Preskoči na vsebino

Headline

Teaser Text

TextHeader
PopupText

Dodatno pojasnilo

Potrjujem, da sem za posredovanje osebnih podatkov tretje osebe, ki je navedena v zgornjem obrazcu, za namene sodelovanja v programu Priporoči zeleno in pripelji prijatelja, pridobil soglasje te osebe ter sem seznanjen, da sem v primeru posredovanja osebnih podatkov tretje osebe brez njenega soglasja lahko odgovorni za nezakonito obdelavo osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke hranimo in obdelujemo v skladu z Uredbo EU 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec podatkov je Butan plin, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana. Soglasje je prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekličete. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih so na voljo v Splošnih pogojih za sodelovanje v programu PRIPOROČI ZELENO IN PRIPELJI PRIJATELJA in Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Prosimo, da izpolnite vsa obvezna polja.

Samo trenutek, da preverimo ustreznost vaše priponke.

1.Splošne določbe
Butan plin, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Podjetje) s temi splošnimi pogoji ureja pravila in pogoje programa »Priporoči zeleno in pripelji prijatelja« (v nadaljevanju: Program).

2.Trajanje Programa
Program traja do preklica. 

3.Pogoji sodelovanja v Programu 
V Programu lahko sodeluje:
3.1. obstoječa stranka Podjetja, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje (v nadaljevanju: Obstoječa stranka):
a) je fizična oseba s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,
b) je že dopolnila 18 let,
c) je evidentirana obstoječa stranka Podjetja, ki je zavedena v programskih sistemih Podjetja, kar pomeni, da je:
- v zadnjih 3 letih opravila vsaj eno naročilo ali vračilo blaga ali storitev na dostavi na dom, ali
- ima sklenjeno veljavno pogodbo o najemu plinohrama in dobavi plina, pogodbo o dobavi plina po plinomeru (v nadaljevanju skupaj: »pogodba o dobavi plina«),
d) priporoči Podjetje novi stranki (fizični ali pravni osebi) v skladu s pogoji Programa,
e) nima neporavnanih obveznosti do Podjetja,
f) ni zaposlena v Podjetju in/ali ne živi z zaposlenim živi v istem gospodinjstvu, 
g) ni direktor ali lastnik pravne osebe, ki jo priporoča.

3.2. nova stranka Podjetja, ki izpolnjuje naslednje pogoje (v nadaljevanju: Nova stranka):
a) fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
- je dopolnila 18 let,
- ni zaposlena v Podjetju in/ali ne živi z zaposlenim živi v istem gospodinjstvu,
- vsaj 3 leta pred datumom priporočila pri Podjetju ni naročila Zelene jeklenke na dostavi na dom in/ali ni imela sklenjene pogodbe o dobavi plina, ali 
b) pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- na dan priporočila nima blokiranega transakcijskega računa, ni bil zoper njo začet stečajni postopek ali drug postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega  prenehanju;
- vsaj 2 leti pred dnevom priporočila s Podjetjem ni opravila nakupa vezano na   sklenjeno pogodbo o najemu plinohrama in dobavi plina, pogodbo o izgradnji plinske inštalacije in dobavi plina po plinomeru, pogodbo o dobavi plina po plinomeru ali pogodbo o dobavi plina v jeklenkah ali pogodbo o distribuciji plina v jeklenkah ali pa še sploh nima sklenjene katere od (v tej alineji) naštetih pogodb s Podjetjem.

