišlo zaradi vzroka, ki je bil izven narave stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti ali se mu izogniti (nepredvidljivo in neobvladljivo zunanje dogajanje). Razen običajnih vzrokov, ki jih upošteva sodna praksa, se kot primer višje sile smatrajo tudi ukrepi državnih organov, bodisi domačih ali tujih, ki bi na poseben način urejali distribucijo določene vrste blaga oziroma bi onemogočili ali znatno otežili nabavo ali dobavo blaga.

O nezmožnosti izpolnitve pravnega posla zaradi nastopa višje sile mora prodajalec obvestiti kupca pisno.

50. člen

V času trajanja višje sile pogodbene obveznosti strank mirujejo, razen obveznost plačila za že dobavljeno blago oz. že opravljeno storitev.

51. člen

Če višja sila traja več kot 1 mesec, se stranki dogovorita o nadaljnji usodi pogodbe. Če se stranki ne bosta mogli sporazumeti, ima vsaka izmed strank pravico do enostranske prekinitve pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52. člen

BUTAN PLIN ima pravico, da svoje pravice na podlagi teh Pogojev in pogodbe v celoti ali delno odstopi brez soglasja kupca, pri čemer mora kupca o takšnem prenosu obvestiti vsaj 15 dni vnaprej. Kupec lahko v tem času ugovarja takšnemu prenosu.

BUTAN PLIN ima tudi pravico, da za izpolnjevanje svojih obveznosti na podlagi teh Pogojev angažira podizvajalce.

Kupec svojih pravic in/ali obveznosti na podlagi teh Pogojev in pogodbe o dobavi plina ne sme odstopiti brez predhodnega pisnega soglasja BUTAN PLIN.

53. člen

BUTAN PLIN si pridržuje pravico do spremembe teh Pogojev, pri čemer kupca zavezujejo pogoji poslovanja, veljavni ob oddaji posameznega naročila.

Vsakokratno veljavni Pogoji so na voljo na spletni strani BUTAN PLIN (www.butanplin.si) in v njegovih poslovalnicah.


Ljubljana, 10.8.2023         

Butan plin, d.d., Ljubljana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ti Splošni pogoji spletne trgovine Butan plin (v nadaljevanju: Pogoji) družbe BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, matična št.: 5094933000, identifikacijska št. za DDV in davčna številka: SI 32952902 (v nadaljevanju: BUTAN PLIN in/ali prodajalec), urejajo pravice in obveznosti med kupcem in BUTAN PLIN pri naročanju, nakupu in prodaji blaga, storitev ter digitalne vsebine preko spletne trgovine www.trgovina.butanplin.si (v nadaljevanju: spletna trgovina). S spletno trgovino upravlja družba BUTAN PLIN.

Vsak kupec se je dolžan seznaniti s Pogoji. Prav tako je kupec ob oddaji naročila ali izpolnitvi drugih obrazcev v spletni trgovini vedno posebej opozorjen na Pogoje oziroma druge pogoje in z oddajo naročila/obrazca potrdi svojo seznanjenost z njimi. V primeru, da ti Pogoji vsebujejo določila, ki so v nasprotju s pogodbo med BUTAN PLIN in kupcem, prevladajo določila pogodbe, razen, če ni izrecno določeno drugače.

Pogoji prav tako urejajo pravice in obveznosti BUTAN PLIN ter kupca v zvezi z varnostnimi ukrepi pri uporabi plina.

Ob uporabi spletne trgovine za kupca veljajo tudi Splošni pogoji poslovanja spletne strani, ki so objavljeni na spletni strani www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja.

2. člen

Kupec po teh Pogojih je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji prodajalec na podlagi pisne, ustne ali kako drugače dogovorjene pogodbe proda blago, kupec pa to blago sprejeme (v nadaljevanju: kupec). Pogodba se šteje za sklenjeno tudi z dejanskim izvrševanjem pravic in obveznosti iz teh Pogojev.

Potrošnik po teh Pogojih je kupec, ki je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago, storitve in digitalno vsebino za namene zunaj njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (v nadaljevanju: potrošnik).

3. člen

Blago je:
-vsaka premična stvar, razen stvari, ki so prodane v okviru izvršbe ali drugih sodnih postopkov, pri čemer se za blago štejejo tudi voda, plin in elektrika, kadar se prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini; in
-vsaka premična stvar, ki vključuje digitalno vsebino ali digitalno storitev ali je z njo medsebojno povezana na način, da blago brez te digitalne vsebine ali digitalne storitve ne bi moglo opravljati svoje funkcije
(v nadaljevanju: blago).

4. člen

Pogodba, sklenjena na daljavo, je pogodba, sklenjena med prodajalcem in potrošnikom na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti strank (v nadaljevanju: pogodba, sklenjena na daljavo).

Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, je pogodba med prodajalcem in potrošnikom:
ki se sklene ob istočasni prisotnosti prodajalca in potrošnika zunaj poslovnih prostorov družbe BUTAN PLIN;
za katero je potrošnik dal ponudbo za sklenitev v okoliščinah iz prejšnje alineje;
ki je sklenjena v poslovnih prostorih družbe BUTAN PLIN ali z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo takoj za tem, ko je bil potrošnik s strani prodajalca ob njuni istočasni prisotnosti osebno obravnavan v prostorih, ki niso poslovni prostori družbe BUTAN PLIN; ali
ki se sklene med izletom, ki ga organizira prodajalec z namenom ali učinkom trženja in prodaje blaga, storitve ali digitalne vsebine
(v nadaljevanju: pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov).

Za pogodbo, sklenjeno zunaj poslovnih prostorov, ne gre, če vsota vseh plačil, ki jih mora plačati potrošnik na podlagi sklenjene pogodbe, ne presega 20 EUR.

II. CENE IN PROMOCIJSKA KODA

5. člen

Cene objavljene v spletni trgovini veljajo za vse kupce, ki naročijo blago in s tem izvedejo nakup na www.butanplin.si.

Cene so predstavljene kot redne cene in / ali cene s popustom. Prodajalec svoje cene usklajuje z gibanjem cen na trgu, zaradi česar se cena posameznega blaga lahko spremeni. Vse navedene cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Cene veljajo v primeru plačila z načini plačila in pogoji plačila navedenimi v nadaljevanju.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo prodajalec kupcu omogočil odstop od nakupa.

