Preskoči na vsebino

Intervencija

Intervencijska številka za nujne primere

(01) 588 9838

Preventivni ukrepi v primeru poplav in drugih izrednih dogodkov ali nevarnosti 

Na plinohramu je več ventilov. Nič ni narobe, če zapremo vse.

Oprema plinohrama

Bistveno pa je zapreti ventil za odvzem plinaste faze na plinohramu
Kot razvidno na spodnji sliki se ventil zapre na način, da v desno zavrtimo modro obarvani zasun označen s črko B. 
Poleg zapiranja ventila, je lahko dodaten varnostni ukrep obvezno šele po zapiranju ventila še odvijačenje gibljive cevi (ločitev od plinohrama), ki je privijačena na mesto z oznako C.

Kaj storiti v primeru puščanja plina?

Ukrepi v primeru puščanja plina pri plinski jeklenki

 • Takoj zapremo ventil na jeklenki (zapira se z vrtenjem v desno stran) in v kolikor je možno nanj namestimo slepo matico oz. pokrovček. Jeklenka mora stati pokončno.
 • Takoj prezračimo prostor, odpremo vsa okna in vrata.
 • Odnesemo morebitno puščajočo jeklenko na prosto oz. prezračevano mesto, evakuiramo objekt in zagotovimo razdaljo od ljudi in morebitnih virov vžiga (evakuacija ljudi in živali v bližnji okolici cca. 30m).
 • Nikakor ne prižigamo luči, cigaret ali katerihkoli elektronskih naprav.
 • Pokličemo intervencijsko službo Butan plina na (01) 588 9838.
 • V kolikor gre za neobvladljivo puščanje in/ali ne moremo zagotoviti ustreznih varnostnih razdalj, takoj pokličemo policijo in gasilce ter evakuiramo objekt.

Ukrepi v primeru puščanja plina na plinskih postajah (plinohramih) ali sistemu z jeklenkami 

 • Takoj zapremo glavno plinsko požarno pipo (običajno je nameščena na sami zunanji steni objekta, v fasadi, lahko tudi na stebru poleg).
 • Čimprej zapremo ventile na plinohramu (vse!). Zapirajo se z vrtenjem v desno.
 • Evakuiramo objekt in zagotovimo razdaljo od ljudi in morebitnih virov vžiga.
 • Takoj prezračimo prostor, odpremo vsa okna in vrata, če je to možno.
 • Odstranimo vse možne vire vžiga, prepovedana je uporaba ognja, kajenja in iskrečih zadev.
 • Po potrebi zapremo bližnjo cesto oz. dostop do objekta.
 • Pokličemo intervencijsko službo Butan plina na (01) 588 9838.
 • V kolikor gre za neobvladljivo puščanje in/ali ne moremo zagotoviti ustreznih varnostnih razdalj, takoj pokličemo policijo in gasilce ter evakuiramo objekt.
Zelena jeklenka - nasveti za primer puščanja plina

Kaj narediti, če zaznamo vonj po plinu?

Varnost

Varnost je na prvem mestu

Družba Butan plin uvršča kriterij varnosti med ključna načela poslovanja. S svojo vizijo, razvojno strategijo, poslovno inovativnostjo in prodornostjo ustvarjamo pogoje za poslovanje z omejenimi varnostnimi tveganji. Pri tem se opiramo na evropske, interne in slovenske standarde ter na sodobna poslovna orodja, ki vključujejo tudi metodologijo projektiranja integralnega varnostnega sistema. 

Butan plin posluje na način, ki vsem uporabnikom zagotavlja varno, zanesljivo in okolju prijazno oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom. V tem smislu odgovorno ravnamo z vsemi segmenti ponudbe ter dosledno spoštujemo vse zakonske predpise, ki se nanašajo na varno uporabo in delo z utekočinjenim naftnim plinom. Skrbimo za redna izobraževanja in osveščanje tako zaposlenih kot tudi dostavljavcev plina, inštalaterjev, pooblaščenih prodajalcev ter končnih uporabnikov. 

Skrb za varnost je integrirana v vsa področja našega poslovanja, med drugim tudi v podporne storitve za kupce. Ob vsaki dostavi plina v jeklenkah na dom strokovno usposobljen dostavljavec lahko priklopi jeklenko in zamenja tesnilo. Ob vsakem polnjenju plinohrama strokovno usposobljen dostavljavec preveri plinsko neprepustnost vseh spojev – cevi, navojev ter regulatorjev. V primeru, da vendarle pride do napak ali puščanj, posreduje posebna služba za intervencije.

 

Varna uporaba plina

Varna uporaba plina

Varnostna, tehnična in druga določila ter varnostni ukrepi, ki jih moramo upoštevati pri uporabi, shrambi, transportu in pretakanju utekočinjenih naftnih plinov (UNP) so določena v Pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu. Naveden predpis morajo upoštevati projektanti, izvajalci in investitorji – uporabniki objektov, v katerih se uporabljajo ali skladiščijo UNP.

Za pravilno, ekonomično in varno delo z UNP, moramo poznati vsaj njegove glavne lastnosti v tekoči in plinasti fazi. Pri prevozu in skladiščenju je v tekočem stanju, za izgorevanje pa je uporaben samo v plinastem stanju.