4.Postopek priporočitve
Obstoječa stranka priporoči Podjetje Novi stranki tako, da:
a) na spletni strani https://www.butanplin.si/pripelji-prijatelja (v nadaljevanju Spletna stran programa) pravilno izpolni priporočilni obrazec s podatki, določenimi v tem členu, in ga odda, ali
b) pokliče na 080 2005, kjer uslužbenec Podjetja po navodilih Obstoječe stranke izpolni priporočilni obrazec na Spletni strani programa s podatki določenimi v tem členu in pridobi strinjanje s pogoji sodelovanja v Programu. 
Pravilno izpolnjen priporočilni obrazec je obrazec, v katerem Obstoječa stranka navede naslednje  resnične in popolne informacije:
- svoje podatke: ime in priimek, telefonsko številko, elektronski naslov, 
- podatke priporočene fizične ali pravne osebe:
 v primeru fizične osebe: ime in priimek, telefon ali elektronski naslov,
- v primeru pravne osebe: naziv podjetja, ime in priimek osebe, ki je v podjetju odgovorna za dodatna pojasnila/sklepanje pogodbe in elektronski naslov ali telefonska številka, in potrdi strinjanje s temi pogoji Programa.
Obstoječa stranka lahko priporoči največ 10 Novih strank, ki so fizične osebe. Maksimalno število Novih strank, ki so pravne osebe in ki jih lahko priporoči Obstoječa stranka, ni omejeno. Obstoječa stranka prejeme, skladno z določili teh pogojev, nagrado in ugodnosti za vsako priporočeno Novo stranko.  
Podjetje ne odgovarja za škodo, ki izvira ali nastane v zvezi z nepravilnim, nepopolnim ali neupravičenim priporočilom, vključno, vendar ne omenjeno posredovanjem osebnih podatkov tretje osebe, ali sodelovanjem v Programu.

5.Upravičenost do nagrad in ugodnosti
Obstoječa stranka in Nova stranka sta upravičeni do nagrad in ugodnosti v skladu s temi pogoji, če v 3 mesecih od dneva priporočila:
- Nova stranka, ki je fizična oseba: 
- izvede nakup in plačilo Zelene jeklenke na dostavi na dom in pri naročilu izrecno sporoči, da je priporočena Nova stranka in navede ime Obstoječe stranke, ki jo je priporočila), ali
- Nova stranka, ki je pravna oseba:
- sklene pogodbo o izgradnji plinske inštalacije in dobavi plina po plinomeru, pogodbo o najemu plinohrama in dobavi plina, pogodbo o dobavi plina po plinomeru, pogodbo o dobavi plina v jeklenkah, ali pogodbo o najemu grelnih gobic, ali
- Nova stranka (fizična oseba ali pravna oseba) s kljukico potrdi strinjanje s temi splošnimi pogoji.
Za vse nakupe in sklenjene pogodbe veljajo vsakokrat veljavni splošni pogoji Podjetja, ki so navedeni na spletni strani https://www.butanplin.si/splosni-pogoji-poslovanja.
Podjetje ima pravico do zavrnitve sklenitve pogodbe s fizično ali pravno osebo brez navedbe razlogov za takšno odločitev. 

6.Nagrade in ugodnosti
Nagrade in ugodnosti, ki jih ob izpolnitvi pogojev pridobi Obstoječa stranka, so: 
- v primeru priporočila Nove stranke, ki je fizična oseba 
- 3 x ugodnejša cena plina (24,90€) v 10 kg Zeleni jeklenki z brezplačno dostavo na dom. Cena ne vključuje stroška kavcije Zelene jeklenke, ki se obračuna v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom Podjetja in Splošnimi pogoji uporabe jeklenke,
- v primeru priporočila Nove stranke, ki je pravna oseba, lahko Obstoječa stranka izbira med:
- brezplačno 10 kg Zeleno jeklenko v vrednosti 41,25 € po vsakokrat veljavnem ceniku Podjetja (vključuje brezplačen plin in kavcijo), ali
- darilnim bonom v vrednosti 40€ za Specializirano trgovino za plin in plinske izdelke (spletno ali fizično na Verovškovi 70 v Ljubljani) v kolikor ne želi brezplačne Zelene jeklenke.
Nagrade in ugodnosti, ki jih ob izpolnitvi pogojev pridobi Nova stranka, so: 
- za Novo stranko, ki je fizična oseba:
- 3 x ugodnejša cena plina (24,90€) v 10 kg Zeleni jeklenki z brezplačno dostavo na dom. Cena ne vključuje stroška kavcije Zelene jeklenke, ki se obračuna v skladu vsakokrat veljavnim cenikom Podjetja in Splošnimi pogoji uporabe jeklenke. 
- za Novo stranko, ki je pravna oseba:
- Dodatni popust na dobavo plina do največ 3% katerega višina je odvisna od količine plina, ki je predmet pogodbe o dobavi plina, sklenjene z Novo stranko.
Ostale akcije in popusti, ki jih nudi Podjetje hkrati s Programom, se med seboj ne seštevajo in se izključujejo.
Podjetje bo nagrade in ugodnosti iz naslova Programa v primeru, da je Nova stranka pravna oseba upravičencem izplačalo oziroma omogočilo njihovo koriščenje najkasneje v 90 dneh od pridobitve pravice do nagrade in ugodnost v skladu s temi pogoji, v primeru, da je Nova stranka fizična oseba pa v najkasneje v 180 dneh od pridobitve pravice do nagrade in ugodnost v skladu s temi pogoji.
Nagrade in ugodnosti se podelijo le pod pogoji Programa in niso prenosljive in jih ni mogoče kakor koli zamenjati, spremeniti ali izplačati v denarju.
Podjetje ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane v zvezi  z ali kot posledica prevzema, koriščenja ali uporabe nagrad ali ugodnosti, pridobljenih v okviru tega Programa.