6. člen

Prodajalec lahko občasno omogoči uporabo promocijske kode, ki prinaša različne ugodnosti ob nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo lahko kupec prejme preko komunikacijskih kanalov prodajalca ali iz drugih medijev.

Kupec promocijsko kodo v spletni trgovini uporabi tako, da izbere blago, ki ga želi kupiti in ga doda v košarico. S klikom na ikono v desnem zgornjem kotu odpre svojo košarico in v polje »Koda kupona« vnese promocijsko kodo. Vnos potrdi s klikom na gumb »Unovči kupon«.

Ob vsakem nakupu lahko kupec izkoristi le eno promocijsko kodo (na primer ob naročilu dveh artiklov lahko sočasno uporabite največ̌ eno promocijsko kodo).

Promocijsko kodo je mogoče uspešno unovčiti le, če vrednost vašega naročila vsaj za 1 EUR presega vrednost promocijske kode (popusta).

Z vpisom promocijske kodo, se vrednost promocijske kode avtomatsko odšteje od vrednosti vašega naročila. Preostanek zneska je kupec dolžan plačati.

Kombinacija različnih oblik ugodnosti (koda za popust, promocijska koda in bonus) znotraj istega naročila ni mogoča.

V primeru, da kupec izkoristi promocijsko kodo, a naročilo s koriščeno kodo kasneje sam prekliče po lastni volji, ali se pošiljka med transportom poškoduje, do nove ugodnosti z naslova te kode ni več upravičen.

III. NAROČILO V SPLETNI TRGOVINI

7. člen

Kupec naročilo blaga odda preko spletne trgovine, pri čemer registracija kupca za oddajo naročila ni potrebna.

8. člen

Zaradi narave poslovanja prodajalec redno spreminja in posodablja ponudbo blaga v splet trgovini.

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artikflov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da prodajalec ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V takem primeru bo prodajalec kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.

9. člen

Če prodajalec ob navedbi posameznih izdelkov v spletni trgovini prikazuje tudi fotografijo izdelka, je takšna fotografija simbolična. Prodajalec v nobenem primeru ne zagotavlja, da bo dobavljeno blago enako prikazanemu na fotografiji.

10. člen

Kupec nakup v spletni trgovini izvede na sledeči način:

Oddaja naročila

Kupec v spletni trgovini izbere blago, ki ga želi naročiti. S klikom na gumb »V košarico« kupec izbrano blago doda v svojo košarico. Do slednje lahko dostopa s klikom na gumb v desnem zgornjem kotu spletne strani, pri čemer lahko kupec svoj nakup nadaljuje z ogledom košarice (kjer lahko vnese tudi morebitno kodo kupona) ali pa nadaljuje na blagajno, kjer zaključi nakup. Ob zaključku nakupa mora kupec navesti podatke, ki so potrebni za izvršitev naročila, pri čemer je kupec sam odgovoren za pravilnost vnesenih podatkov.

Sprejem naročila

Po oddaji naročila kupec na elektronski naslov, ki ga je navedel v postopku oddaje naročila, prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. Kupec lahko naročilo prekliče v roku ene ure od oddaje naročila, pri čemer mora preklic posredovati na elektronski naslov trgovina@butanplin.si.

Potrditev naročila

Če kupec naročila ne prekliče, se izvede nadaljnja obdelava naročila, ko prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Prodajalec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko ali ga kontaktira na elektronski naslov, ki ga je ob oddaji naročila navedel kupec. Pri dobavi blaga, ki ga prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču, je prodajalec izključno vezan na dobavo s strani dobavitelja in na čas, v katerem lahko dobavitelj dostavi blago do prodajalca.

Prodajalec kupca preko elektronske pošte ali telefonske številke obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo blaga. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči prodajalcu, ki bo artikel odstranil iz naročila, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca, ali dobavil, ali pa celotno naročilo prekliče. Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi neuspešne dobave blaga, ki ga prodajalec nima na zalogi v lastnem skladišču.

Odprema blaga

Prodajalec v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Prodajalec v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o možnosti odstopa od nakupa, o politiki vračila blaga in o tem kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi ali v primeru pritožbe.

11. člen

Če ni drugače dogovorjeno ali iz okoliščin posameznega nakupa ne izhaja drugače, je pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o bistvenih sestavinah posla, oziroma ko prodajalec kupcu potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo s statusom »Vaše naročilo je bilo sprejeto«).

12. člen

Po opravljenem nakupu prodajalec kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški.

13. člen

Kupec lahko blago naročeno v spletni trgovini plača ob prevzemu na enega izmed sledečih načinov:
z gotovino ob prevzemu; ali
z gotovino ali plačilno oziroma kreditno kartico ob osebnem prevzemu v Specializirani trgovini za plin in plinske izdelke, Verovškova 70, Ljubljana.


14. člen

Če kupec ob nakupu plina v jeklenki ne razpolaga s primerno jeklenko, je dolžan ob prvem nakupu bodisi kupiti ustrezno jeklenko bodisi plačati stroške kavcije za najem jeklenke, ki se obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku, dostopnem na www.butanplin.si/ceniki.

Način uporabe jeklenk in pogoje plačila ter vračila kavcije za najem podrobneje urejajo Splošni pogoji uporabe jeklenke, ki so objavljeni na spletni strani www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja.

IV. DOSTAVA IN STROŠKI

15. člen

Prodajalec bo kupcu dobavil dogovorjene količine in vrste blaga oz. opravil storitev v roku in pod pogoji, dogovorjenimi ob nakupu.

Prodajalec blagu kupcu dostavi na naslov, ki ga je naveden ob oddaji naročila, ali pa mu omogoči osebni prevzem v Specializirani trgovini za plin in plinske izdelke, Verovškova 70, Ljubljana.

Dogovorjeni dobavni rok se ne šteje za bistveno sestavino pogodbe v smislu 104. člena Obligacijskega zakonika, razen če sta se stranki o tem posebej dogovorili.

16. člen

Prodajalec pri opravljanju dostave sodeluje s pogodbenim partnerjem, tj. Pošta Slovenije, vendar si prodajalec pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo naročilo tako izvedeno bolj učinkovito. Strošek dostave se obračuna po veljavnem ceniku pogodbenega partnerja.

