Butanplin

VARNOST IN VAROVANJE OKOLJA

Aktivno smo zavezani zagotavljanju čistih energetskih rešitev, ki v vseh procesih dobave in porabe pomembno vplivajo na povečanje varnosti ter zmanjševanje obremenitev okolja.

VSE O PLINU

Vsestransko uporaben utekočinjen naftni plin.

IZJEMNA ENERGIJA

Za vedno več ljudi je utekočinjen naftni plin najboljša izbira – je preverjeno zanesljiv, okolju prijazen in učinkovit vir energije.

Utekočinjen naftni plin (UNP) je ime za mešanico ogljikovodikov propana ter butana. Je nizkoogljično gorivo, ki lahko lokalno bistveno izboljša kakovost zraka. Ne spada med toplogredne pline, ne vpliva na prst, vodo in podtalnico.

Zaradi vsestranske uporabnosti, ekonomičnosti ter enostavnega rokovanja sodi med najbolj razširjene vire energije. Je čist in nestrupen, saj ob izgorevanju nastajata le vodna para in ogljikov dioksid, ne pa tudi pepel in trdi delci.

Poleg tega je zaradi razvejane distribucijsko-prodajne mreže oskrba z njim zanesljiva in nadzorovana. Dosegljivost ter enostaven način uporabe pa zagotavljata udobje. Za kuhanje, pripravo tople vode in ogrevanje ga uporabljamo v gospodinjstvu. V industriji ga, zaradi relativno visoke energetske vrednosti, pogosto uporabljamo pri številnih tehnoloških postopkih. Vedno bolj je iskan tudi kot pogonsko gorivo motornih vozil, saj ima v primerjavi s klasičnimi gorivi avtoplin nižje emisije trdnih delcev, CO2, ogljikovega monoksida, dušikovega oksida in ogljikovodikov.

UNP je odlična rešitev za območja, kjer omrežje zemeljskega plina še ni razvito. Posebna prednost utekočinjenega naftnega plina pa je tudi možnost njegove uporabe v sistemih soproizvodnje električne in toplotne energije oziroma kogeneracije.

VARNOST

Skrbimo za varnost na vseh področjih.

Družba Butan plin uvršča kriterij varnosti med ključna načela poslovanja.

S svojo vizijo, razvojno strategijo, poslovno inovativnostjo in prodornostjo ustvarjamo pogoje za poslovanje z omejenimi varnostnimi tveganji. Pri tem se opiramo na evropske, interne in slovenske standarde ter na sodobna poslovna orodja, ki vključujejo tudi metodologijo projektiranja integralnega varnostnega sistema.

Butan plin posluje na način, ki vsem uporabnikom zagotavlja varno, zanesljivo in okolju prijazno oskrbo z utekočinjenim naftnim plinom. V tem smislu odgovorno ravnamo z vsemi segmenti ponudbe ter dosledno spoštujemo vse zakonske predpise, ki se nanašajo na varno uporabo in delo z utekočinjenim naftnim plinom.

Skrbimo za redna izobraževanja in osveščanje tako zaposlenih kot tudi dostavljavcev plina, inštalaterjev, pooblaščenih prodajalcev ter končnih uporabnikov.

Skrb za varnost je družba integrirala v vsa področja svojega poslovanja, med drugim tudi v podporne storitve za kupce. Ob vsaki dostavi plina v jeklenkah na dom strokovno usposobljen dostavljavec brezplačno priklopi jeklenko, zamenja tesnilo in preveri plinsko napeljavo. Ob vsakem polnjenju plinohrama strokovno usposobljen dostavljavec preveri plinsko neprepustnost vseh spojev – cevi, navojev ter regulatorjev. V primeru da vendarle pride do napak ali puščanj, posreduje posebna služba za intervencije.

VAROVANJE OKOLJA

Naša temeljna zaveza je visoka okoljska sprejemljivost.

Skupaj s skupino SHV Energy, v katero sodi tudi družba Butan plin, skrbno spremljamo številne okoljske polemike in vidimo priložnost ter čutimo odgovornost, da naredimo naš svet boljši. Strateško smo usmerjeni v skrb za okolje, naš cilj pa je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in s tem zmanjšati naš ogljični odtis. Od nas se pričakuje, da prispevamo k čistejšemu okolju in zato smo še dodatno motivirani, da po svojih najboljših močeh iščemo priložnosti za izboljšanje na področju trajnostnega razvoja.

V sklopu te miselnosti, smo se pridružili tudi platformi za krožno gospodarstvo – Circular Change in se odločili soustvarjati priložnosti za bolj trajnostno poslovno prihodnost. Projekt, ki si prizadeva udejanjiti načela krožnega gospodarstva znotraj podjetja, smo interno poimenovali ZELENI ODTIS. Znotraj projekta uvajamo številne ukrepe, s katerimi bomo lahko vsi zaposleni prispevali k pozitivnim spremembam in z majhnimi koraki pustili zeleno sled v okolju.

VARNOSTNI DOKUMENTI

Uporaba plina je ob upoštevanju osnovnih pravil popolnoma varna.

AKTUALNE AKCIJE