Preskoči na vsebino
Plinohram za večstanovanjski objekt

Tipi plinohramov

Izberite pravi tip plinohrama 

Pravilna postavitev

Postavitev sistema ogrevanja je enostavna.

Ostanite brez skrbi. Od prvega obiska in svetovanja do izvedbe ter končne dobave plina zanesljivo in kakovostno skrbimo mi.

Postavitev sistema ogrevanja običajno poteka povsem enostavno, v le nekaj korakih:

 • izbor in nakup peči,
 • postavitev notranje inštalacije,
 • gradbena dela,
 • postavitev plinohrama ter zunanje inštalacije,
 • tlačni preizkus sistema,
 • prevzemni pregled in prva polnitev.

V primeru večjih objektov, kjer je potreben tehnični prevzem, je potrebno izdelati utrezno projektno dokumentacijo in pridobiti potrebna dovoljenja. Naši strokovnjaki bodo z vami sodelovali pri čisto vseh korakih postavitve – od procesa izbire inštalaterjev ter svetovanja glede pravega plinohrama oz. ustrezne plinske napeljave pa do varnostnih pregledov in hitre ter zanesljive dobave plina.
 
Za priključitev sistema ogrevanja na utekočinjeni naftni plin potrebujete plinsko napeljavo, peč in plinohram. Grelnikov oziroma radiatorjev vam ni potrebno menjati.
 
Strošek investicije v izgradnjo plinske inštalacije med plinohramom ter požarno pipo na fasadi objekta v celoti prevzame družba Butan plin, ki poskrbi tudi za pravilno postavitev plinohrama skupaj s pripadajočo opremo. Odjemalec s postavitvijo nima stroškov, plinohram prejme v najem. Postavitev plinohrama določa Pravilnik UNP (Ur.l. RS, št. 22/91).

Se želite tudi vi ogrevati na utekočinjen naftni plin?

Svoje podatke nam lahko enostavno posredujete kar preko spletnega obrazca. V najkrajšem možnem času vas bomo poklicali, da se dogovorimo vse potrebno.

Vzdrževanje opreme

Poskrbimo za pravilno vzdrževanje.

Plinohram lahko najamete, kar ni le stroškovno ugodno, ampak vas razbremeni tudi drugih obveznosti. Družba Butan plin namreč kot lastnik vzdržuje plinohram in na njem opravlja vse predpisane preglede.
Pred prvo polnitvijo plinohram pregleda pooblaščeni organ, ki preveri ustreznost postavitve in izvedenih del, preskusi delovanje varnostnega ventila in pridobi evidenčno številko. Poleg uvodnega pregleda med obvezne sodijo še redni zunanji pregled (vsaki dve leti) ter redni trdnostni preizkus (na deset let). Vsak plinohram ima nalepko, na kateri je zapisan datum pregleda. Ugotovitve pregledov so zabeležene v zapisnikih pregledov, ki se hranijo skupaj z dokumentacijo plinohrama.
Pred vsakim polnjenjem plinohrama voznik avtocisterne prekontrolira stanje in tesnost plinohrama in o tem izpolni zapisnik.
Ko je plinohram postavljen, za nemoteno uporabo oziroma vzdrževanje plinohrama skrbi družba Butan plin.

Varna uporaba plina

Pri plinu je treba upoštevati varnostna in tehnična določila.
Varnostna, tehnična in druga določila ter varnostni ukrepi, ki jih moramo upoštevati pri uporabi, shrambi, transportu in pretakanju utekočinjenih naftnih plinov (UNP) so določeni v Pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu. Naveden predpis morajo upoštevati projektanti, izvajalci in investitorji – uporabniki objektov, v katerih se uporabljajo ali skladiščijo UNP.
Za pravilno, ekonomično in varno delo z UNP, moramo poznati vsaj njegove glavne lastnosti v tekoči in plinasti fazi. Pri prevozu in skladiščenju je v tekočem stanju, za izgorevanje pa je uporaben samo v plinastem stanju.