Prodajalec bo kupca o dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja obveščal na primeren in zakonsko skladen način, tako da bodo informacije o navedenih stroških dostopne ob samem nakupu v spletni trgovini, v potrdilu o oddanem naročilu, na spletni strani www.butanplin.si, v drugih splošnih pogojih družbe BUTAN PLIN ali kako drugače.

17. člen

Potrošnikom bodo informacije o stroških v vsakem primeru dosegljive pred sklenitvijo pogodbe in na trajnem nosilcu podatkov.

Potrošnik je seznanjen, da lahko pri izpolnjevanju pogodbe nastanejo dodatni stroški, ki jih prodajalec ni mogel predvideti pred sklenitvijo pogodbe ali niso bili dogovorjeni v pisni obliki, ker jih ni bilo mogoče vnaprej izračunati. V tem primeru bo prodajalec potrošnika o višini takih stroškov na običajen način seznanil naknadno.

V. JAMSTVO ZA SKLADNOST BLAGA

18. člen

Kupec ima pravico uveljavljanja pravic iz naslova jamstva za skladnost blaga v skladu z določbami veljavnih predpisov, ki urejajo obligacijska razmerja.

19. člen

Ne glede na 18. člen teh Pogojev, potrošnik uveljavlja pravice iz naslova jamstva za skladnost blaga v skladu s členi 20 do 30 teh Pogojev.

20. člen

Blago je skladno s pogodbo zlasti, kadar je to primerno:
ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v pogodbi;
je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v pogodbi; in
je posodobljeno, kot je določeno v pogodbi
(v nadaljevanju skupaj: subjektivne zahteve za skladnost blaga).

Prav tako mora blago:
ustrezati namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
biti take kakovosti in ustrezati opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
biti dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno; in
biti take količine ter imeti značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel, je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga
(v nadaljevanju skupaj: objektivne zahteve za skladnost blaga).

21. člen

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga, če je potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost in je potrošnik ob sklenitvi pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

22. člen

Če je namestitev sestavni del prodajne pogodbe in jo izvede ali je zanjo odgovoren prodajalec, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

Če potrošnik blago, ki ga mora namestiti sam, nepravilno namesti zaradi pomanjkljivih navodil za namestitev, ki jih je zagotovil prodajalec ali v primeru blaga z digitalnimi elementi prodajalec oziroma podjetje, ki dobavlja digitalno vsebino ali digitalno storitev, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

23. člen

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga.

Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, prodajalec odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokaže v enem letu od dobave blaga.

24. člen

Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če prodajalec dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

25. člen

V primeru neskladnosti blaga je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odstavka, upravičen da:
zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Pri tem mora potrošnik natančno opisati neskladnost. Obvestilo o neskladnosti potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno, ali pa ga sporoči zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

Potrošnik mora prodajalcu omogočiti, da blago, za katerega potrošnik zatrjuje, da je neskladno, pregleda.

Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler prodajalec ne izpolni svoje obveznosti iz prvega odstavka tega člena. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o svoji odločitvi.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja zahtevka iz prvega odstavka tega člena.

Pravice iz prvega odstavka tega člena prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil prodajalca.

26. člen

Potrošnik lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za potrošnika, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega potrošnik blago potrebuje.

Navedeni rok za vzpostavitev skladnosti blaga se lahko podaljša za čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Prodajalec bo potrošnika obvestil o razlogih za podaljšanje roka in številu dni pred potekom roka iz prvega odstavka tega člena.

Da bi se vzpostavila skladnost blaga, lahko potrošnik izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča ali izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, da potrošnik blago na voljo prodajalcu. Če je za vzpostavitev skladnosti potrebna zamenjava blaga, prodajalec zamenjano blago vzame nazaj na lastne stroške.

Kadar je treba blago, ki je bilo nameščeno v skladu z njegovo naravo in namenom, preden se je pokazala neskladnost, za namene popravila ali zamenjave blaga odstraniti, obveznost popravila ali zamenjave blaga vključuje tudi odstranitev neskladnega blaga in namestitev nadomestnega ali popravljenega blaga oziroma kritje stroškov te odstranitve in nove namestitve.

Potrošniku ni treba plačati za običajno uporabo zamenjanega blaga v obdobju pred zamenjavo.

27. člen

Potrošnik lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe v katerem koli od naslednjih primerov:
prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga;
-neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;
-narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe; ali
prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko potrošnik odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Odstop od pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe.

Kadar se neskladnost nanaša le na del blaga, dobavljenega na podlagi pogodbe, in obstaja razlog za odstop od prodajne pogodbe v skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena, lahko potrošnik odstopi od pogodbe v zvezi s tem blagom in katerim koli drugim blagom, ki ga je pridobil skupaj z neskladnim blagom, če od potrošnika ni mogoče razumno pričakovati, da bo obdržal le blago, ki je skladno.

Kadar potrošnik odstopi od pogodbe, potrošnik prodajalcu na stroške prodajalca vrne blago.

Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi prodajalec.

28. člen

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

29. člen

Če potrošnik odstopi od prodajne pogodbe, mu prodajalec vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj.

Kadar potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, prodajalec vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

30. člen

Če se nepravilnost nanaša na storitev, opravljeno na podlagi pogodbe o opravljanju storitev (tj. pogodba, razen prodajne pogodbe, na podlagi katere se podjetje zaveže opraviti storitev za potrošnika, potrošnik pa se zaveže, da bo za to plačal določeno ceno; v nadaljevanju: pogodba o opravljanju storitev), lahko potrošnik, ki je o tem obvestil podjetje:
zahteva neodplačno odpravo nepravilnosti pri opravljeni storitvi;
zahteva ponovno izvedbo storitve;
zahteva vračilo dela kupnine v sorazmerju z nepravilnostmi pri opravljeni storitvi; ali
-odstopi od pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za neskladnost blaga, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve.

VI. GARANCIJA

31. člen

Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali na oglaševalskih sporočilih, ki so na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem, oziroma je tako določeno z veljavnimi predpisi.

Kupec lahko morebitne zahtevke iz naslova dane garancije, prostovoljne (tržne) ali obvezne, uveljavlja neposredno pri proizvajalcu blaga ali pri pooblaščenem servisu, navedenem na garancijski listu.