Nasveti za varno uporabo in priklop jeklenke

 • Med priključevanjem jeklenke, nikdar ne kadimo ali uporabljamo odprtega ognja! 10 korakov za pravilen priklop plinske jeklenke si lahko ogledate na našem Youtube kanalu.
 • Ko smo jeklenko priključili, odpremo ventil jeklenke. Nato izvedemo preizkus tesnosti s sprejem za preverjanje puščanja plin ali premazovanjem spojev z milnico. Oba preizkusa si lahko pogledate na spodnjih videih.

Nasveti za varno uporabo drugih plinskih naprav

Pri normalnem obratovanju in pravilni uporabi plinska napeljava in naprave ne predstavljajo nikakršne nevarnosti in nimajo škodljivih vplivov na ljudi in okolico.

Nevarnosti nastanejo v primeru:

 • uhajanja plina,
 • nepravilnega in nezadostnega dovoda zgorevalnega zraka,
 • nepravilnega odvoda dimnih plinov.

Nevarnosti, ki izhajajo iz zgoraj navedenih nepravilnosti so: uhajanje plina, požar, eksplozija, zastrupitev oziroma zadušitev s plini. Obravnavana plinska napeljava mora biti projektirana in izdelana v skladu s Pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (UNP) Ur.l.RS 22/91. Dela na plinski napeljavi lahko izvajajo le za to usposobljeni in pooblaščeni izvajalci.

Uporabniki morajo biti poučeni o:

 • ravnanju s plinskimi napravami,
 • mestih nahajanja zapornih elementov,
 • ukrepih v primeru uhajanja/požara plina.

Do uhajanja plina lahko pride zaradi:

 • netesnosti na spojih med posameznimi cevmi ali na plinski opremi,
 • netesnosti ali nepravilnega delovanja elementov plinske instalacije,
 • napak na plinskih napravah,
 • mehanskih poškodb plinske instalacije,
 • korozije/erozije plinske instalacije.

Po izvedenih delih na plinski instalaciji je potrebno izvesti tlačni preizkus v skladu s Pravilnikom o UNP.

Periodika izvajanja pregledov in preizkusov:

 • letni vizualni pregled instalacije (pravne osebe),
 • dvoletni vizualni pregled rezervoarja (pravne in fizične osebe),
 • pet ali deset letni tlačni preizkus (vsi rezervoarji za UNP),
 • letni funkcionalni preizkus delovanja varnostne opreme (pravne in fizične osebe).
 

V primeru izbruha požara na plinski napeljavi ali plinskih napravah je potrebno:

 1. zapreti dovod plina na glavni plinski požarni pipi, ki je nameščena na mestu vstopa plinskega priključka v objekt ali v neposredni bližini;
 2. pričeti z gašenjem;
 3. hladiti rezervoar za UNP, če je ta izpostavljen vročini;
 4. poklicati gasilce na 112.

Zaporni elementi s katerimi lahko prekinemo dotok plina so:

 • glavna plinska požarna pipa (nameščena je pred vstopom napeljave v objekt);
 • plinske zaporne pipe, ki so nameščene pred samimi plinskimi napravami.

Požarna varnost mora biti ves čas zagotavljana v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom Ur.l.RS 03/07 in podzakonskimi akti. Lokalni požar gasimo z gasilniki na prah ABC, instalacijo in rezervoar pa hladimo z večjo količino vode, ki ima predvsem hladilni učinek. Na mestu, kjer je požar nastal je potrebno nemudoma zamenjati tesnila in izvesti tlačni in tesnostni preizkus, hkrati pa tudi pregledati celotno inštalacijo in po potrebi zamenjati plinsko opremo.

 

Za preprečitev uhajanja plina upoštevajte naslednje napotke:

 • Plinske naprave morajo biti atestirane in opremljene s termomagnetnim varovalom;
 • plinske naprave morajo biti izdelane v skladu s Pravilnikom o plinskih napravah in pripadajočimi standardi Ur.l.RS 105/00; 28/02; 60/03
 • plinovodi morajo biti izdelani iz ustreznih in atestiranih materialov;
 • plinovodna inštalacija naj poteka tako, da je tveganje zaradi izpostavljenosti čim manjše;
 • pri prehodih skozi steno morajo biti plinovodi zaščiteni z ustrezno večjo cevjo;
 • cevi morajo biti ustrezno antikorozijsko zaščitene.

Če zaznate vonj po plinu:

 1. takoj ugasnite vse morebitne vire vžiga,
 2. odprite okna in vrata,
 3. zaprite glavno plinsko požarno pipo,
 4. ne vstopajte s prižgano lučjo, vžigalico, cigareto v prostor, kjer je bil zaznan vonj po plinu,
 5. ne prižigajte ali ugašajte električnih naprav.

Zelena jeklenka - test puščanja plina z milnico

Varen priklop Zelene jeklenke

Preizkus tesnosti z milnico

Test za puščanje plina

Varen priklop Zelene jeklenke

Test s sprejem za preverjanje puščanja plina

Preberite si več nasvetov glede varne uporabe jeklenke.