7.Davki
Fizične osebe, ki so prejemniki nagrad in ugodnosti, katerih vrednost presega 42,00 EUR, so po zakonu davčni zavezanci in so dolžni ob prevzemu nagrade Podjetju sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naslov in davčno številko. V nasprotnem primeru izgubijo pravico do nagrade oziroma ugodnosti.

Podjetje bo od nagrad in ugodnosti za prejemnika skladno z veljavno zakonodajo obračunalo in plačalo akontacijo dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z Zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

8.Varstvo osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru izvajanja Programa, je Butan plin, d.d., Ljubljana, Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana (Podjetje).

Podjetje kot upravljavec osebnih podatkov, spoštuje zasebnost udeležencev Programa in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi v času izvajanja v Programu, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

S sprejemom Splošnih pogojev za sodelovanje v programu PRIPOROČI ZELENO IN PRIPELJI PRIJATELJA in vnosom osebnih podatkov v priporočilni obrazec na spletni strani https://www.butanplin.si/pripelji-prijatelja sodelujoči dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov za izvajanje Programa. 

Podjetje bo za namene izvajanja Programa obdelovalo naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov in  davčna številka* (*le za osebe, ki bodo prejemnik nagrade in ugodnosti v višini nad 42 EUR).

Z oddajo priporočila preko spletnega obrazca se sodelujoči potrjujejo, da so navedeni podatki pravilni in resnični. Podjetje ne odgovarja za točnost teh podatkov.

Sodelujoči lahko privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov kadarkoli prekličejo, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Poleg tega lahko tekom obdelave svojih osebnih podatkov od Podjetja kadarkoli zahtevajo dostop do osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris oziroma omejitev obdelave podatkov, ki se nanašajo na njih, imajo pa tudi pravico do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov.

Vsi podatki bodo strogo varovani skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov ter internimi akti Podjetja ter ne bodo uporabljeni za druge namene. Podjetje izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov v svojih informacijskih sistemih in zagotavljanja pravic oseb, na katere se podatki nanašajo.

Osebni podatki sodelujočih v Programu se hranijo: 
- podatki v zvezi s podeljenimi nagradami in ugodnostmi,  se hranijo 10 let po poteku leta, v katerem so bile nagrade prejete, 
- ostali osebni podatki, se hranijo 6 mesecev od dneva priporočila. 

Sodelujoči lahko kadar koli vloži pritožbo glede ravnanja Podjetja z njenimi osebnimi podatki. Pritožbo lahko vloži neposredno pri Podjetju (na elektronski naslov osebnipodatki@butanplin.si) ali stopi v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri Podjetju (na elektronskem naslovu dpo@shvenergy.com).

Prav tako ima sodelujoči pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo, in sicer na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na gp.ip@ip-rs.si.

9.Končne in prehodne določbe

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb pogojev Programa,
O vseh spremembah Programa bo Podjetje obveščalo na svoji spletni strani. 
Ti splošni pogoji so dostopni na Spletni strani programa. Za dodatna pojasnila in informacije pa lahko zainteresirana oseba piše na elektronski naslov info@butanplin.si. 

Ti splošni pogoji veljajo od 5.4.2024.

Splošne pogoje lahko prenesete tudi na povezavi.


Izjavo o varstvu osebnih podatkov lahko preverite na povezavi ali si prenesete datoteko tukaj.