BUTAN PLIN v zvezi z uveljavljanjem morebitne garancijske obveznosti ni dolžan sprejeti blaga v popravilo oziroma reklamacijo ter prav tako ni dolžan prejetega blaga posredovati proizvajalcu.

VII. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE IN STROŠKI ODSTOPA

32. člen

Določbe tega poglavja se uporabljajo zgolj za pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov.

33. člen

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Potrošnik lahko obvestilo o odstopu predloži prodajalcu na obrazcu, ki je priloga 1 k tem Pogojem, ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.

34. člen

Rok za odstop začne teči z dnem, ko:
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Pri pogodbi o opravljanju storitve ali dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe.

35. člen

Razen če je dogovorjeno drugače, potrošnik nima pravice do odstopa pri sledečih pogodbah:
-o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera prodajalec nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
-o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
-o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če prodajalec pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo prodajalec v celoti izpolni;
-o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk predstavnika prodajalca na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če prodajalec pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe; in
-o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če je (i) potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka, (ii) potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in (iii) je prodajalec predložil potrdilo o sklenjeni pogodbi.

36. člen

Če potrošnik odstopi od pogodbe skladno z 33. členom teh Pogojev po tem, ko je že prejel blago, mora blago nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po podani izjavi o odstopu vrniti prodajalcu.

Potrošnik blago vrne po pošti na naslov BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova 70, 1000 Ljubljana.

Potrošnik sam krije vse stroške vračila blaga ali digitalne vsebine, ki je dobavljena na materialnem nosilcu podatkov, in v nobenem primeru ni upravičen zahtevati povračila teh stroškov od prodajalca.

37. člen

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanje blaga. Odgovornost potrošnika za zmanjšanje vrednosti blaga lahko znaša do vrednosti polne redne maloprodajne cene blaga na dan nakupa blaga, kar se ugotavlja za vsak posamezni primer posebej.

38. člen

Če potrošnik odstopi od pogodbe skladno z 33. členom teh Pogojev, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v 14‑ih dneh od dneva prejetja pisnega obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila. Prodajalec tako vračilo izvede z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno pisno dogovorjeno drugače ali če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva.

Potrošnik ni upravičen do povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja prodajalec.

Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če prodajalec ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.


VIII. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI PRI UPORABI PLINA

39. člen

Prodajalec kupcu zagotavlja, da je dobavljena Zelena jeklenka pregledana, varna za uporabo in skladno z veljavnimi standardi. Podrobne informacije najdete na spletni strani www.butanplin.si/jeklenke/varnost-in-nasveti.

40. člen

BUTAN PLIN ne odgovarja za morebitno škodo, ki je posledica nepravilnega priklopa ali poškodbe plinske jeklenke.

IX. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

41 člen

Kupec lahko morebitne pritožbe in reklamacije, ki se nanašajo na predmet pogodbe, sporoči BUTAN PLIN:
-na elektronski naslov: info@butanplin.si;
pisno po pošti na naslov: BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana; ali
preko telefonske številke: (01) 588 98 57.

BUTAN PLIN ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, če ne izhaja drugače iz objavljenih splošnih pogojev poslovanja in/ali sklenjenih pogodb.

X. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

42. člen

Kupec je seznanjen s tem, da BUTAN PLIN uporablja in obdeluje njegove osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Izjavo o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani www.butanplin.si/izjava-o-varstvu-osebnih-podatkov.

BUTAN PLIN za potrebe izvajanja pogodbenih pravic in obveznosti v zvezi s sklenitvijo in izvrševanjem pogodbe, ki je predmet teh Pogojev, obdeluje naslednje osebne podatke kupca: ime in priimek, naslov stalnega oziroma začasnega bivališča, naslov za dostavo, telefonsko številko in naslov elektronske pošte.

BUTAN PLIN bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem da za takšno obdelavo obstoji zakonita pravna podlaga oziroma pisna privolitev odjemalca.

Kupec lahko svoje pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov kadar koli uveljavlja s sporočilom na elektronski naslov osebnipodatki@butanplin.si.


XI. VIŠJA SILA

43. člen

V primeru višje sile, prodajalec ni dolžan dobaviti kupcu pogodbenih količin in vrst blaga oz. opraviti storitev. V tem primeru je prodajalec prav tako prost odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi višje sile.

Za višjo silo veljajo okoliščine, do katerih je prišlo zaradi vzroka, ki je bil izven narave stvari in njegovega učinka ni bilo mogoče pričakovati, ga preprečiti ali se mu izogniti (nepredvidljivo in neobvladljivo zunanje dogajanje). Razen običajnih vzrokov, ki jih upošteva sodna praksa, se kot primer višje sile smatrajo tudi ukrepi državnih organov, bodisi domačih ali tujih, ki bi na poseben način urejali distribucijo določene vrste blaga oziroma bi onemogočili ali znatno otežili nabavo ali dobavo blaga.

O nezmožnosti izpolnitve pravnega posla zaradi nastopa višje sile mora prodajalec obvestiti kupca pisno.

44. člen

V času trajanja višje sile pogodbene obveznosti strank mirujejo, razen obveznost plačila za že dobavljeno blago oz. že opravljeno storitev.

45. člen

Če višja sila traja več kot 1 mesec, se stranki dogovorita o nadaljnji usodi pogodbe. Če se stranki ne bosta mogli sporazumeti, ima vsaka izmed strank pravico do enostranske prekinitve pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen

BUTAN PLIN ima pravico, da svoje pravice na podlagi teh Pogojev in pogodbe v celoti ali delno odstopi brez soglasja kupca, pri čemer mora kupca o takšnem prenosu obvestiti vsaj 15 dni vnaprej. Kupec lahko v tem času ugovarja takšnemu prenosu.

BUTAN PLIN ima tudi pravico, da za izpolnjevanje svojih obveznosti na podlagi teh Pogojev angažira podizvajalce.

Kupec svojih pravic in/ali obveznosti na podlagi teh Pogojev in pogodbe o dobavi plina ne sme odstopiti brez predhodnega pisnega soglasja BUTAN PLIN.

47. člen

BUTAN PLIN si pridržuje pravico do spremembe teh Pogojev, pri čemer kupca zavezujejo pogoji poslovanja, veljavni ob oddaji posameznega naročila.

Vsakokratno veljavni Pogoji so na voljo na spletni strani BUTAN PLIN (www.butanplin.si) in v njegovih poslovalnicah.