Pri normalnem obratovanju in pravilni uporabi plinska napeljava in naprave ne predstavljajo nikakršne nevarnosti in nimajo škodljivih vplivov na ljudi in okolico.

Nevarnosti nastanejo v primeru:

 • uhajanja plina,
 • nepravilnega in nezadostnega dovoda zgorevalnega zraka,
 • nepravilnega odvoda dimnih plinov.

Nevarnosti, ki izhajajo iz zgoraj navedenih nepravilnosti so: uhajanje plina, požar, eksplozija, zastrupitev oziroma zadušitev s plini. Obravnavana plinska napeljava mora biti projektirana in izdelana v skladu s Pravilnikom o utekočinjenem naftnem plinu (UNP) Ur.l.RS 22/91. Dela na plinski napeljavi lahko izvajajo le za to usposobljeni in pooblaščeni izvajalci.

Uporabniki morajo biti poučeni o:

 • ravnanju s plinskimi napravami,
 • mestih nahajanja zapornih elementov,
 • ukrepih v primeru uhajanja/požara plina.

Do uhajanja plina lahko pride zaradi:

 • netesnosti na spojih med posameznimi cevmi ali na plinski opremi,
 • netesnosti ali nepravilnega delovanja elementov plinske instalacije,
 • napak na plinskih napravah,
 • mehanskih poškodb plinske instalacije,
 • korozije/erozije plinske instalacije.

Po izvedenih delih na plinski instalaciji je potrebno izvesti tlačni preizkus v skladu s Pravilnikom o UNP.

Periodika izvajanja pregledov in preizkusov:

 • letni vizualni pregled instalacije (pravne osebe),
 • dvoletni vizualni pregled rezervoarja (pravne in fizične osebe),
 • pet ali deset letni tlačni preizkus (vsi rezervoarji za UNP),
 • letni funkcionalni preizkus delovanja varnostne opreme (pravne in fizične osebe).

V primeru izbruha požara na plinski napeljavi ali plinskih napravah je potrebno:

1. zapreti dovod plina na glavni plinski požarni pipi, ki je nameščena na mestu vstopa plinskega priključka v objekt ali v neposredni bližini;
2. pričeti z gašenjem;
3. hladiti rezervoar za UNP, če je ta izpostavljen vročini;
4. poklicati gasilce na 112.

Zaporni elementi s katerimi lahko prekinemo dotok plina so:

 • glavna plinska požarna pipa (nameščena je pred vstopom napeljave v objekt);
 • plinske zaporne pipe, ki so nameščene pred samimi plinskimi napravami.

Požarna varnost mora biti ves čas zagotavljana v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom Ur.l.RS 03/07 in podzakonskimi akti. Lokalni požar gasimo z gasilniki na prah ABC, instalacijo in rezervoar pa hladimo z večjo količino vode, ki ima predvsem hladilni učinek. Na mestu, kjer je požar nastal je potrebno nemudoma zamenjati tesnila in izvesti tlačni in tesnostni preizkus, hkrati pa tudi pregledati celotno inštalacijo in po potrebi zamenjati plinsko opremo.

 • Plinske naprave morajo biti atestirane in opremljene s termomagnetnim varovalom;
 • plinske naprave morajo biti izdelane v skladu s Pravilnikom o plinskih napravah in pripadajočimi standardi Ur.l.RS 105/00; 28/02; 60/03
 • plinovodi morajo biti izdelani iz ustreznih in atestiranih materialov;
 • plinovodna inštalacija naj poteka tako, da je tveganje zaradi izpostavljenosti čim manjše;
 • pri prehodih skozi steno morajo biti plinovodi zaščiteni z ustrezno večjo cevjo;
 • cevi morajo biti ustrezno antikorozijsko zaščitene.

Če zaznate vonj po plinu:

1. takoj ugasnite vse morebitne vire vžiga,
2. odprite okna in vrata,
3. zaprite glavno plinsko požarno pipo,
4. ne vstopajte s prižgano lučjo, vžigalico, cigareto v prostor, kjer je bil zaznan vonj po plinu,
5. ne prižigajte ali ugašajte električnih naprav.