Ljubljana, 10.8.2023                                                                                      

Butan plin, d.d., Ljubljana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Ti Splošni pogoji poslovanja spletne strani (v nadaljevanju: Pogoji) družbe BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, matična št.: 5094933000, identifikacijska št. za DDV in davčna številka: SI 32952902 (v nadaljevanju: BUTAN PLIN in/ali prodajalec), urejajo pravice in obveznosti med uporabniki spletne strani www.butanplin.si (v nadaljevanju: spletna stran) in družbo BUTAN PLIN. S spletno stranjo upravlja družba BUTAN PLIN.

Uporabnik spletne strani  je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem mestu www.butanplin.si (v nadaljevanju: uporabnik).

Vsak uporabnik spletne strani se je dolžan seznaniti s Pogoji. Prav tako je uporabnik ob oddaji naročila ali izpolnitvi drugih obrazcev na spletni strani vedno posebej opozorjen na Pogoje oziroma druge pogoje in z oddajo naročila/obrazca potrdi svojo seznanjenost z njimi. Ob uporabi spletne strani za uporabnika veljajo tudi:
Izjava o varstvu osebnih podatkov, ki določa kako BUTAN PLIN uporablja in zbira posredovane osebne podatke. Z uporabo spletne strani soglašate z obdelavo in jamčite za točnost vseh posredovanih podatkov. Najdete jo tukaj.
Politika piškotkov, ki določa podatke o piškotkih, ki se uporabljajo na spletni strani. Najdete jo tukaj.

II. DOSTOPNOST IN NATANČNOST INFORMACIJ

Dostop do spletne strani je brezplačen, pri čemer je spletna stran uporabnikom na voljo samo za domačo in zasebno uporabo. S tem, ko uporabljate spletno stran, se strinjate, da je ne boste uporabljali v komercialne ali poslovne namene.

Informacije objavljene na spletni strani so splošnega informativnega značaja in ne predstavljajo zavezujočega nasveta ali druge pomoči, na katero se lahko zanesete. BUTAN PLIN se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost informacij, ki so objavljene na spletni strani. Vse informacije na spletni strani so ob vključitvi točne, vendar BUTAN PLIN ne jamči za njihovo popolnost, točnost, ustreznost ali primernost v času, ko do njih dostopa uporabnik. Informacije na spletni strani so zbrane iz različnih virov in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico, da brez opozorila umaknemo ali spremenimo storitev, ki jo zagotavljamo na spletni strani. Prav tako si pridržujemo pravico, da po lastni presoji registriranim uporabnikom omejimo dostop do spletne strani (v celoti ali delno).

V primeru, da iz kakršnegakoli razloga spletna stran ni na voljo, BUTAN PLIN za to ne prevzema odgovornosti. Lahko se zgodi, da je spletna stran začasno onemogočena oziroma nedostopna zaradi popravil, vzdrževanja ali uvedbe novih storitev. Uporabnik je sam odgovoren za vse ukrepe, ki so potrebni za dostop do spletne strani.

III. POVEZAVA DO ALI S SPLETNE STRANI

Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe BUTAN PLIN ni dovoljeno ustvarjati povezav do kateregakoli dela spletne strani. Če želite pridobiti takšno dovoljenje nam pišite na marketing@butanplin.si. Spletna mesta, ki vsebujejo povezavo do spletne strani, dovoljeno ali ne, niso povezana s spletno stranjo in BUTAN PLIN zanje v nobenem delu ni odgovoren.

Če spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so takšne povezave zgolj informativne narave. BUTAN PLIN nima nadzora nad vsebino teh spletnih mest ali virov in ne sprejema nobene odgovornosti zanje ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi vaše uporabe le-teh.

IV. ODGOVORNOST

Za uporabo informacij, ki so objavljene na spletni strani, BUTAN PLIN ne odgovarja. Prav tako BUTAN PLIN ne prevzema odgovornosti za nobeno dejanje, ki ga storite, ali za kakršnokoli posredno ali neposredno izgubo ali škodo, ki je nastala kot posledica sklicevanja na informacije, ki so objavljene na spletni strani. BUTAN PLIN tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki jo povzročijo goljufije kibernetskih kriminalcev, virusi ali druge prevare, ki lahko okužijo vašo računalniško opremo, računalniške programe, podatke ali drug zaščiten material zaradi uporabe spletne strani.

V. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa besedila, grafika, uporabniški vmesniki, vizualni vmesniki, fotografije, logotip in programska koda (v nadaljevanju skupaj: vsebina), vključno z (vendar ne omejeno na) oblikovanjem in strukturo vsebine, uporabljeno na spletni strani, je v lasti BUTAN PLIN ali pod njegovim nadzorom. Vsebine so na voljo za prenos in brskanje. Brez pisnega dovoljenja družbe BUTAN PLIN je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskih del, objavljenih na spletni strani, ali kateregakoli drugega dela spletne strani, v kakršnemkoli obsegu ali postopku, hkrati s kopiranjem, tiskanjem ali shranjevanjem v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

VI. PRITOŽBE IN SPORI

BUTAN PLIN  se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav uporabnik lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek elektronskega naslova info@butanplin.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Če imate pomisleke glede vsebine in informacij na spletni strani, ali vprašanja v zvezi s temi Pogoji, lahko kontaktirate družbo BUTAN PLIN preko obrazca na spletni strani ali na elektronski naslov info@butanplin.si.

Pogoji se presojajo po pravu Republike Slovenije.

Vsakokratno veljavni Pogoji so na voljo na spletni strani BUTAN PLIN (www.butanplin.si).

Ljubljana, 10.8.2023                                                                                      

Butan plin, d.d., Ljubljana

SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE Z E-RAČUNOM
1. Splošno
S temi Splošnimi pogoji so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja e-računa in prejemnika e-računa v zvezi s poslovanjem z e-računom. Ti Splošni pogoji imajo značaj pogodbe in predstavljajo spremembo veljavnega poslovnega razmerja med izdajateljem e- računa in prejemnikom e-računa v obsegu navedenem v teh Splošnih pogojih.
S prijavo na izdajo e-računa prejemnik e-računa potrjuje:
• da je s temi Splošnimi pogoji seznanjen in da z njimi v celoti soglaša.
2. Opredelitev pojmov
Pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
• e-račun: je račun v elektronski obliki, ki ga izdajatelj e-računa izda svojemu dolžniku in mu ga pošlje po elektronski pošti ali mu ga vroči v spletno banko;
• način prijave/odjave prejema e-računa: fizična ali pravna oseba lahko prijavi/odjavi prejemanje e-računa z izpolnitvijo Vloge za izdajo e-računa/Vloge za preklic izdaje e-računa ali v svoji spletni banki, ki posreduje podatke o prijavi/odjavi;
• prejemnik e-računa: je fizična ali pravna oseba;
• izdajatelj e-računa: BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana; MŠ: 5094933000
• format e-računa: e-račun je izdan v PDF in XML obliki; PDF oblika e-računa je na pogled enaka računu, ki bi ga prejemnik prejel po običajni pošti; za pregledovanje PDF e-računa je potrebna namestitev programa Adobe Acrobat Reader, XML oblika e-računa (v formatu e-SLOG, standard GZS) je namenjena uvozu v spletno banko ali za uvoz podatkov v finančne aplikacije.
3. Prijava in prenehanje prejemanja e-računov
Vlogo za izdajo e-računa oziroma Preklic vloge za izdajo e-računa lahko oddate preko:
- elektronske pošte: eracuni@butanplin.si;
- navadne pošte na naslov: Butan plin d. d., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana; ali
- spletnega obrazca.
Fizična ali pravna oseba se prijavi oziroma odjavi na storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o prijavi izdajatelju e-računa.
Izdajatelj si pridržuje pravico, da posamezen račun posreduje v papirni obliki, če tehnični pogoji onemogočajo posredovanje e-računa po elektronski poti. Takšen primer ne šteje za odpoved poslovanja z e-računi.
Izdajatelj e-računa lahko po lastni presoji enostransko odpove poslovanje z e-računom in pošlje prejemniku e-računa papirnati račun, če prejemnik ravna v nasprotju z določili, opisanimi v teh Splošnih pogojih, ali če obstajajo razlogi za odpoved pogodbe na podlagi veljavnih predpisov.
4. Pravice in obveznosti prejemnika e-računov
Pravice in obveznosti prejemnika e-računa so:
• da se za prejemanje e-računov prijavi na način, opisan v točki 3 teh Splošnih pogojev;
• da posluje z banko, ki omogoča prejemanje e-računov;
• da soglaša, da mu izdajatelj e-računa namesto papirnatega računa posreduje račun v elektronski obliki, in sicer na elektronski naslov naveden v Vlogi za izdajo e-računa;
• da z dnem prijave na storitev e-računa prevzema vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev;
• da je seznanjen in se strinja s prejemanjem e-računa po elektronski pošti, kot nezaščiteno elektronsko pošto;
• da se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja e-računov, in sicer tako, da izpolni obrazec Preklic vloge za izdajo e-računa, ki ga pravilno izpolnjenega in podpisanega odda izdajatelju e-računa na enega izmed načinov opisanih v točki 3 teh Splošnih pogojev ali odjavi storitev e-račun v svoji spletni banki (banka prejemnika e-računa), ki posreduje podatek o odjavi izdajatelju e-računa;
• da s prijavo na e-račun jamči za resničnost in pravilnost vseh posredovanih podatkov in da mora o vsaki spremembi, povezani s prejemanjem e-računa, takoj obvestiti izdajatelja e-računa, v primeru da tega ne naredi, nosi odgovornost za morebitno nepravilno vročanje e-računa;
• v primeru, če račun ni bil dostavljen, preveri delovanje elektronske pošte oziroma pri izdajatelju e-računa preveri stanje svojih obveznosti;
• da pravočasno, najkasneje na datum zapadlosti vsakega posameznega računa, poravna svoje obveznosti do izdajatelja e-računa.
5. Varstvo osebnih podatkov in zaupnih informacij
Izdajatelj e-računa se zaveže, da bo osebne podatke, pridobljene zaradi potreb poslovanja z e- računi, obdeloval in hranil skladno z veljavno zakonodajo ter uporabljal le za potrebe poslovanja z e-računi, s čimer prejemnik e-računa izrecno soglaša. Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na osebnipodatki@butanplin.si.
6. Reklamacije in opomini
V primeru, da se z vsebino e-računa ne strinjate, lahko v roku 15 dni od dne prejema računa oddate reklamacijo. Reklamacije sprejemamo pisno na naslov Butan plin d.d., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana in na e-naslov eracuni@butanplin.si. Opomine za nepravočasno prejeta plačila bo prejemnik e-računa še naprej prejemal po pošti v papirnati obliki.
7. Končne določbe
Vsakokratni veljavni Splošni pogoji za poslovanje z e-računom so objavljeni na spletni strani in na sedežu izdajatelja e-računa. Izdajatelj e-računa lahko v skladu z veljavnimi predpisi in/ali svojo poslovno politiko spreminja in dopolnjuje te Splošne pogoje, pri čemer se zavezuje prejemnika e-računa o spremembi obvestiti na običajen način najkasneje 15 dni pred uveljavitvijo spremembe. Ob tem bo izdajatelj e-računa prejemniku hkrati posredoval besedilo spremenjenih pogojev. Besedilo spremenjenih pogojev bo prejemnikom e-računa prav tako dostopno v elektronski obliki na spletni strani izdajatelja e- računa oziroma v fizični obliki na sedežu izdajatelja e-računa. Če prejemnik e-računa izdajatelju e-računa ne sporoči pisno, da sprememb Splošnih pogojev ne sprejema v 15 dneh od datuma veljavnosti, se šteje, da s spremembami soglaša. Če prejemnik e-računa zavrne spremembe Splošnih pogojev, se šteje, da je podal odstop od poslovanja z e-računi.
Izdajatelj e-računa in prejemnik e-računa soglašata, da bosta v primeru morebitnega spora medsebojno priznavala veljavnost elektronskih sporočil in sistema e-računa. Prejemnik e-računa lahko vprašanja, pritožbe ali pripombe, ki so povezane z uporabo sistema e-računa, posreduje po pošti na sedež izdajatelja e-računa.
Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz teh Splošnih pogojev poskušali reševati sporazumno, če to ne bo mogoče pa je za reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.
Ti Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 08.09.2023 dalje, zanje pa velja pravo Republike Slovenije.
Ljubljana, 08. 09. 2023
Butan plin, d. d.

Druga pravna obvestila

Za uveljavljanje in spodbujanje etičnega in odgovornega delovanja na vseh ravneh smo svoje vrednote zbrali v Etičnem kodeksu in Kodeksu ravnanja dobavitelja, ki sta namenjena zaposlenim, strankam, dobaviteljem, institucijam, delničarjem in administratorjem.  

V družbi Butan plin, ki je del skupine SHV Energy (v nadaljevanju SHV Energy), poslujemo po načelu zdravja in varnosti, integritete in skrbi za ljudi in okolje. Želimo poslovati s poslovnimi partnerji, ki verjamejo v ista načela in jih bodo skupaj z nami spoštovali in nadgradili. V skladu s temi načeli Kodeks ravnanja poslovnih partnerjev oz. Business Partner Code of Conduct  opisuje vedénje, ki ga pričakujemo od naših poslovnih partnerjev.

1. UVOD
Ta izjava o varstvu podatkov velja za obdelavo osebnih podatkov iskalcev zaposlitve v podjetju BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64 a, Ljubljana, mat. številka 5094933000 (v nadaljevanju: naše podjetje).
Naše podjetje je upravljavec obdelave osebnih podatkov iskalcev zaposlitve. S to izjavo vam želimo predstaviti, kdo smo, katere vaše podatke obdelujemo, na kakšen način in za katere nameneobdelujemo vaše osebne podatke, ter podati ostale informacije, ki bi vas lahko zadevale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave.
Izjava o varstvu osebnih podatkov iskalcev zaposlitve velja od 24. 5. 2018. Zadnje spremembe so bile izvedene dne 18. 7. 2023. To izjavo lahko sčasoma spremenimo in na naši spletni strani je objavljena najsodobnejša različica.

2. ZA KATERE NAMENE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
Osebne podatke iskalcev zaposlitve zbiramo in obdelujemo za namene zaposlovanja in izbirnega postopka in v zagotovilo, da ta potekata uspešno in učinkovito. Podatke naše podjetje obdeluje na podlagi zakona, in sicer v zvezi s potencialnim delovnim razmerjem.

A. Postopek zaposlovanja 
Če ste izkazali interes za delovno mesto v našem podjetju, vaše osebne podatke shranimo v naših sistemih zaposlovanja. Podatke, shranjene v naših sistemih uporabljamo za to, da ugotovimo, ali vaše kvalifikacije in profil izpolnjujejo zahteve določenega prostega delovnega mesta. Osebne podatke obdelujemo tudi v okviru preverjanj, ki so lahko del postopka zaposlovanja (denimo v obliki ocene spretnosti) ter za komunikacijo z vami v zvezi z zaposlitvenim postopkom.

 • Če se prijavite na razpisano prosto delovno mesto obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi zakona, ki delodajalcem dovoljuje, da zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam osebne podatke kandidatov, če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.
 • Če pa nas glede morebitnih prostih delovnih mest kontaktirate sami od sebe (tj. se ne prijavljate na razpisano prosto delovno mesto) obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve.

V ta namen obdelujemo vaše kontaktne podatke, informacije o zaposlitvi (denimo vaš življenjepis ter vse podatke, ki jih vsebuje, vaše pretekle zaposlitve, preteklo izobraževanje itd.), podatke o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev na delovnem mestu (npr. rezultat psihološkega testiranja, potrdilo o zdravstveni zmožnosti za opravljanje dela, itd.), potrdilo o nekaznovanosti in vašo korespondenco z nami v zvezi s prošnjami za delovno mesto (vključno s priporočili).

B. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi
Če vam ponudimo delovno mesto v našem podjetju, bomo obdelovali vaše osebne podatke, da bi pripravili in sklenili pogodbo o zaposlitvi. Vaše osebne podatke uporabljamo za sklenitev, izvajanje in prekinitev vaše pogodbe o zaposlitvi. Nato bomo tudi shranili vaše osebne podatke v naše sisteme človeških virov.

V ta namen:

 • obdelujemo vaše osebne podatke, saj je to nujno za sklenitev vaše pogodbe o zaposlitvi,
 • obdelujemo vaše kontaktne podatke, datum rojstva, spol, državljanstvo, enotno matično številko občana, podatke, navedene na osebni izkaznici ali v potnem listu, izjavo o zaposlitvenem statusu, zaposlitvene informacije (denimo podatke o pretekli zaposlitvi, pretekli izobrazbi), podatke o delih in nalogah ter delovnem mestu, podatke o delovnem dovoljenju, razpoložljivosti, pogojih zaposlitve, davčne podatke, potrdilo o nekaznovanosti, podatke o plačah, podatke o otrocih za izračun letnega dopusta podatke o zavarovanju, lokaciji in organizacijah.

C. Družbena omrežja in druge javno dostopne spletne strani
 Vaše osebne podatke lahko zbiramo z javnih profilov na omrežju LinkedIn ali drugih družbenih omrežjih in drugih javno dostopnih spletnih strani, če ste se odzvali na zaposlitvene pobude našega podjetja na teh družbenih omrežjih in spletnih straneh ali če ste se registrirali prek vključene funkcije tovrstnih družbenih omrežij, spletnih strani za zaposlovanje ali naše lastne spletne strani. Prav tako lahko vaše osebne podatke zbiramo s tovrstnih virov, če nam posredujete povezavo do vašega profila na kateri koli podobni strani kot del vaše prošnje za zaposlitev ali življenjepisa, ki ste ga oddali skupaj z vašo prošnjo za zaposlitev.
Vaše kontaktne podatke lahko prav tako pridobimo iz javno dostopnih virov, vključno z vsebino, ki ste jo objavili na omrežju LinkedIn in drugih družbenih omrežjih ali podobnih straneh, za poklicne namene, da bi z vami navezali prvi stik za postopek zaposlovanja. Z vami bomo stopili v stik, če ste našemu podjetju posredovali svoje kontaktne podatke za namene zaposlovanja, ponudili vam bomo pa tudi jasno možnost, da lahko zahtevate, da prekinemo stik z vami za namene poklicnih možnosti in da vaše osebne podatke odstranimo z naših sistemov.

V ta namen:

 • obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega prostovoljne objave svojih podatkov in našega zakonitega interesa z namenom, da najdemo ustrezne kandidate za prosta delovna mesta v našem podjetju,
 • obdelujemo osebne podatke, ki ste jih javno objavili prek javnih profilov na omrežju LinkedIn ali drugih družbenih omrežjih, pa tudi sleherno dopisovanje med vami in vašimi zaposlovalci. Ti vključujejo vaše ime, kontaktne podatke, če so na voljo, obstoječe in pretekle poklicne nazive, preteklo zaposlitev, informacije o izobrazbi, spretnostih, priporočilih ter življenjepis, če je na voljo.

D. Obvestila o drugih prostih delovnih mestih v našem podjetju
Včasih preprosto še nimamo prostega delovnega mesta, pravega za vas. Če se tako odločite, bomo informacije o vas hranili v naših sistemih in stopili v stik z vami, če bomo imeli novo prosto delovno mesto, ki bi vas utegnilo zanimati. Prav tako vas lahko povabimo k sodelovanju v naših dejavnostih zaposlovanja ali vas obveščamo o zaposlitvenih možnostih.

V ta namen:

 • bomo obdelovali vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja, če se odločite, da vaše informacije hranimo v naših sistemih,
 • obdelujemo vaše kontaktne podatke (kot je vaš naslov in e-poštni naslov), informacije, ki ste nam jih posredovali med obravnavo vaših preteklih prošenj za zaposlitev (denimo vaš življenjepis) in povzetek, kako ste se odrezali med obravnavo vaših preteklih prošenj za zaposlitev.

E. Zagotavljanje skladnost z zakonodajo
V nekaterih primerih naše podjetje obdeluje vaše osebne podatke, da bi zagotovilo skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi. Ti denimo vključujejo obveznosti v zvezi z človeškimi viri, delovno zakonodajo ali predpise, povezane s subvencijami. Za spoštovanje zakonov in predpisov bomo morda morali razkriti vaše osebne podatke vladnim institucijam ali organom nadzora.

V ta namen:

 • obdelujemo vaše osebne podatke, da bi spoštovali zakone, obdelovali pa jih bomo le, če nas k temu zavezuje zakon,
 • obdelujemo vaše osebne podatke kot v primeru za potrebe sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 
3. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
Skladno s zgoraj navedenimi nameni dokumentacijo hranimo, dokler je mogoče uveljavljati pravice, ki izvirajo iz izbirnega postopka oziroma je možno vložiti ovadbo ali odškodninsko tožbo oziroma dokler specialni predpisi za posamezne postopke to zahtevajo.
Originalna dokazila se po poteku roka za vložitev pravnega sredstva vrnejo neizbranemu kandidatu. Dokazila, ki jih je delodajalcu predložil kandidat, s katerim je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, se hranijo trajno.
Potrdila tistih kandidatov, ki so sami izrazili željo, da naše podjetje njihove vloge hrani za namene eventualnih novih razpisov in so za ta namen tudi podali svojo nedvoumno privolitev, se lahko hrani do preklica privolitve oziroma do njenega izteka, če je privolitev časovno omejena. 

Takoj po zaključku veljavnega obdobja hrambe, se podatki:

 • varno izbrišejo oziroma uničijo;
 • anonimizirajo;
 • prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).

4. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?
V našem podjetju z osebnimi podatki ravnamo posebej skrbno in onemogočamo dostop nepooblaščenim osebam. Naši zaposleni so pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov samo v obsegu, nujnem za dosego ustreznega namena in izvajanje njihovih nalog.
V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih naše podjetje ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom našega podjetja (npr. agencije za zaposlovanje). Pogodbeni obdelovalec, ki izvaja obdelavo v našem imenu, zagotavlja vsa jamstva, enako kot naše podjetje, za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, da obdelava izpolnjuje zahteve iz predpisov o varstvu osebnih podatkov, ter zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Na podlagi obrazložene pisne zahteve in v primeru zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila, lahko uporabnikove osebne podatke posredujemo tudi državnim organom za potrebe vodenja konkretnega postopka.

5. KAKO SO ZAVAROVANI VAŠI OSEBNI PODATKI?
Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne varovalne ukrepe. Izvajamo ustrezne tehnične, fizične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, poškodbo, spremembami, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom ter pred drugimi oblikami nezakonite obdelave (vključno z, a ne omejeno na nepotrebno zbiranje podatkov) ali nadaljnje obdelave.

6. KAKO LAHKO UVELJAVLJATE SVOJE PRAVICE GLEDE OSEBNIH PODATKOV?
V skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov imate več pravic v zvezi s obdelavo vaših osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavljate pod pogoji in v obsegu določb ZVOP-2 in Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Kadarkoli lahko zahtevate potrditev, ali naše podjetje obdeluje vaše osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, imate pravico, da te osebne podatke prejmete in pravico, da jih posredujete drugemu upravljavcu. Zahtevate lahko omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Prav tako lahko kadar koli prekličete dana soglasja za različne namene obdelave, zahtevate popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Pri tem velja, da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi te privolitve za obdobje pred preklicem.
Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev in v primeru, da za obdelavo obstaja druga pravna podlaga po 6. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, pri čemer se bo obdelava v tem primeru izvajala zgolj za namene, ki ustrezajo tej podlagi.
Zahtevo za uveljavitev pravic iz tega poglavja lahko podate pisno, prek elektronskega sporočila poslanega na elektronski naslov osebnipodatki@butanplin.si ali po pošti na naslov BUTAN PLIN družba za distribucijo plina, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana.

7. KAKO VLOŽITI PRITOŽBO?
Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo pri našem podjetju prek kontaktnih podatkov, navedenih na koncu te izjave. Pritožbo pa lahko vložite, pa tudi pri nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov, Informacijskem pooblaščencu, na elektronski naslov gp.ip@ip-rs.si oz. po navadni pošti na naslov Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 
Kljub temu bi cenili, če nam svoje pomisleke sporočite, preden se obrnete na Informacijskega pooblaščenca, zato vas prosimo, da v takšnem primeru najprej kontaktirate nas.

8. KAKO LAHKO STOPITE V STIK?
Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa dodatna vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na osebnipodatki@butanplin.si.
Če vaša vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe niso bile primerno ali pravočasno obravnavane, vas prosimo, da stopite v stik z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO) preko elektronskega naslova: dpo@shvenergy.com


Pravila nagradne igre - Instagram story 6. 10. 2023